سبک زندگی سالمندان مبتلا به استئوپروز و عوامل مرتبط با آن

پیام:
چکیده:
اهداف
با توجه به روند پیرشدن جمعیت کشور و نقش بسیار مهم سبک زندگی در بیماری های مزمن و شایع سنین سالمندی به خصوص استئوپروز، مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک زندگی سالمندان مبتلا به استئوپروز طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها
این مطالعه، مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 1392 روی 300 نفر از سالمندان مبتلا به استئوپروز مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد و اطلاعات با استفاده از پرسش نامه سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. برای توصیف نمونه ها از آمار توصیفی، آزمون تی تست و تجزیه وتحلیل واریانس استفاده شد (P≤0/05).
یافته ها
این مطالعه روی 300 نفر از سالمندان مرد (37/9 درصد) و زن (62/1 درصد) با میانگین سنی 63/5±67 انجام شد. نتایج بیانگر آن است که بیشتر سالمندان مبتلا به استئوپروز (3/17 درصد) سبک زندگی متوسط، 7/10 درصد سبک زندگی مطلوب و 18 درصد سبک زندگی نامطلوب دارند. یافته های پژوهش نشان داد بین میانگین کلی نمره سبک زندگی با سن (499/0P=) و جنس (176/0P=) در سالمندان مبتلا به استئوپروز از نظر آماری تفاوت معنی دار وجود ندارد، ولی بین میانگین کلی نمره سبک زندگی با وضعیت تاهل (001/0P=)، سطح تحصیلات (027/0P=) و ابتلا به بیماری مزمن (009/0P=) از نظر آماری تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه سبک زندگی درصد اندکی از سالمندان مبتلا به استئوپروز در سطح مطلوب قرار دارد، این مسئله قابل توجه و تامل است و نیازمند بررسی های بیشتر و برنامه ریزی مسئولان در سطح کلان برای برطرف شدن مشکلات مذکور در سبک زندگی سالمندان مبتلا به استئوپروز است.
زبان:
فارسی
صفحات:
132 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1735038 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.