فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال نوزدهم شماره 8 (پیاپی 119، امرداد 1396)

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
سال نوزدهم شماره 8 (پیاپی 119، امرداد 1396)

 • تاریخ انتشار: 1395/05/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرضیه جمشیدی، ارسلان علی رمجی، ثریا خفری، عمادالدین موعودی * صفحات 7-11
  سابقه و هدف
  سابقه خانوادگی سرطان پستان و پروستات در خانواده درجه یک و دو ممکن است ریسک فاکتوری برای سرطان پروستات باشد. با توجه به پاتوژنز مشترکی که برای سرطان پروستات و پستان مطرح می باشد، این مطالعه به منظور بررسی همراهی سابقه سرطان پستان و پروستات در خانواده درجه یک و دو بیماران مبتلا به سرطان پروستات انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه موردی شاهدی بر روی 300 نفر از افرادیکه بعلت بزرگی پروستات تحت بیوپسی در بیمارستان شهید بهشتی بابل قرار گرفتند، انجام شد. بیماران با تشخیص سرطان پروستات براساس بیوپسی در گروه مورد (150 نفر) و بزرگی خوش خیم پروستات در گروه شاهد (150 نفر) قرار گرفتند. اطلاعات تکمیلی در مورد بیماران و خانواده درجه 1 و دو آنها در چک لیست جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی در گروه مورد 9/788±71/17 سال و در گروه شاهد 9/921±70/01 سال بود. فراوانی سرطان پستان در خانواده های مبتلایان به سرطان پروستات و افراد سالم به ترتیب 16 نفر (10/7%) و 11 نفر (7/3%) و فراوانی سرطان پروستات به ترتیب 26(17/3%) و 2(1/3%) بود(0/001p<). فراوانی ابتلا به سرطان پستان در هر دو گروه در اقوام درجه 1 بیشتر از اقوام درجه 2 بود. همچنین در هر دو گروه سرطان پروستات و بزرگی خوش خیم پروستات، سابقه سرطان پستان در افراد بالای 40 سال بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که در صورت ابتلا اقوام درجه یک و دو به سرطان پروستات در مقایسه با سرطان پستان با احتمال بیشتری، ابتلا به سرطان پروستات وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سرطان پروستات، خانواده، همراهی
 • مقایسه تکرار پذیری ضخامت عضلات شکم با استفاده از اولتراسونوگرافی در نوجوانان مبتلا به کمر درد و سالم
  ناهید رحمانی، محمد علی محسنی بندپی *، مهیار صلواتی، روشنک وامقی، ایرج عبداللهی صفحات 12-19
  سابقه و هدف
  کمردرد یک اختلال اسکلتی عضلانی نسبتا شایع در بیماران می باشد، که با افزایش سن شیوع آن زیادتر می شود. هدف از این مطالعه بررسی تکرارپذیری اندازه های سونوگرافیک عضلات ناحیه شکم در نوجوانان دبیرستانی مبتلا به کمردرد و مقایسه با افراد سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه متدولوژیک برروی30 دختر و پسر سالم و 30 دختر و پسر مبتلا به کمردرد انجام شد. از اندازه عضلات عرضی شکم، مایل داخلی، مایل خارجی و چربی زیر پوست افراد در وضعیت طاقباز با زانوهای خم تصویربرداری به کمک سونوگرافی در انتهای بازدم به عمل آمد. دو بار اندازه گیری عضلات در یک روز با فاصله زمانی دو ساعت (تکرارپذیری درون روز) و اندازه گیری سوم با فاصله یک هفته از اندازه گیری اول (تکرارپذیری بین روز) انجام و مقایسه گردید.
  یافته ها
  مقادیر ضریب همبستگی تکرارپذیری درون روز در گروه سالم (0/98-0/85ICC=) و مبتلا به کمردرد (0/98-0/79ICC=) و تکرارپذیری بین روز در گروه سالم (0/98-0/81ICC=) و گروه بیمار(0/97-0/80ICC=) بالا بوده است. در گروه مبتلا به کمردرد مقادیر ICC کمتر از گروه سالم بوده و به طور کلی مقادیر تکرار پذیری درون روز بالاتر از مقادیر بین روز بوده است.
