فراوانی خانواده ژنی CTX-M3 در میان ایزوله های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان سینا، تبریز

چکیده:
زمینه

ظهور مقاومت های آنتی بیوتیکی به آنتی بیوتیک های خانواده بتالاکتام در میان باسیل های گرم منفی، کاربرد این آنتی بیوتیک ها را محدود ساخته است. این مطالعه به منظور تعیین میزان فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs)و وجود خانواده ژنی CTX-M3 (شامل زیر خانواده های CTX-M22و15و3) در باکتری های اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه ایزوله شده از نمونه های بالینی مختلف انجام شد.

روش کار

71 ایزوله اشرشیا کلی و 63 کلبسیلاپنومونیه از نمونه های بالینی مختلف که به بخش میکروب شناسی بیمارستان سینای ، تبریز، ایران فرستاده شده بود انجام گرفت. باکتری ها با روش های فنوتیپی مرسوم تعیین هویت شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن بر روی محیط مولر هینتون آگار تعیین شد. اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه های تولید کننده ی ESBLs ابتدا به روش دیسک ترکیبی و سپس حضور خانواده ژنیCTX-M3 با استفاده از روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

در این مطالعه از میان اشرشیا کلی41 (74/57%) ایزوله و در کلبسیلاهای مورد مطالعه 45 (42/71%) ایزوله تولید کننده ی ESBLs بودند. از بین اشرشیاهای ESBLs مثبت 30 (17/73%) ایزوله و از بین کلبسیلاهای ESBLs مثبت 26 (57.77%) ایزوله، دارای ژن CTX-M3 بودند. در بین آنتی بیوتیک هایی که جهت شناسایی ESBLs بودن استفاده شد، بیشترین مقاومت در اشرشیا کلی به سسفپوداکسیم (92%) و در کلبسیلا به سفپودوکسیم (90%) و آزترئونام (90%) مشاهده شد.

نتیجه گیری

این مطالعه شیوع بالا از سویه های اشرشیا کلی و کلبسیلا نمونیه مولد ESBLs را در بیمارستان ما نشان داد. این مشکل اهمیت طراحی نظارت بیشتر کنترل شده بر مقاومت های آنتی بیوتیکی و لزوم انجام مطالعات اپیدمیولوژیک گسترده برای شناسایی باسیل های گرم منفی مولد ESBLs را روشن می سازد.

زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1718524 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.