مقایسه عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های امیدبخش ذرت علوفه ای در استان تهران

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی مقایسه عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ژنوتیپهای امیدبخش ذرت علوفهای در استان تهران، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1394 اجرا شد. در این آزمایش 17 ژنوتیپ امیدبخش مورد بررسی قرارگرفت. صفات اندازهگیری شده شامل قطر ساقه، ارتفاع بلال از سطح زمین، طول بلال، شاخص سطح برگ، تعداد برگ، عملکرد علوفه تر و خشک، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپهای امیدبخش در سطح احتمال یک درصد از نظر شاخص سطح برگ، عملکرد علوفه خشک، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین و در سطح احتمال پنج درصد از نظر عملکرد علوفه تر تفاوت وجودداشت. از نظر مقایسه میانگین تفاوت معنیداری بین ژنوتیپهای امیدبخش در ارتفاع بالاترین بلال از سطح زمین مشاهده نگردید. بیشترین شاخص سطح برگ بهمیزان 22/8 از ژنوتیپ 10 (K166b×K18) حاصلشد. حداکثر تعداد برگ با متوسط 25/12 برگ در ژنوتیپ 15 (2-CHTSEY، 2002/1389/61×K18) و حداکثر قطر ساقه بهمیزان 99/1 سانتیمتر از ژنوتیپ 12 (KLM77007/7-3-1-2-2-1-1× K18) بهدست آمد. بالاترین عملکرد علوفهی تر به مقدار 64/38 تن در هکتار در ژنوتیپ 11 (K47/2-2-1-3-3-1-1-1×K19) و عملکرد علوفه خشک به مقدار 73/11 تن در هکتار در ژنوتیپ 17 (SB73×MO17) مشاهده شد. همچنین بیشترین درصد پروتئین بهمیزان 7/9، 75/9 و 77/9 درصد بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای 11 (K47/2-2-1-3-3-1-1-1×K19)، 12 (KLM77007/7-3-1-2-2-1-1×K18) و 14 (K47/2-2-1-2-1-3-1-1×K18) و بیشترین عملکرد پروتئین به مقدار 11/1 و 09/1 تن در هکتار مربوط به ژنوتیپهای 11 (K47/2-2-1-3-3-1-1-1×K19) و 17 (SB73×MO17) بود. با توجه به نتایج به دست آمده مناسبترین ژنوتیپ برای منطقه تهران، ژنوتیپهای 11 و 17 میباشد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1714122 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!