  نتیجه گیری
  تکرارپذیری سونوگرافی برای اندازه گیری عضلات موضعی شکم و چربی زیر پوست در نوجوانان سالم و مبتلا به کمردرد بالا بوده است.
  کلیدواژگان: نوجوانان، کمردرد، تکرارپذیری، عضلات شکمی، سونوگرافی
 • خدیجه آهویی، محبوبه فرامرزی *، رمضان حسن زاده صفحات 20-27
  سابقه و هدف
  سرطان پستان، شایع ترین و تاثیرگذارترین سرطان در زنان است که موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی می شود. با توجه به بالارفتن میزان بقا، مبتلایان به سرطان پستان نسبت به دیگر سرطانها، مدت طولانی تری با بیماری و عوارض و استرسهای ناشی از آن به زندگی خود ادامه می دهند که این امر خود می تواند بهزیستی روانشناختی این گروه را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با هوش هیجانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی90 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده برای درمان یا مشاوره به یکی از بیمارستانهای شهید رجایی بابلسر، آیت الله روحانی و مرکز مشاوره و غربالگری سرطان شهرستان بابل، به روش نمونه گیری در دسترس، انجام گردید. علاوه بر سوالات دموگرافیک، دو پرسشنامه هوش هیجانی برادبری-گریوز (دامنه نمرات 140-0) و بهزیستی روانشناختی ریف (دامنه نمرات 108-1) تکمیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان، 9/74±45/98 و با دامنه سنی 70-24 سال بود. میانگین نمره بهزیستی روانشناختی12/10±75/01 و هوش هیجانی 19/53±77/14 بوده است و بهزیستی روانشناختی با هوش هیجانی رابطه معنی داری داشت (0/45r=، 0/001> p). نتایج نشان داد که هوش هیجانی20% تغییرات بهزیستی روانشناخی را تبیین و پیش بینی می کند (0/48=β). از خصوصیات دموگرافیک، فقط رابطه تحصیلات با بهزیستی روانشناختی سطح معنی داری داشت(0/18r= ،0/07=p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که هوش هیجانی زنان با سرطان پستان، بخشی از بهزیستی روانشناختی آنان را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: سرطان، پستان، هوش هیجانی، سلامت روانی
 • مریم جعفری، مهری قاسمی *، فریده دهقان منشادی، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 28-32
  سابقه و هدف
  تعیین ضخامت عضله ماستر عامل مهمی برای تشخیص سلامت یا بیماری آن است. بررسی تغییرات ضخامت عضله ماستر با توجه به عملکرد آن روی مفصل تمپورومندیبولار، نقش بسزایی در تشخیص علت بسیاری از اختلالات این مفصل دارد. هدف ازاین مطالعه، مقایسه ضخامت ماستر در افراد مبتلا به دندان قروچه و افراد سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 44 نفر در دو گروه (هر گروه 22 نفر، شامل 11 زن و 11 مرد) در محدوده سنی 30-18 سال افراد سالم و دارای دندون قروچه انجام شد. افراد دارای شاخص توده بدنی نرمال، عدم وجود بیماری التهابی یا ضربه به مفصل تمپورومندیبولار، بدون سابقه جراحی در فک و صورت بودند. سونوگرافی ماستر، در وضعیت طاقباز خوابیده، با پروب خطی 12 مگاهرتز در راستای لاله گوش و عمود بر راموس ماندیبول روی بطن عضله انجام و ضخامت عضله بر حسب میلیمتر بدست آمد.
  یافته ها
  ضخامت ماستر، در مبتلایان به دندان قروچه ( mm0/85±11/97) از افراد سالم (mm 2/2±10/76) بیشتر بود (0/01p<). ضخامت ماستر در مردان (به ترتیب mm 0/4±12/54و mm 0/25±11/44) بیشتر از زنان بود (به ترتیب mm 0/79±11/4 و mm 3/05±10/08) (0/038=p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که ضخامت ماستر در افراد مبتلا به دندان قروچه بیش از افراد سالم و در مردان بیش از زنان است.
