ارزیابی نقش درس طرح نهایی در توان حرف های دانش آموختگان معماری دانشگاه یزد

چکیده:
با اینکه دانشکده های معماری با هدف تربیت نیروی کارآمد برای طرح و سازمان دهی فضای زیست انسان شکل گرفته اند، به نظرمی رسد عمدتا هم راستا نبودن نیاز جامعه با برنامه های آموزش معماران و تاثیر آن بر میزان توانایی دانش آموختگان، موجب تحقق نیافتن این هدف در کار حرفه ای معماری شده است. از طرفی با توجه به نیازهای جامعه و نزدیکی ماهیت دروس طراحی معماری با حرفه معماری، همواره این دروس کارگاهی نقش عمده ای در تربیت توانایی های دانش آموختگان داشته است؛ بنابراین کنترل عملکرد تک تک دروس طراحی معماری در انجام این رسالت حایز اهمیت است. در این مقاله، طرح نهایی کارشناسی، به عنوان آخرین مرحله سنجش توانایی دانشجو و فرصتی برای به کارگیری یافته هایش، قبل از فراغت وی از تحصیل، بررسی شده است. پرسش اصلی مقاله با هدف بررسی کمی و کیفی تاثیر این درس در آینده حرفه ای دانش آموختگان، این گونه مطرح می شود که، با توجه به نیاز هایواقعی جامعه و گذشت سال ها از آموزش دروس طراحی معماری در دانشکده معماری یزد، آیا دروس طراحی معماری (در اینجا طرح نهایی) درتوان حرفه ای دانش آموختگان معماری نقش داشته است؟ در این نوشتار، ضمن بررسی تعریف سرفصل دروس معماری از درس طرح نهایی، اطلاعات حاصل ازپرسش نامه هایی، که در اختیار دانش آموختگان قرار گرفته بود، تجزیه و تحلیل شده و در پایان، با توجه به قیاس اهداف سرفصل و نتایج حاصل از پرسش نامه ها، به بیان نظرات تحلیلی و راهکارهای کلی پرداخته شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720019 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!