فهرست مطالب

آموزش علوم دریایی - سال دهم شماره 3 (پیاپی 34، پاییز 1402)

نشریه آموزش علوم دریایی
سال دهم شماره 3 (پیاپی 34، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/28
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مجتبی حاج خزیمه*، خدایار ابیلی، جواد پورکریمی صفحات 1-17
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی مهارت های دانشگری ناب در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.

  روش

  این پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی، با به کارگیری روش پژوهش آمیخته اکتشافی انجام شد. در مرحله کیفی پژوهش جهت شناسایی الگوی بافت دانشگاه تهران ، با 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه آموزش عالی که به روش هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل داده های کیفی با استفاده از کدگذاری باز و محوری (تحلیل تم) انجام و پایایی و روایی آن بررسی گردید. در مرحله کمی پژوهش، روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل تمامی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران به تعداد 252 نفر بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. در بخش کمی داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای ارزیابی روایی ابزار کمی پژوهش، از روایی محتوا و روایی سازه و جهت بررسی پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی و روایی مناسب ابزار پژوهش را تایید کرد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که مهارت های دانشگری ناب مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران دارای شش مولفه مهارت مدیریت دانش، مهارت دیپلماسی علمی، مهارت پداگوژی، مهارت شبکه سازی، مهارت ارتباطی و مهارت خلاقیت و نوآوری است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مولفه های شش گانه شناسایی شده، دارای بار عاملی کافی جهت اعتباریابی مهارت های دانشگری ناب مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران است. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت موجود مهارت های دانشگری ناب مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران پایین تر از میانگین فرضی پژوهش است.

  کلیدواژگان: دانشگری، ناب، مدیران گروه های آموزشی، دانشگاه تهران
 • ام البنبن همتی پور*، مرتضی طاهری، جلیل کوهپایه زاده، سعید غیاثی ندوشن، غلامرضا یادگارزاده صفحات 18-42
  تقویت همکاری های بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همواره از اولویت های پژوهشی مهم بوده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش فرصت مطالعاتی در شفاف سازی سازوکار های مدیریت اداری و شبکه سازی ارتباطات میان دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحقیق کیفی اکتشافی و به شکل خاص بر مبانی روش روایت پژوهشی انجام شد تا روایت ها و تجارب زیسته اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران که فرصت مطالعاتی خارج از کشور را تجربه کرده بودند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنها گردآوری شود. به منظور شفاف سازی سازکار های اداری موثر بر شبکه سازی دانشگاه های علوم پزشکی با سایر دانشگاه های خارج از کشور با 14 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، مصاحبه شد. تحلیل داده ها به روش استقرایی و روش های مرسوم در کدگذاری نظریه زمینه ای انجام شد. پس از دسته بندی مقوله ها بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش در سه نقش «ابداع کننده»، «توسعه دهنده» و «هدایت کننده»، نتایج نشان داد فرصت مطالعاتی در سه سازوکار «ظرفیت سازی قانونی»، «ظرفیت سازی ساختاری» و «ظرفیت سازی سیاستگذاری ها» مدیریت اداری شبکه سازی دانشگاه های علوم پزشکی را شکل می دهد. تجربه اعضای هیات علمی شرکت کننده در برنامه فرصت مطالعاتی حاکی از نقش ابداع کنندگی این برنامه در ظرفیت سازی قانونی (تغییر و اصلاح قوانین)، نقش توسعه دهندگی این برنامه در ظرفیت سازی ساختار های اجرایی سیستم و نقش هدایت کنندگی آن در جهت ظرفیت سازی سیاست گذاری ها بود. دستاورد های برنامه فرصت مطالعاتی در شبکه سازی دانشگاه ها ایجاب می کند که سیستم وزارت بهداشت و درمان ضمن لزوم اختصاص بودجه و تشویق اعضای هیات علمی نسبت به رفع موانع و تسهیل آن اقدام جدی نماید.
  کلیدواژگان: فرصت مطالعاتی، شبکه سازی، ارتباطات میان دانشگاهی، دانشگاه های علوم پزشکی
 • میمنت عابدینی بلترک*، ابراهیم صالحی عمران، نرجس کلبادی نژاد صفحات 43-53