  کلیدواژگان: بروکسیسم، ماستر، ضخامت عضله، اولتراسونوگرافی
 • سهراب انوری، سیداسماعیل خوشنام، امین الله بهاءالدینی *، محمودرضا معین صفحات 33-40
  سابقه و هدف
  گیاه بومادران شیرازی، در طب سنتی برای درمان ناراحتی های گوارشی و بیماری های قلبی استفاده می شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات آن بر سیستم قلب و عروق و تداخل اتر آن با سیستم آدرنرژیک، انجام شده است.
  مواد و روش ها
  دراین تحقیق تجربی، 15 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 250-220 گرم به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول، به ترتیب، آب مقطر(حلال اپی نفرین)، اپی نفرین (mg/kg 04/0) و اپی نفرین به همراه حلال عصاره (اتانول70 درصد) دریافت می کردند. گروه دوم، به ترتیب آب مقطر، اپی نفرین و اپی نفرین به همراه عصاره mg/kg) 60 (دریافت می کردند و گروه سوم عصاره و سپس اپی نفرین پس از مشاهده اثرات عصاره دریافت می کردند. در گروه های مختلف فشار خون و ضربان قلب از طریق کانول سرخرگی متصل به ترانسدیوسر فشار و دستگاه Power Lab ثبت و بررسی گردید.
  یافته ها
  فشار میانگین سرخرگی در حالت تزریق عصاره (8±67، 3±65، 8±67 (نسبت به حالت پایه (5±86، 6±84، 5±86) کاهش معنی داری نشان داد (0/05p<). فشار دیاستولی در حضور اپی نفرین و عصاره (7±76) نسبت به اپی نفرین (6±85) کاهش معنی داری داشته است (0/05p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که عصاره بومادران باعث کاهش فشار دیاستولی در حضور داروی اپی نفرین می شود. بنابراین بومادران شیرازی دارای اثرات کاهش فشار خون می باشد که به نظر می رسد حداقل بخشی از این اثر، به فاکتور های عروقی وابسته است.
  کلیدواژگان: بومادران شیرازی، سیستم آدرنرژیک، فشار خون، موش صحرایی
 • اثرات کریاتین و اسید رتینوئیک بر القای اتوفاژی و تمایز سلول های بنیادین چربی به نورون های شبه گابارژیک
  شهرام دارابی *، تقی طریحی، علی نوری زاده، فرزاد رجایی، حجت الله عباس زاده، لیلا دارابی صفحات 41-49
  سابقه و هدف
  آسیب نورون های مهاری گابارژیک در بسیاری از بیماری های تخریبی سیستم عصبی مشاهده گردیده و سلول های بنیادی چربی نیز به عنوان یک منبع در دسترس برای تمایز و پیوند در بیماری های سیستم عصبی نشان داده شده است. در این مطالعه نقش اتوفاژی در تمایز به وسیله ارزیابی بیان ژنهای اتوفاژی LC3،p62 وGABARAP در سلول های بنیادین چربی و بعد از مرحله پیش القا بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی در شرایط استریل سلول های بنیادین چربی از اطراف کلیه های دو عدد موش صحرایی نر جدا گردید. سلول های مورد مطالعه به سه گروه سلول های بنیادین چربی، پیش القا و القا تقسیم شدند. در گروه پیش القا، پس از پاساژ سوم سلول های بنیادین چربی به وسیله بتامرکاپتواتانل 1mMو اسید رتینوییک μM 10 به سلول های شبه عصبی تبدیل شدند. سپس در گروه القا، برای پیدا کردن بهترین دوز کریاتین، سلول ها در دوزهای 1، 5 و 10 و 20میلی مولار، به مدت 5 روز القا پیدا کردند. اثرات کریاتین به وسیله بیان ایمنوسیتوشیمیاییnestin وGABA ارزیابی گردید. همچنین نقش ژن های اتوفاژی GABARAP، LC3 و p62 در تمایز سلولی به وسیلهRT-PCR ارزیابی گردید.
