مطالعه اثر تنش شوری برخصوصیات فیزیولوژیکی و جوانه زنی در چهار گیاه دارویی کتان، آرتیشو، سرخارگل و گلرنگ

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانهزنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)، گلرنگ (.(Carthamus tinctorius L، کتان (Linum usitatissinum L.) و آرتیشو(Cynara Scolymus L.) آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. عوامل تحقیق عبارتند از سطوح مختلف شوری (صفر، چهار، هشت و12 دسیزیمنس بر متر) و گیاهان دارویی آرتیشو، سرخارگل، کتان و گلرنگ. از کلرید سدیم برای ایجاد تنش شوری استفاده گردید. جوانهزنی در گیاهان آرتیشو، کتان و گلرنگ تحت تنش شوری با سرعت کمی کاهشیافت در حالیکه در شوری 12دسیزیمنس بر متر مقدار درصد جوانهزنی در این سه گیاه بالا بود. سرعت جوانهزنی در کلیه گیاهان تحت تنش شوری بهصورت خطی کاهش یافت از این رو سرعت جوانهزنی در مقایسه با درصد جوانهزنی در گیاهان مورد ارزیابی حساسیت بیشتری را به تنش شوری نشان داد. نتایج نشان داد که در مرحله جوانهزنی گیاه گلرنگ و کتان مقاوم به شوری، آرتیشو نیمهمقاوم و سرخارگل حساس به شوری بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر شوری در گیاهان مورد بررسی و اثر متقابل گیاهان دارویی × شوری بر صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که سرعت جوانهزنی در گیاه آرتیشو بیشترین مقدار (17/21) و در گلرنگ کمترین مقدار (36/13) بود، همچنین طول ریشهچه و ساقهچه در گیاه آرتیشو نسبت به سایر گیاهان بیشتر بود. صفات مورد مطالعه شامل سرعت و درصد جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، نسبت طول ریشهچه به ساقهچه و وزن خشک گیاهچه با افزایش تنش شوری به طور معنی داری در هر چهار گیاه کاهش یافت.
زبان:
فارسی
صفحه:
229
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732894 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.