  دوره های بر خط آزاد انبوه به عنوان یکی از جدیدترین تکنولوژی آموزشی، سبب تغییرات اساسی در سطح دانشگاه های مختلف شده اند. موک یکی از این دوره ها می باشد که به عنوان انقلابی بزرگ برای فرصت تجدید نظر در آموزش و یادگیری در عصر اطلاعات شناخته شده اند. لذا پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی برنامه درسی مبنی بر موک در دانشگاه مازندران به اجرا درآمد. طرح پژوهش حاضر، کمی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل 386 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران بوده است که طبق جدول مورگان و بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی آن بر اساسcvi، 83/0 و پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. پرسشنامه مذکور دارای 48 گویه در قالب مولفه های بسترهای مدیریتی، فناورانه(اینترنت و سایت و کامپیوتر)، نیروی انسانی، هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی تدوین گردید. جهت تجزیه تحلیل داده-ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که با کمک نرم افزار spss ورژن21 تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بسترهای مدیریتی، نیروی انسانی و تا حدودی فناورانه و عناصر هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، ارزشیابی، در دانشگاه مازندران فراهم است. در زمینه ی زیرساخت فنی از نظر اینترنت امکانات اجرای دوره وجود دارد اما از نظر سایت و کامپیوتر، دسترسی به کارشناس های پشتیبان به راحتی صورت نمی گیرد. همچنین نتایج نشان داد که بستر مدیریتی در رتبه اول جهت اجرا و بسترفناورانه(وجود سایت و کامپیوتر) در مرتبه آخر قرار دارد.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، موک، برنامه درسی
 • محمد تفرج خواه، مجید باقرزاده خواجه*، سلیمان ایرانزداه صفحات 54-78
  هدف تحقیق حاضر ارایه الگوی مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه سازمانی پایدار می باشد. روش پژوهش، آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. مدل مفهومی با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد تدوین گردید. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفته است. برای تعیین حجم نمونه از معیار اشباع نظری استفاده شد و مشتمل بر 17 نفر از خبرگان صنعت برق بوده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری از نرم افزار اطلس تی آی استفاده گردید. در بخش کیفی، مدل پارادایمی در قالب 23 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی ارایه گردید. در بخش کمی پژوهش به منظور اعتبارسنجی الگوی به دست آمده در گام کیفی، تحلیل عاملی تاییدی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته و نظرخواهی از 385 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در صنعت برق انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی از نرم افزار SPSS و آزمونهای معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS استفاده شد. یافته ها حاکی از این است که تمامی متغیرهای احصاء شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب مورد توجه قرار گیرند، مورد تایید قرار گرفت. همچنین، با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1 بوده و تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگتر از 3/0 به دست آمد، لذا تمامی متغیرها و روابط تایید شد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، توسعه پایدار، توسعه سازمانی پایدار، نظریه داده بنیاد، معادلات ساختاری
 • خلیل مکلف، عادل زاهد بابلان*، علی خالق خواه، مهدی معینی کیا صفحات 79-94
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پسایندهای رهبری اخلاقی در سازمان های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی سنتز پژوهی انجام شده است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش سنتز پژوهی با رویکرد هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه تحقیقات و مطالعات فارسی و انگلیسی چاپ شده در حوزه رهبری اخلاقی در بین سالهای 1390 تا 1401 می باشد. در این راستا، کلید وازه های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و مقالات و اسناد بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 42 مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بودند با استفاده از روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) ازطریق نرم افزار MaxQDA 2020 تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج تحلیل داده ها برای جمع آوری داده ها 163 کد باز شناسایی شد که در 4 مقوله اصلی و 49 مقوله فرعی دسته بندی شدند .نتایج نشان داد که وجود سبک رهبری اخلاقی در سازمان باعث ایجاد پیامد مثبت فردی، سازمانی، شغلی و اجتماعی می شود.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: رهبری اخلاقی، سنتز پژوهی، سازمان ها، رویکرد کیفی
 • علی جهدی، کریم کیاکجوری*، منیره حسینی صیادنورد صفحات 95-108
  تداوم یکپارچه سازی فناوری به منظور اتصال و تبادل داده با سایر دستگاه ها و سیستم ها از طریق اینترنت، امنیت اطلاعات را در معرض خطرات فزاینده ای قرار می دهد. سازمان ها می توانند با ایمن سازی اطلاعات به عنوان یک دارایی اطلاعاتی و محوری به یک مزیت استراتژیک دست یابند. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی مرتبط با کار، انگیزه حفاظت و رفتار برنامه ریزی شده بر حفاظت از امنیت اطلاعات با نقش میانجی انگیزه حفاظت از اطلاعات صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر به لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش فناوری اطلاعات می باشند که تعداد آنها حدود 1500 نفر است. همچنین حجم نمونه مطابق فرمول کوکران برابر 320 نفر محاسبه گردید که به صورت غیراحتمالی در دسترس نمونه گیری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که متغیرهای تعهد سازمانی، رضایت شغلی، حساسیت به تهدید، شدت تهدید، خودکارآمدی، هزینه پاسخگویی، نگرش، کنترل رفتاری ادراک شده و هنجارهای ذهنی بر انگیزه حفاظت از اطلاعات تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر معنادار انگیزه حفاظت از اطلاعات بر رفتارهای حفاظتی امنیت اطلاعات نیز مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: رفتارهای حفاظتی امنیت اطلاعات، انگیزه حفاظت از اطلاعات، عوامل سازمانی مرتبط با کار، رفتار برنامه ریزی شده
 • سید جعفر سجادی پارسا، علیرضا افشار* صفحات 109-121
  تحقیق حاضر به خطرات سایبری در بخش فراساحل صنعت دریایی پرداخته است. این پژوهش، توصیفی-پیمایشی بوده و ازلحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. 64 نفر از کارکنان سازمان بنادر، شرکت های فراساحل، سازمان های دریایی و موسسات رده بندی به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. اولویت بندی عوامل با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی صورت گرفته است. با توجه به یافته های پژوهش مشخص شد که در 12 مورد اعطای مجوز اختیارات شرکت به کاپیتان کشتی؛ بازرسی موسسات رده بندی؛ اطلاعات ثبت شده در سامانه شرکت کشتیرانی؛ تراکنش های مالی شرکت کشتیرانی؛ دسترسی به دوربین های امنیتی شرکت و بندر؛ اطلاعات و سوابق منابع انسانی شرکت و خدمه کشتی ها؛ ردیابی کالا؛ تجهیزات تخلیه و بارگیری کالا؛ سیستم های ارتباطی و اداری بندر، سیستم های ارتباطی و ناوبری کشتی احتمال حمله سایبری وجود دارد. نتیجه تکنیک سلسله مراتبی نشان می دهد در گروه مرتبط با کشتیرانی، سیستم های ناوبری کشتی با وزن 23/0 دارای بیشترین اهمیت و اطلاعات ثبت شده در سامانه شرکت کشتیرانی با وزن 129/0 دارای کمترین اهمیت؛ در گروه مرتبط با بندر، به ردیابی کالا با وزن 182/0 دارای بیشترین اهمیت و خطر حمله به وب سایت بازرسی موسسات رده بندی با وزن 137/0 دارای کمترین اهمیت بوده است
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، حمله سایبری، تکنیک سلسله مراتبی، فراساحل، صنایع دریایی
 • مجید رجب پور* صفحات 122-143
  هدف اصلی تحقیق حاضر"تحلیل عاملی اکتشافی مولفه های کلیدی موثر بر بهره وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران" می باشد. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق مرتبط با آن با روش توصیفی انطباق دارد. جمع آوری اطلاعات از طریق روش های میدانی و کتابخانه ای صورت پذیرفته است.جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. روایی و پایایی سوالات پرسشنامه، با استفاده از محاسبات ضریب لاوشه (شاخص نسبت روایی محتوایی) و آلفای کرونباخ، به ترتیباعداد 99% و93% محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر همه اساتید داخلی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایراناز نیروهای چهارگانه تابعه آجا با رتبه علمی استاد، دانشیار، استادیار و مربیمی باشند که در تخصص ها و گرایش های علمی مختلف در سطح دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بوده و از اطلاعات لازم و کافی پیرامون موضوع تحقیق برخوردار می باشند. با توجه به این که حجم جامعه آماری برابر با 50 نفر می باشد؛ بنابراین حجم نمونه با استفادهاز فرمول کوکران برابر با 23 نفر به دست آمد؛ جهت دست یافتن به حجم نمونه محاسبه شده، از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی متناسب استفاده شده است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که می توان تعداد 8 عامل شغلی را در 3 عامل جدید بازتعریف نمود (با 71.038 درصد پوشش)؛ تعداد 30 عامل مدیریتی را در 9 عامل جدید بازتعریف نمود (با 86.86 درصد پوشش) و همچنین تعداد 8 عامل سازمانی را در 3 عامل جدید بازتعریف نمود (با 82.23 درصد پوشش).
  کلیدواژگان: بهره وری، سرمایه، انسانی، تحلیل، عاملی، اکتشافی
 • احسان تقی پور، محمدرضا محمدی، محمد یزدان شناس*، روح الله بابلی صفحات 144-155