  یافته ها
  در بررسی ایمنوسیتوشیمیایی سلول های بنیادی چربی به وسیله CD49d ماهیت چربی بودن سلول ها اثبات گردید. در مطالعات ایمنوسیتوشیمیایی مرحله القا، در دوز 10 میلی مولار کریاتین به مدت 5 روز، میزان بیان نشانگر نورونهای گابارژیکی(GABA)، 2±58% و نشانگر سلول های شبه عصبی nestin، 5±56% بود که اختلاف معنی دار با سایر دوزها و گروه شاهد داشت(05/0p<). در بررسی RT-PCR در سلول های پیش القا شده ژن های اتوفاژی GABARAP، LC3 وp62 بیان گردید، اما در سلول های بنیادین چربی فقط ژن P62 بیان شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد که سلول های بنیادین چربی پس از القا توانایی بیان مارکرهای نورونیnestin وGABA را دارند. ژن های اتوفاژی GABARAP، LC3 و p62 در سلول های پیش القا بیان شد، که نشان دهنده نقش احتمالی اتوفاژی در تمایز سلول های بنیادین چربی به سلول های شبه عصبی است
  کلیدواژگان: نورونهای شبه گابارژیک، سلول های بنیادین مشتق از بافت چربی، کریاتین، اتوفاژی
 • حمیده دست پاک، مهدی فرزادکیا *، احمد جنیدی، میترا غلامی، حسینعلی اضغرنیا، زهرا اسدگل، مجتبی یگانه بادی صفحات 50-57
  سابقه و هدف
  دفع غیراصولی پسماند و لجن های فاضلاب از عوامل اصلی تهدید کننده بهداشت عمومی محسوب می شوند. امروزه بهره گیری از روش های آسان، ارزان و مبتنی بر تصفیه های طبیعی نظیر کمپوست از اولویت های اصلی تصفیه این مواد می باشند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی راکتور کمپوست و ورمی کمپوست در تثبیت پسماند آلی و لجن فاضلاب شهری می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی نمونه های پسماند آلی از پسماند خانگی و نمونه های لجن از تصفیه خانه فاضلاب شهری تهیه شد. راکتورهای R1 و R2 (جهت کمپوست و ورمی کمپوست، پسماند) و راکتورهای R3 و R4 (جهت کمپوست و ورمی کمپوست، مخلوط پسماند و لجن فاضلاب) انتخاب شدند. تثبیت پسماند و لجن با پارامترهای: (C/N) ، (VS)، (TOC) و (TC)، (FC) و (TP) و (TN) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان VS در R1 از 89/09به 78/58، R2از89/09 به 64/06، R3از 85/29 به 62/75 ، R4 از 85/29 به 61/22 کاهش یافت. مقادیر C/N در R1،R2،R3 و R4، در طول فرآیند به ترتیب به 28/08، 22/48، 21/31و 18/6 رسید. مقادیر کلیفرم مدفوعی در :R2100،:R3 93 وR4 : 99 درصد کاهش داشت. کیفیت ورمی کمپوست در راکتورهای R2 وR4 از سایر راکتورها بهتر بود اما راکتور R4 یک هفته زودتر به این شرایط رسید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه، راکتور ورمی کمپوست حاوی پسماند آلی و لجن فاضلاب به خوبی مرحله تند از فرایند کمپوست را پوشش می دهد. برای دستیابی به شرایط بهینه کمپوست مطابق با استانداردهای معتبر بایستی مرحله رسیدگی کمپوست نیز در برنامه کاری قرار داده شود.
