تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی اسکلتی از طریق مهارت های مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس، شدت و ناتوانی درد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری روابط بین مهارتهای مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس از درد بر سازگاری درد (شدت و ناتوانی درد) در بیماران مبتلا به درد مزمن عضلانی اسکلتی بود. بیمار مبتلا به دردهای مزمن عضلانی اسکلتی به روش نمونه گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان به کلینیک ها 314
مواد و روش ها
Chronicدرد اصفهان و بر اساس تشخیص متخصص درد انتخاب شدند. این افراد با پاسخ دادن به شش پرسش نامه خودکارآمدی در مقابل درد ( )، تاب آوری کانر و دیویدسون Life-0rientation Questionnaire )، آزمون جهت گیری زندگی ( Pain Self-Efficacy Questionnaire Tampa)، مقیاس ترس از حرکت (Pain catastrophizing Scale )، مقیاس فاجعه آفرینی درد ( Conner-Davidson Resilience Scale( ) در پژوهش شرکت VanKroff Graded Chronic Pain Scale ) و پرسش نامه درجه بندی درد مزمن ون کروف ( scale kinesiophobia کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها
منابع مقابله ای درد بر فاجعه آفرینی اثر معکوس معنادار، و فاجعه آفرینی بر ترس از درد و ترس از درد بر سازگاری درد اثر ). هم چنین از نقش واسطه ای فاجعه آفرینی در رابطه بین منابع مقابله ای و ترس از درد و نقش P>0/001مستقیم معناداری داشت ( واسطه ای ترس از درد در رابطه بین فاجعه آفرینی و سازگاری درد حمایت شد.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که مهارت های مقابله ای درد نقش محافظتی در مقابل فاجعه آفرینی، ترس از درد، شدت و ناتوانی درد دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720902 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.