  امروزه سازمان ها با سطح بی سابقه ای از تغییرات و چالش های رقابتی روبرو هستند که به صورت مداوم در حال افزایش است. مدل ها، روش ها و ابزارهایی که در گذشته برای مدیریت تغییرات استفاده می شد، ابزارهایی با ارزش هستند ولی برای کمک به سازمان به جهت همگام شدن با تغییرات داخلی و خارجی کافی نیستند. یکی از جدیدترین شکل های سازمانی برای مقابله با این تغییرات، چابکی در زنجیره تامین سازمان می باشد. در همین رابطه نیروی دریایی راهبردی ارتش به منظور تحقق ماموریت ها و اهداف کلان خود یه دنبال توسعه زنجیره تامین چابک در عملیات های گسترده دریایی خود می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین در نداجا می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات در این تحقیق در دو فاز اقدام شده و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری در فاز اول تحقیق فرماندهان عمده و نخبگان حوزه زنجیره تامین در نیروی دریایی ارتش بوده واز روش تحقیق کیفی (تحقیق داده بنیاد) استفاده شده است. در فاز دوم کارشناسان آمادی در مناطق و پایگاه های این نیرو در نظر گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شش بعد یکپارچگی فرایند، انعطاف پذیری، حساسیت پذیری، ارتقاء سطح پاسخگویی، تامین نیاز بدون توجه به حجم نیاز و تطابق با نوسانات بر چابکی زنجیره تامین در نداجا موثر می باشند.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، چابکی، نیروی دریایی راهبردی ارتش
 • شهرام ایرانی، آیت الله اسماعیلی*، حسین رضایی صفحات 156-165

  در ایران سال ها قبل از ظهور اسلام توجه به تجارت و قدرت دریایی مورد توجه بوده است. در اسلام هم از همان سال های ابتدایی این اهمیت در زمان حضرت رسول اکرم(ص)و بعد از ایشان با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در این تحقیق این روند در قالب نظریه و قاعده فقهی نفی سبیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. سوالی که مطرح می شود این است که نقش قدرت دریایی ایرانی- اسلامی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل چگونه است؟نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که چه در دوره باستان و چه در دوره اسلامی توجه به ظرفیت و قدرت دریایی مطرح بوده که در همین دوران برخی مواقع اهتمام به نفی سبیل و عدم تسلط و برتری بیگانگان در این منطقه جغرافیایی بوده است.روش انجام این تحقیق توصیفی - تحلیلی و از روش کتابخانه ای انجام شده است. در این رابطه تحقیق ها و مقالاتی انجام شده که برتری این تحقیق تلفیق قدرت دریایی ایران و اسلام و تکیه آن بر قاعده فقهی نفی سبیل از قواعد مهم نفی برتری و تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان می-باشد که در دوره بعد از انقلاب اسلامی، همواره مورد تاکید رهبران معظم انقلاب بوده است.

  کلیدواژگان: دریا، راهبرد(استراتژی)، قدرت، قدرت دریایی، نفی سبیل
 • محسن رحمانی، رضا محمدزاده* صفحات 166-175
  این تحقیق به دنبال تبیین تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی التزام شغلی در صنعت تجهیزات نظامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان این تجهیزات می باشد. از آن جایی که جامعه آماری تحقیق نامحدود میباشد، تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران در جامعه نا محدود به تعداد 384 نفر در نظر گرفته شده است.همچنین بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و بصورت تصادفی پرسشنامه ها توزیع شده است. داده ها از طریق، پرسشنامه جمع آوری شده که روایی آن توسط اساتید و خبرگان و پایایی از طریق آزمون الفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. سپس بر اساس داده های بدست آمده، به منظور بررسی برازش مناسب الگوی مفهومی، از تحلیل عاملی تاییدی و به جهت آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده که نتایج حاکی از پذیرش فرضیات تحقیق بوده است. به عبارت دیگر در سطح اطمینان 95 درصد نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی؛ نوآوری سازمانی بر التزام شغلی؛ و التزام شغلی بر عملکرد سازمانی در صنایع تجهیزات نظامی موثر است. همچنین تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی التزام شغلی تایید شده است.
  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، عملکرد سازمانی، التزام شغلی و صنعت تجهیزات نظامی
 • محسن نجفی، فریده حق شناس کاشانی*، علیرضا امیرکبیری صفحات 176-191
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل جانشین پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این تحقیق از روش آمیخته برای حصول به الگوی کاربردی استفاده نموده و از دو بخش کیفی (روش نظریه داده بنیاد) و کمی (روش معادلات ساختاری) بهره جسته است. نتایج نشان دادند مدل کیفی ارایه شده متشکل از شرایط علی (ساختار سازمانی، مدیریت درون سازمانی، خط مشی و اسناد بالا دستی، شرایط زمینه ای(تربیت و آموزش، قابلیت های نیروی انسانی، قوانین و دستورالعمل ها)، مقوله محوری(ارزیابی منتخبین، پیشرفت منتخبین، انتخاب و جذب و بکارگیری استعداد)، شرایط مداخله گر(افراد، محدودیت های سازمانی، جو حمایتی سازمان)، راهبردها(بهینه سازی برنامه جانشین پروری، نگهداری استعداد، ارتقا و توسعه استعداد، شناسایی مناصب کلیدی)، پیامدها(تقویت فرهنگ جانشین پروری، ارزیابی اثربخشی نظام جانشین پروری، توسعه مدیریت استعداد) می باشد. پس از آزمون مدل مذکور اولویت بندی هر یک از اجزای آن مشخص و ارایه گردید. در ادامه به بررسی آزمون مدل ارایه شده پرداخته شده و در نهایت فرضیه های پژوهش و نتیجه آزمون آنها ارایه گردید.
  کلیدواژگان: جانشین پروری، مدیریت استعداد، ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • نسرین اتابک*، پرویز باورصاد، غلامرضا دلبر صفحات 192-203
  با توجه به الزامات جدید برای انتشار دی اکسید های گوگرد (SOX) از کشتی ها که از اول ژانویه سال 2020 توسط سازمان بین المللی دریانوردی اجرا شده است میزان گوگرد موجود در سوخت می بایست به 5/. درصد کاهش یابد. در این پژوهش نحوه مدیریت الزامات انتشار دی اکسید گوگرد با بررسی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای فناوری های مختلف کنترل انتشار دی اکسید گوگرد انجام شده است که مرجع تصمیم گیری برای انتخاب بهترین گزینه را برای مدیران در حوزه صنعت دریانوردی فراهم می کند. در این تحقیق با بررسی های جامع کتابخانه ای ، معیارهای اصلی کنترل انتشار دی اکسید گوگرد (SOX) به منظور انطباق با الزامات قانون سازمان بین المللی دریانوردی و 24 زیرمعیار استخراج گردید. در گام بعدی با بهره گیری از روش دلفی و توزیع 68 عدد پرسشنامه در میان جامعه آماری انتخاب شده شامل کارشناسان بخش دریایی اداره کل بنادر و دریانوری استان بوشهر، فرماندهان شناورها، مالکان شناور و شرکت های سوخت رسان، عوامل موثر بر فناوری های کنترل انتشار دی اکسید گوگرد(SOX) رتبه بندی گردید. همچنین برای اولویت بندی زیرمعیارها ضریب اهمیت تلفیقی محاسبه و بر مبنای آن رتبه بندی انجام شد..یافته های پژوهش نشان می دهد ، معیار های سوخت کم سولفور(LSFO) و نصب اسکرابر بیشترین ضریب اهمیت را دارند و همچنین زیرمعیارهای "استفاده از سوخت کم سولفور(LSFO) می تواند بر کنترل انتشار دی اکسید گوگرد (SOX) اثر گذار باشد" ، " استفاده از سوخت کم سولفور(LSFO) می تواند به منظور انطباق با الزامات IMO 2020 مورد استفاده قرار گیرد"، "سوخت کم سولفور(LSFO) می تواند در کشتی های ایرانی مورد استفاده قرار گیرد. " ، "اسکرابر می تواند در کشتی های ایرانی مورد استفاده قرار گیرد" و "استفاده از سوخت کم سولفور(LSFO) قابلیت پایداری و سازگاری با ساختار کشتی را دارد" بیشترین ضریب اهمیت تلفیقی را بدست آورد.
  کلیدواژگان: قانون IMO 2020، صنعت کشتیرانی، سوخت کم سولفور
 • احدالله انگزی قدس، حسن گیوریان*، کرم الله دانش فرد صفحات 205-225

  ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان حیاتی ترین سازمان در دستیابی به امنیت پایدار در جامعه است و نقش آن در روند تحولات توسعه سایر سازمان ها بسیار مهم و تعیین کننده سرعت دستیابی به اهداف آنان می باشد. جهت دستیابی به این شرایط نیازمند طراحی مدل خط مشی های دفاعی مدون و معتبر بومی هستیم ، در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های موجود در این زمینه که باعث شده اهداف تعیین شده در برنامه ها و خط مشی های کلان حوزه علم و فناوری در نیروهای مسلح به طور کامل محقق نشود، مشخص نبودن حدود وظایف و اختیارات کارکنان، موازی کاری و دوباره کاری ها و عدم مشارکت کارکنان است. در حال حاضر، مدلی که ارتقاء مشارکت کارکنان در خط مشی های دفاعی را نشان دهد، وجود ندارد. بدین منظور این پژوهش، باهدف شناسایی ابعاد و مولفه های مدل ارتقاء مشارکت کارکنان در خط مشی های دفاعی انجام شده است. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق کیفی و با استراتژی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان، مدیران و خبرگان دانشگاهی و اجرایی بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر شامل 6 خبره دانشگاهی و 10 فرمانده بودند، موردمطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که حاکی از 106 مقوله کلی است. یافته های پژوهش نشان داد مدل به دست آمده می تواند به عنوان یک مدل نظری علمی و پایه برای ارتقاء مشارکت کارکنان در خط مشی های دفاعی مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شناسایی، تبیین، مدل، مشارکت، خط مشی های دفاعی، ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • محمد غفاری مجلج، محسن احمدی، مصطفی محمودی* صفحات 226-235
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش، هوش معنوی و آنومی اجتماعی(اهمال کاری) با نوآوری سازمانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر به تعداد 246 نفر بود. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 150 نفر برآورد گردید. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مدیریت دانش چن و همکاران (2011)، هوش معنوی عبدالله زاده (1387)، اهمال کاری تاکمن (2001) و نوآوری سازمانی چوپانی (1390) بود. روایی صوری پرسشنامه ها مورد تایید صاحبنظران مدیریت، مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای نوآوری سازمانی 86/0، مدیریت دانش 76/0، هوش معنوی 77/0، اهمال کاری 75/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و هوش معنوی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت معنادار و بین آنومی اجتماعی (اهمال کاری) با نوآوری سازمانی رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد مدیریت دانش، هوش معنوی و آنومی اجتماعی توانایی پیش بینی نوآوری سازمانی کارکنان را دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، هوش معنوی، آنومی اجتماعی(اهمال کاری)، نوآوری سازمانی
 • محمدحسن رضوی*، یعقوب توکلی صفحات 236-250
  امروزه سواحل مکران یکی از نقاط استراتژیک جهان محسوب و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که به دلیل قابلیت ها بیشمار می تواند نقش خطیری را در توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایفا نماید. لذا با توجه به این مهم، ونیز تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم آباد سازی این سواحل و از سویی، اهتمام جمهوری اسلامی نسبت به بازیگری موثر در منطقه غرب آسیا،این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی در صدد اثبات این فرضیه است که راهبردهای توسعه منطقه مکران، می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوایی و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی با مراجعه به منابع معتبر، به این سوال پاسخ دهد که منطقه مکران از چه ویژگی های مطلوبی درحوزه جدید ژیوپلتیک، و ژیواکونومیک و ژیواستراتژیک برخوردار بوده و مسایل راهبردی آن کدام است؟ نتایج این پژوهش در دو بخش ارایه شده است در بخش اول، نگارندگان به تبیین ظرفیت های ژیوپلتیکی و ژیواکونومیکی سواحل مکران و جایگاه آن در عرصه بین المللی اشاره و تاثیر آن را در توسعه اقتصادی و سیاسی بیان نموده و در بخش انتهایی پژوهش، فرصت ها و چالش های راهبردی این منطقه را تبیین و راهکارهای موثر در توسعه این مناطق جهت برون رفت از تحریم ها را معرفی می نمایند.
  کلیدواژگان: مکران، استراتژیک، ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، اقتصاد مقاومتی
 • حمزه علی کاویانی*، یوسف یوسف پور، سید مسعود کمال عوی صفحات 251-269
  منطقه ایندوپاسیفیک برمبنای ویژگی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن، محل تلاقی سیاست قدرت های بزرگی همچون چین و آمریکا می باشد. روسیه و چین در تلاش هستند که سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک آمریکا و اروپا را که تهدیدی برایشان محسوب می شود را به فرصت تبدیل کنند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور تثبیت و توسعه منافع ملی خود، می بایست توجه ویژه ای را به برقراری رابطه موثر و تعامل وثیق با کشورهای حاضر در آوردگاه راهبردی ایندوپاسیفیک مبذول نماید. نگاه ایران به قاره آسیا و مشخصا آوردگاه راهبردی ایندوپاسیفیک، می تواند این فرصت را برای کشورمان به ارمغان آورد تا قادر به ایجاد تعادل در روابط خارجی خود با غرب شده و نیز قدرت مانور کشور را در برخورد با پدیده های سیاسی افزایش دهد. لذا هدف از پژوهش پیش رو، تبیین رقابت های ژیواستراتژیکی در منطقه ایندوپاسیفیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران می باشد. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از اسناد و مدارک مکتوب(کتب، مجلات تخصصی، مقالات و...) و نظرات خبرگان، جمع آوری و در دستیابی به نتایج با تاسی از "نظریه بازی ها"، از روش تجزیه و تحلیل تفسیری و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ایران با تحکیم و توسعه قدرت دریایی خود از طریق قلمروسازی ژیواستراتژی و نقش آفرینی در ایندوپاسیفیک و درک صحیح از موازنه قدرت میان غرب و شرق، می تواند نسبت به فرصت ها وتهدیدات ناشی از جابه جایی محیط های ژیوپلیتیکی و ژیواستراتژی قرن معاصر، راهبرد مناسب اتخاذ نماید تا به تعادل در روابط خارجی خود دست یابد.
  کلیدواژگان: ایندوپاسیفیک، ژئواستراتژی، چین، آمریکا
 • سهیلا بی ریا* صفحات 270-281
  گسترش کمی آموزش عالی در ایران چالش هایی را برای نظام آموزش عالی کشور ایجاد نموده است. یکی از این چالش ها، بیکاری فارغ التحصیلان و در نتیجه کاهش تقاضا برای آموزش عالی و ایجاد پدیده صندلی های خالی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. از این رو، در پژوهش حاضر ضمن بیان تحولات نظام آموزش عالی ایران و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از سال 1350 تا 1400، دلایل ایجاد پدیده صندلی های خالی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بررسی می شود. این پژوهش از نظر نوع، توصیفی و روش استفاده شده در آن مطالعه اسنادی می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه زیر نظام های آموزش عالی به جزء دانشگاه آزاد اسلامی را شامل می شود. ابزار جمع آوری داد ه ها از طریق مدارک و مقالات علمی موجود در پایگاه های اطلاعاتی می باشد و برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد افزایش تعداد دانشگاه ها و گسترش بی رویه آموزش عالی کشور موجب ایجاد مشکلاتی نظیر افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار و کاهش تقاضا برای آموزش عالی در سال های اخیر شده است. حل این مشکل از طریق بازنگری در سیاست گذاری نظام آموزش عالی ایران و مهارتی کردن برنامه های درسی دانشگاه ها امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: اشتغال فارغ التحصیلان، تحولات آموزش عالی، تقاضای آموزش عالی، صندلی های خالی
|
 • Mojtaba Hajkhozeymh *, Khodayar Abili, Javad Pourkarimi Pages 1-17
  Purpose