  کلیدواژگان: خاک، فاضلاب، مواد زائد
 • طاهره طاهری *، مهدیه اسکندر، سیما رافتی صفحات 58-64
  سابقه و هدف
  انگل لیشمانیا تروپیکا عامل بروز لیشمانیوز پوستی و احشایی در ایران است. بعلت فقدان یک آزمون دقیق، حساس و غیرتهاجمی در مدل حیوانی، درمان و واکسیناسیون برعلیه آن با چالش بزرگی همراه است. لذا در این مطالعه، لیشمانیا تروپیکا با دو ژن گزارشگر پروتئین فلورسنت سبز (egfp) و لوسیفراز (luc) به شکل اتصال یافته (egfp-luc) ترانسفکت شد تا در مطالعات آتی بعنوان یک ابزار تشخیصی سریع و دقیق برای ردیابی و اندازه گیری میزان عفونت در بدن حیوان زنده مورد استفاده قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشی-تجربی، سازه ژنی حاوی ژنهای egfp-luc از طریق نوترکیبی مشابه در ژنوم سویه ایرانی انگل لیشمانیا تروپیکا (در لوکوس 18srRNA) درج شد. برای غربالگری انگلهای ترانسفکت شده، از شاخص انتخابی G418 استفاده گردید. سپس بوسیله PCR با پرایمرهای مختلف ژنوتیپ انگلها بررسی شد. همچنین با استفاده از وسترن بلات، میکروسکوپ فلورسنت و فلوسایتومتری بیان پروتئینهای گزارشگر ارزیابی شد.
  یافته ها
  مشاهدات اولیه فنوتیپی انگل با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت نشان داد که انگلهای نوترکیب L. tropicaEGFP-LUC پروتئین EGFP را در سیتوپلاسم تولید کرده اند. میزان کمی شدت فلورسنت اندازه گیری شده در انگلهای نوترکیب با استفاده از فلوسایتومتری بیش از 90% بود. نتایج آزمونهای PCR ورود ژنها را بدرون ژنوم و لوکوس مربوطه و وسترن بلات بیان هر دو ژن را در شکل پروماستیگوت انگل نشان دادند.
  نتیجه گیری
  این اولین گزارش مبنی بر تولید انگلهای نوترکیب لیشمانیا تروپیکا بیان کننده هر دو ژن گزارشگرegfp و luc بطور همزمان است.
  کلیدواژگان: لیشمانیا تروپیکا، لیشمانیوز پوستی، ترانسفکشن، ژنهای گزارشگر، پروتئین فلورسنت سبز، لوسیفراز، فلوسایتومتری، میکروسکوپ فلورسنت
 • نوین نیکبخش، سید رضا هاشمی، رضا لطف آبادی، سپیده سیادتی * صفحات 65-68
  سابقه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان جهان به شمار می رود. بررسی همه جانبه سرطان پستان در مناطق مختلف کشور می تواند اطلاعاتی را فراهم کند تا امکان برنامه ریزی مبتنی بر شواهد و بالطبع کاهش هزینه برای فرد و جامعه را فراهم نماید. هدف از این مطالعه بررسی انواع ضایعات پاتولوژی در سرطان های پستان تشخیص داده شده طی 10 سال در شهرستان بابل(96-1387) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، همه گزارشات پاتولوژی پستان که طی سال های 1387 تا خرداد 1396 در مراکز پاتولوژی بابل ثبت شدند، بررسی گردید. اطلاعات دموگرافیک، سن شروع قاعدگی، سن یائسگی، سن اولین زایمان، سابقه سرطان پستان، سابقه سرطان تخمدان و رحم، سابقه و طول مدت شیردهی جمع آوری و بررسی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه فراوانی سرطان پستان در میان سرطان های تشخیص داده شده 22/4 درصد گزارش شد. 331 نفر (99/1 %) زن و 3 نفر (0/9 %) مرد بودند. 41/3 درصد در گروه سنی 50-41 سال بودند. در 26 نفر (7/7 %) از بیماران سابقه سرطان پستان در بیمار و در 34 نفر (10/1 %) سابقه خانوادگی سرطان پستان داشتند. 287 نفر(85/9 %) از زنان سابقه شیردهی داشتند. کارسینوم داکتال در 267(79/9%) گزارش شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش کارسینوم داکتال فراوان ترین نوع پاتولوژی گزارش شده بوده است.
