اثر عصاره آبی- الکلی بومادران شیرازی بر سیستم قلب و عروق موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
گیاه بومادران شیرازی، در طب سنتی برای درمان ناراحتی های گوارشی و بیماری های قلبی استفاده می شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات آن بر سیستم قلب و عروق و تداخل اتر آن با سیستم آدرنرژیک، انجام شده است.
مواد و روش ها
دراین تحقیق تجربی، 15 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 250-220 گرم به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول، به ترتیب، آب مقطر(حلال اپی نفرین)، اپی نفرین (mg/kg 04/0) و اپی نفرین به همراه حلال عصاره (اتانول70 درصد) دریافت می کردند. گروه دوم، به ترتیب آب مقطر، اپی نفرین و اپی نفرین به همراه عصاره mg/kg) 60 (دریافت می کردند و گروه سوم عصاره و سپس اپی نفرین پس از مشاهده اثرات عصاره دریافت می کردند. در گروه های مختلف فشار خون و ضربان قلب از طریق کانول سرخرگی متصل به ترانسدیوسر فشار و دستگاه Power Lab ثبت و بررسی گردید.
یافته ها
فشار میانگین سرخرگی در حالت تزریق عصاره (8±67، 3±65، 8±67 (نسبت به حالت پایه (5±86، 6±84، 5±86) کاهش معنی داری نشان داد (0/05p<). فشار دیاستولی در حضور اپی نفرین و عصاره (7±76) نسبت به اپی نفرین (6±85) کاهش معنی داری داشته است (0/05p<).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که عصاره بومادران باعث کاهش فشار دیاستولی در حضور داروی اپی نفرین می شود. بنابراین بومادران شیرازی دارای اثرات کاهش فشار خون می باشد که به نظر می رسد حداقل بخشی از این اثر، به فاکتور های عروقی وابسته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736071 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!