  The main goal of this research is to design and validate the model of lean scholarly skills in universities and higher education institutions.

  Method

  This research was carried out in two qualitative and quantitative stages, using the mixed exploratory research method. In the qualitative stage of the research, semi-structured interviews were conducted with 20 experts and pundits in the field of higher education who were selected in a purposeful way in order to identify the appropriate model for the context of Iranian universities. Qualitative data analysis was performed using open and axial coding (theme analysis) and its reliability and validity were evaluated. In the quantitative stage, the descriptive-analytical research method and the statistical population included all the managers of the departments of the University of Tehran with 252 people who using Cochran's sampling formula, 152 people were selected as the sample. Sampling method in this study was stratified random sampling method. In the quantitative part, the required data were collected using a researcher-made questionnaire. To evaluate the validity of the quantitative research instrument, content validity and construct validity were used and to evaluate the reliability of the instrument, Cronbach's alpha was used, which confirmed the appropriate reliability and validity of the research instrument.

  Results

  The results of the research showed that the lean scholarly skills of the managers of the departments of the University of Tehran have six components: knowledge management skills, scientific diplomacy skills, pedagogy skills, networking skills, communication skills, and creativity and innovation skills. The results of the confirmatory factor analysis showed that the identified six components have sufficient factor load to validate the pure scholarly skills of department heads of the University of Tehran.

  Keywords: scholarly, lean, Heads of Departments, University of Tehran
 • Hematipour Hematipour *, Morteza Taheri, Jalil Kohpayehzadeh, Saeid Ghiasi, Gholamreza Yadgarzadeh Pages 18-42
  Strengthening the international cooperation of universities and higher education institutions has always been one of the important research priorities . The present research has been carried out with the aim of identifying the role of sabbatical in clarifying administrative management mechanisms and inter-university communication networking of medical sciences universities. The current research was conducted with an exploratory qualitative research approach and in a special way on the basis of the narrative research method to collect the narratives and lived experiences of the faculty members of medical sciences universities in Tehran who had experienced the opportunity to study abroad through semi-structured interviews with them. In order to clarify the administrative mechanisms affecting the networking of universities of medical sciences with other universities abroad, 14 faculty members of universities of medical sciences in Tehran were interviewed. Data analysis was done by inductive method and conventional methods in coding grounded theory. After categorizing the categories based on the conceptual framework of the research in the three roles of "inventor", "developer" and "guide", the results showed the sabbatical in the three mechanisms of "legal capacity building", "structural capacity building" and "policy building capacity" of management. The administration forms the networking of universities of medical sciences. The experience of the faculty members participating in the study opportunity program indicated the innovative role of this program in legal capacity building (change and amendment of laws), the developmental role of this program in building the capacity of the executive structures of the system, and its guiding role in the direction of capacity building of policies. The achievements of the study opportunity program in the networking of universities require that the system of the Ministry of Health, along with the necessity of allocating funds and encouraging academic staff members, takes serious action to remove obstacles and facilitate it.
  Keywords: sabbatical, networking, inter-university communication, universities of medical sciences
 • Meimanat Abedini Baltork *, Ebrahim Salehi Omran, Narges Kolbadi Pages 43-53

