ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده:
هدف از این تحقیق ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بوده است. این تحقیق به وسیله ی پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه از روش محتوا (سازه) مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه دارای پایایی با ضریب 93/0 بوده است. حداقل اندازه نمونه برابر 96 نفر است. از 120 پرسشنامه توزیعی، 111 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل علمی داشته اند. جهت تحلیل پرسشنامه ها از آزمون های شاخص KMO، آزمون بارتلت، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نیکویی برازش (به وسیله ی نرم افزارهای SPSS 19 و Lisrel 8.8) استفاده شده است. مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق به وسیله ی شاخص های برازش مدل که عبارتند از GFI، AGFI، RMSEA، CFI و NFIو همچنین آزمون t و ضریب همبستگی پیرسونکه تایید شد، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای افسران این دانشگاه، اولویت بندی نیازها به ترتیب شامل نیازهای احترام، فیزیولوژیکی، اجتماعی، خودشکوفایی و ایمنی می باشد. در پایان تحقیق نیز با توجه به اولویت بندی نیازها، جهت ایجاد بیشترین انگیزه کاری در میان افراد جامعه آماری پیشنهادهایی ارایه گردید که عبارتند از: فرماندهان به زیردستان خود احترام بیشتری بگذارند. در صورت بروز اشتباه، باز هم شان و منزلت افراد سازمان حفظ شود و فرصت جبران به آنان داده شود و به روحیات افراد توجه شود و به جای دستورات، فرماندهان می توانند با نرمش نیز کار را پیش ببرند. عدالت در یگان خدمتی رعایت شود. فرماندهان از نظر وظایف مدیریتی و رهبری قوی باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1719946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!