  Mass online free courses as one of the latest educational technologies have caused fundamental changes at the level of various universities and are expanding rapidly. Mooc is one of those courses that has been recognized as a great revolution for the opportunity to reconsider teaching and learning in the information era. Therefore, the study was conducted at Mazandaran University with the aim of feasibility study of Mooc-based curriculum. The research design was quantitative and the research method was descriptive-survey. The statistical population included 386 faculty members of this university who according to Morgan table and based on stratified proportional sampling method, 181 people were selected as the sample. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was 0.83 and reliability was based on Cronbach's alpha coefficient above 0.92. The 48-item questionnaire was developed in the form of components of management contexts, technology (Internet, site and computer), manpower, goal, content, teaching-learning strategies and evaluation. Data were analyzed using descriptive statistics and in the inferential section and the data were analyzed using SPSS software version 21.The results showed that the management contexts, purpose, content, teaching strategies of learning, evaluation, human resources and to some extent technological are provided in Mazandaran University. In the field of technical infrastructure, in terms of the Internet, there are facilities to run the course, but in terms of site and computer, access to support experts, etc. is not easy. The results also showed that the management platform is in the first place for implementation and the technological platform (existence of site and computer) is in the last place.

  Keywords: feasibility study, Mooc, Curriculum
 • Mohammad Tafarojkhah, Majid Bagerzadeh Khajeh *, Soleyman Iranzadeh Pages 54-78
  Human resource management with a sustainable approach refers to the use of policies, philosophies, policies and human resource management practices within the organization's business in order to promote the sustainable use of resources and prevent environmental damage. The purpose of this research is to present a human resource management model with a sustainable organizational development approach in the Electricity industry. The research method is mixed (qualitative and quantitative). The conceptual model was developed by using the Grounded Theory research method. The number of samples in the qualitative part, were 17 experts and specialists, and in the quantitative part, it included 385 managers and experts working in the Electricity industry. The research data was analyzed by TI Atlas software in the quantitative portion of the research, in order to validate the model obtained in the qualitative step, a confirmatory factor analysis was carried out with the tool of a researcher-made questionnaire and polling. SPSS software and structural equation tests with Smart PLS software were used to analyze the quantitative data.In the qualitative section, a paradigmatic model was presented. Quantitative findings indicate that all the calculated variables, taking into account that the absolute value of the “t” statistic for all relationships between variables is greater than the critical value of 1.96 and all the factor loadings in the standard state are greater than 0.3, so none Relationships were not rejected and all variables and relationships were confirmed.In order to achieve human resource management with a sustainable approach, it is necessary for the organization to implement appropriate sustainable human resource management strategies such as creating and developing a common goal, process approach, awareness and selection and maintenance with proper planning.
  Keywords: Human Resource Management, Sustainability Approach, Sustainable Organizational Development, grounded theory, Confirmatory Factor Analysis (CFA)
 • Khalil Mokallaf, Adel Zahed Bablan *, Ali Khaleghkhah, Mahdi Moeinikia Pages 79-94
  The current research was conducted with the aim of identifying the consequences of ethical leadership in educational organizations using the qualitative approach of research synthesis. The current research was conducted in the framework of a qualitative approach and using the research synthesis method with the seven-step approach of Sandelowski and Barroso (2007). The statistical population under study includes all Persian and English researches and studies published in the field of ethical leadership between 1390 and 1401. In this regard, the key words related to the purpose of the research were searched and the articles and documents obtained were examined using the purposeful sampling method and according to the acceptance criteria, and finally 42 articles that met the criteria for inclusion in the study. were analyzed using the three-stage coding method (open, central, selective) by MaxQDA 2020 software. Based on the results of data analysis, 163 open codes were identified for data collection, which were categorized into 4 main categories and 49 sub-categories. The results showed that the existence of ethical leadership style in the organization creates positive personal, organizational, occupational and social consequences.
  Keywords: ethical leadership, research synthesis, organizations, Qualitative Approach
 • Ali Jahdi, Karim Kiakojouri *, Monireh Hosseini Sayadnavard Pages 95-108
  The continuation of technology integration in order to connect and exchange data with other devices and systems through the Internet exposes information security to increasing risks. Organizations can achieve a strategic advantage by securing information as a central information asset. Therefore, the current research aims to investigate the effect of work-related organizational factors, protection motivation, and planned behavior on information security protection with the mediating role of information protection motivation. The current research is descriptive-analytical and practical in terms of purpose. Data collection has been done using a questionnaire tool. The statistical population of this research is all the employees of the Islamic Republic of Iran Shipping Organization in the information technology department, whose number is about 1500 people. Also, the sample size was calculated according to Cochran's formula equal to 320 people who were randomly selected. In order to analyze the data, structural equation modeling and SmartPLS software were used. The results of the research showed that the variables of organizational commitment, job satisfaction, threat sensitivity, threat intensity, self-efficacy, response cost, attitude, perceived behavioral control, and subjective norms have a significant effect on the motivation to protect information. Also, the significant effect of information protection motivation on information security protection behaviors was also confirmed.
  Keywords: Information security protection behaviors, information protection motivation, organizational factors related to work, planned behavior
 • Seyed Jafar Sadjadi Parsa, Alireza Afshar * Pages 109-121
  Because the issue of cyber attacks has not yet been taken seriously by offshore organizations and companies, and in light of the threats that cyber attacks may pose to the offshore industry, the present study will identify and manage these risks. Cyber security deals in this area. This research is a descriptive survey and it is an applied research in terms of purpose. 64 staff of ports, offshore companies, maritime organizations and classification society responded to the survey questionnaire. The analysis of questions was done at the identification stage using T-test and prioritizing the factors using hierarchical techniques. The result of hierarchical technique shows that there is a possibility of a cyber attack in 12 cases the company authorization to the ship captain; the inspection of the classification society; the information recorded in the shipping company; the financial transactions of the shipping company; the access to the company and port security cameras; the information and records of the ship's crew; cargo tracking; cargo Discharge and Loading Equipment; Port Communication Systems, Communication and Ship Navigation Systems. Risk of cyber attack on the ship's navigation system with a weight of 0.23 was the most important and Risk of cyber attack on the website of classification society with a weight of 0.137 was the least important.
  Keywords: Information Technology, Cyber Attack, Offshore, AHP Technique, Maritime Industry
 • Majid Rajabpour * Pages 122-143
  The main purpose of this study is "Principal Components Analysis of key components affecting the productivity of human capital of the Army of the Islamic Republic of Iran". Due to the nature of the research topic, this research is of applied type and the related research method is consistent with the descriptive method. Data collection was done through field methods and libraries. In order to collect the required information, tools for studying documents, interviews with experts and a researcher-made questionnaire were used. The validity and reliability of the questionnaire questions were calculated using 99% and 93%, respectively, using Lauche factor coefficient (content validity ratio index) and Cronbach's alpha. The statistical population of the study includes all internal professors of the University of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran from the four forces of AJA with the academic rank of professor, associate professor, assistant professor and instructor who serve in various specialties and scientific trends at the University of Command and Staff of the Army And have the necessary and sufficient information on the subject of research. Given that the size of the statistical population is equal to 50 people; Therefore, the sample size was 23 using Cochran's formula; In order to obtain the calculated sample size, the proportional stratified random sampling method has been used. The results of the exploratory factor analysis showed that 8 occupational factors can be redefined in 3 new factors (with 71.038% coverage); Redefined 30 managerial factors in 9 new factors (with 86.86% coverage) and also redefined 8 organizational factors in 3 new factors (with 82.23% coverage).
  Keywords: Principal, components, Analysis, productivity
 • Ehsan Tag, Mohammad Reza Mohammadi, Mohammad Yazdan Shenas *, Rohalah Baboli Pages 144-155

  Organizations today face an unprecedented level of competitive change and challenge that is constantly increasing. The models, methods, and tools used in the past to manage change are valuable tools, but they are not enough to help the organization keep up with internal and external change. One of the newest organizational forms to deal with these changes is the agility of the organization's supply chain. In this regard, the strategic navy of the army in order to achieve its missions and goals aims to develop an agile supply chain in its extensive naval operations. The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting supply chain agility in Ndaja. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of implementation method. In order to collect information in this research in two phases and interview tools and questionnaires have been used. The statistical population in the first phase of the research is the major commanders and elites in the field of supply chain in the Navy and the qualitative research method (Foundation Data Research) has been used. In the second phase, preparedness experts in the areas and bases of this force are considered. T-test and Friedman test were used to analyze the data. The results showed that the six dimensions of process integration, flexibility, sensitivity, improving the level of responsiveness, meeting the need regardless of the volume of need and adapting to fluctuations are effective on supply chain agility .

  Keywords: Supply Chain Management, Agility, Strategic Navy
 • Shahram Irani, Ayatollah Esmaeili *, Hosein Rezaei Pages 156-165

  In Iran, many years before the advent of Islam, attention has been paid to trade and sea power. In Islam, since the early years, this importance has been accompanied by ups and downs during the time of the Holy Prophet (PBUH) and after him. In this research, this trend has been investigated and analyzed in the form of the theory and jurisprudential rule of the negation of the mustache. The question that is raised is, what is the role of Iranian-Islamic naval power based on the jurisprudential rule of Nefi Sebil? The obtained results show that both in the ancient period and in the Islamic period, attention was paid to the capacity and power of the sea, and during this period, attention was sometimes paid to the negation of the mustache and the lack of dominance and superiority of foreigners in this geographical area. The method of conducting this research is descriptive-analytical and library method. In this regard, researches and articles have been carried out, and the superiority of this research is the integration of the sea power of Iran and Islam and its reliance on the jurisprudential rule of negation of the mustache, one of the important rules of negation of the superiority and dominance of non-Muslims over Muslims, which in the period after the Islamic Revolution, is always It has been emphasized by the supreme leaders of the revolution.

  Keywords: Sea, strategy (strategy), power, naval power, Nafisabil
 • Mohsen Rahmani, Reza Mohammadzadeh * Pages 166-175
  The inquiry is seeking the effect of the innovation by the organizational function of an organization that is represented in the military industry, and the statistical society includes the basis of this equipment, from where the statistical community is research infinite, a statistical sample based on a total of only three hundred and ninety nine. It is also based on an unapproachable paradigm system, and in an accidental statement from the authoritative manner in which the teachers, the connoisseurs, and the connoisseurs have been circulated through the International Statute of Secrecy. Then based on the use of the ELM 'S MAP to grasp the meaning of the' 95 percent of the appraisal paradigm ' and the Atbash treatment of the new operating system that has contained new and vital results of guesswork, that is to say, a certain level of innovation, and a certain level of corporate commitment to the activity of a military industrial enterprise.It's also the impact of organizational efficiency with an organizational institute in view of interacting our promotional role.
  Keywords: the innovation of the organization, the organizational function, the commitment, military equipment industry
 • Mohsen Najafi, Farideh Haghshenas Kashani *, Alireza Amirkabiri Pages 176-191
  The present research was conducted with the aim of designing and explaining the succession model with the approach of talent management in the Islamic Republic of Iran Army. This research used a mixed method to obtain a practical model and consisted of two parts: qualitative (foundation data theory method) and quantitative (method of structural equations) is used. The results showed that the presented qualitative model consists of causal conditions (organizational structure, intra-organizational management, policy and upstream documents, background conditions (education and training, human resources capabilities, laws and guidelines), central category ( Evaluating selected candidates, progress of selected candidates, selecting and attracting and employing talent), intervening conditions (people, organizational limitations, supportive atmosphere of the organization), strategies (optimization of succession-training program, talent maintenance, promotion and development of talent, identification key positions), outcomes (strengthening the succession culture, evaluating the effectiveness of the succession system, developing talent management). After testing the mentioned model, the prioritization of each of its components was determined and presented. In the following, the test of the presented model was discussed and finally the research hypotheses and their test results were presented.
  Keywords: succession planning, Talent management, IRI Army
 • Nasrin Atabak *, Parviz Bavarsad Ahmadi, Gholamreza Delbar Pages 192-203
  The maritime industry emits large amounts of greenhouse gases and other toxic gases into the environment, causing adverse effects on the environment and the global climate. Implemented from January 1, 2020. The amount of sulfur in the fuel should be 0.5. Percentage decrease. In this research, the management of sulfur dioxide emission requirements has been done by comparative analysis of different sulfur dioxide emission control technologies, which provides the decision reference for choosing the best option for managers in the maritime industry.In this study, with comprehensive library reviews, the main criteria for controlling the emission of sulfur dioxide (SOX) in order to comply with the requirements of the International Maritime Organization and 24 sub-criteria were extracted. Factors affecting sulfur dioxide (SOX) emission control technologies were ranked using the Delphi method. Also, for prioritizing the sub-criteria, the coefficient of importance was calculated and ranked based on it. The results showed that the criteria for low sulfur fuel (LSFO) and scrubber installation are the most important coefficient and also the sub-criteria "use of low sulfur fuel (LSFO) can affect the control of sulfur dioxide (SOX) emission", " Low sulfur fuel (LSFO) can be used to comply with IMO 2020 requirements "," Low sulfur fuel (LSFO) can be used in Iranian ships "," Scrubber can be used in Iranian ships "And use of low sulfur fuel (LSFO) has the ability to be stable and compatible with the structure of the ship" achieved the highest coefficient of combined importance
  Keywords: IMO 2020 law, shipping industry, low sulfur fuel
 • Ahad Angazi, Hasan Givarian *, Karamollah Daneshfard Pages 205-225

  The Army of the Islamic Republic of Iran is the most vital organization in achieving sustainable security in the society, and its role in the development process of other organizations is very important and determines the speed of achieving their goals. In order to achieve these conditions, we need to design a model of codified and authentic local defense policies. Currently, one of the most important challenges in this field, which has caused the objectives set in the plans and policies of the science and technology field in the armed forces to not be fully realized, is the lack of clear limits of the duties and authorities of the employees, parallel work and redundancies, and the lack of participation of the employees. . Currently, there is no model that shows the promotion of employee participation in defense policies. For this purpose, this research has been conducted with the aim of identifying the dimensions and components of the model of promoting employee participation in defense policies. To achieve this goal, a case study and a qualitative research method were used with the foundation data strategy. The statistical population of the research included all commanders, managers, and academic and executive experts who were studied using snowball sampling, including 6 academic experts and 10 commanders. The data collection method was field and the data collection tools were library studies and semi-structured interviews. In order to obtain the reliability and validity of the data, two methods of review of participants and review of non-participating experts were used in the research. Data analysis during three stages, open coding, central coding and selective coding, which indicates 106 general categories. The findings of the research showed that the obtained model can be used as a scientific and basic theoretical model to promote employee participation in defense policies

  Keywords: identification, explanation, model, participation, defense policies, Islamic Republic of Iran Army
 • Mohammad Ghafari, Mohsen Ahmadi, Mostafa Mahmoudi * Pages 226-235
  This research was conducted with the aim of investigating the relationship between knowledge management, spiritual intelligence and social anomie (work procrastination) with organizational innovation of Imam Khomeini University of Marine Sciences (RA) Nowshahr. The research method was descriptive and correlational. The statistical population included all employees of Imam Khomeini University of Marine Sciences (RA) Nowshahr, numbering 246 people. The sample size was estimated to be 150 people based on the simple random sampling method and Cochran's formula. Data collection tools included Chen et al.'s knowledge management questionnaire (2011), Abdullahzadeh's spiritual intelligence (2013), Takman's procrastination (2001) and Shepherd's organizational innovation (2013). The face validity of the questionnaires was confirmed by management experts. The reliability of the questionnaires was obtained through Cronbach's alpha for organizational innovation 0.86, knowledge management 0.76, spiritual intelligence 0.77, procrastination 0.75. Two levels of descriptive and inferential statistics and SPSS software were used for data analysis. The results showed that there is a significant positive relationship between knowledge management and spiritual intelligence with organizational innovation and a negative relationship between social anomie (procrastination) and organizational innovation. Also, the results showed that knowledge management, spiritual intelligence and social anomie have the ability to predict employees' organizational innovation.
  Keywords: Knowledge Management, spiritual intelligence, social anomie (procrastination), Organizational innovation
 • Mohammad Hassan Razavi *, Yaghob Tavakol Pages 236-250
  Today, the coast of Makran is considered one of the strategic points of the world and is extremely important, which can play an important role in the economic development of the Islamic Republic due to its numerous capabilities. Therefore, considering this importance, as well as the Supreme Leader's emphasis on the need to settle these coasts, and on the one hand, the concern of the Islamic Republic to be an effective player in the West Asian region, this research with a descriptive-analytical method aims to prove the hypothesis that the development strategies of the Makran region , can be effective in the direction of resistance economy. This article tries to answer the question of what are the desirable characteristics of the Makran region in the new field of geopolitics and geoeconomics by using the descriptive method and content analysis and data collection in the library method and document review by referring to reliable sources. and geostrategic, and what are its strategic issues? The results of this research are presented in two parts. In the first part, the authors explain the geopolitical and geoeconomic capacities of the Makran coast and its position in the international arena and its impact on economic and political development, and in the last part of the research, the opportunities and explain the strategic challenges of this region and introduce effective solutions in the development of these regions to overcome the sanctions.
  Keywords: Makran, Strategic, geopolitics, geoeconomics, Resistance Economy
 • Hamzehali Kavyani *, Yousef Yousefpour, Seyyed Masood Kamalalavi Pages 251-269
  Based on its political and security characteristics, the Indo-Pacific region is the meeting point of major economic policies such as China and the United States. Russia and China are trying to turn USA and Europe's policy of moving to the Indo-Pacific, which is considered a threat to them, into an opportunity. In order to stabilize and develop its national interests, the Islamic Republic of Iran should pay special attention to establishing an effective relationship and solid interaction with the countries present in the Indo-Pacific strategic alliance. Iran's view of the Asian continent and especially the Indo-Pacific strategic perspective can bring this opportunity for our country to be able to balance its foreign relations with the West and also increase the country's maneuvering power in dealing with political phenomena. Therefore, the aim of the upcoming research is to explain the geostrategic competition in the Indo-Pacific region and its consequences for the Islamic Republic of Iran. This research is considered qualitative and its method was descriptive-analytical. The results of the research showed that by consolidating and developing its maritime power through territorialization of geostrategy and role-playing in the Indo-Pacific zone and a correct understanding of the balance of power between the West and the East, Iran can respond to the opportunities and threats caused by the shifting geopolitical and geostrategic environments of the contemporary century and adopt the appropriate strategy to achieve balance in its foreign relations.
  Keywords: Indo-Pacific, Geostrategic, China, United States
 • Soheila Biria * Pages 270-281
  The quantitative expansion of higher education in Iran has created challenges for the country's higher education system. One of these challenges is the unemployment of graduates and as a result, the decrease in demand for higher education and the creation of empty seats in universities and higher education institutions. Therefore, in the present research, while stating the developments of Iran's higher education system and the employment status of university graduates from 1350 to 1400, the reasons for the phenomenon of empty seats in universities and higher education institutions of the country are investigated. This research is descriptive in terms of type and the method used in it is a documentary study. The current research is practical in terms of the type of goal. The statistical population under study includes all subsystems of higher education, excluding Islamic Azad University. The data collection tool is through documents and scientific articles available in the databases, and descriptive statistical methods have been used to analyze the data. The results of the surveys show that the increase in the number of universities and the excessive expansion of higher education in the country have caused problems such as the increase in the number of unemployed graduates and the decrease in demand for higher education in recent years. It is possible to solve this problem by revising the policies of Iran's higher education system and making university curricula more skillful.
  Keywords: Employment of Graduates, Developments in Higher Education, Demand for Higher Education, vacant seats