  کلیدواژگان: نئوپلاسم پستان، شیوع، سابقه پزشکی، پاتولوژی
 • نیره قمیان *، عاطفه علامتیان، مریم غفاریان امید صفحات 69-73
  سابقه و هدف
  پیچ خوردگی تخمدان در 7/2% و حاملگی خارج رحم در 2% تمام حاملگی ها اتفاق می افتد که هر دو به عنوان اورژانس های ژنیکولوژی شناخته می شوند. وقوع همزمان این دو مورد نادر است. مطالعه حاضر گزارش یک مورد پیچ خوردگی تخمدان و حاملگی خارج رحم همزمان می باشد.
  گزارش مورد: بیمار خانمی 31 ساله بارداری سوم با سابقه دوبار سقط می باشد که با سابقه رتارد قاعدگی 6 هفته ای و خونریزی واژینال از یک روز قبل و درد شکمی کولیکی همراه با دو نوبت تهوع و استفراغ مراجعه کرد. در سونوگرافی انجام شده کیست 60×54 میلیمتر در تخمدان راست و مایع آزاد متوسط در کلدوساک گزارش شد و سطح HCGβ سرم بیشتر از 1000 بود. به علت تشدید درد شکم ،لاپاراتومی اورژانس انجام شد که حاملگی خارج از رحم پاره شده آمپول لوله راست با خونریزی فعال و کیست 7×6 سانتیمتری همان سمت که دو دور پیچ خوردگی داشت مشهود بود. پیچ خوردگی باز و سالپنژکتومی راست و کیستکتومی انجام شد. بیمار 48 ساعت پس از عمل جراحی با حال عمومی خوب و بدون عارضه مرخص گردید و در طی 6 هفته پیگیری پس از عمل نیز مشکلی نداشت.
  نتیجه گیری
  وقوع همزمان حاملگی خارج از رحم و پیچ خوردگی تخمدان نادر می باشد، اما احتمال وقوع دارد. بنابراین تشخیص زودرس برای حفظ باروری آینده و تخمدان اهمیت دارد که با اقدام مناسب درمانی می توان از عوارض ناخواسته در این بیماران پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: حاملگی خارج از رحم، پیچ خوردگی تخمدان، لاپاراتومی، حاملگی، کیست تخمدان
|
 • M. Jamshidi, A. Aliramaji, S. Khafri, E. Moudi * Pages 7-11
  Background And Objective
  The family history of breast and prostatism cancer is a risk factor for prostate cancer. Considering the common pathogens for prostate and breast cancers, the aim of this study was to determine the relationship between the patient's prostate cancer and their first and second-class relatives with the history of breast cancer.
  Methods
  This case-control study was conducted on 300 patients who underwent biopsy in Shahid Beheshti hospital due to prostate enlargement. Patients were divided into two groups based on biopsy: a) prostate cancer in case group and benign prostate enlargement in control group. Additional information of the first and second-class relatives of patients was collected in the checklist and evaluated. The patients (150 control, 150 experimental) were selected using simple sampling method. The experimental and control groups who underwent biopsy suffered from prostate cancer and benign prostate enlargement, respectively.
  FINDINGS: The mean age of patients was 72.17±9.788 and 70.01±9.921 in case and control group, respectively. The frequency of breast cancer in the family of patients with prostate cancer and healthy persons was 16 (59.3%) and 11 (40.3%), respectively. Moreover, the frequency of breast cancer was greater in first than second-class relatives in both groups, while this difference was not statistically significant. In both groups, the history of breast cancer was higher in patients older than 40 years.
  Conclusion
  The results of the study indicated that the frequency of prostate cancer is probably higher if the first and second-class relatives affect with prostate cancer than breast cancer.
  Keywords: Breast Cancer, Prostate Cancer, Family, Relationship, First-Class Relatives, Second-Class Relatives
 • To compare the reliability of abdominal muscles thickness using ultrasonography in adolescents with low back pain and healthy adolescents
  Dr Nahid Rahmani, Dr Mohamadali Mohseni Bandpei * Pages 12-19
  Background And Objective
  Low back pain (LBP) is one of the relative prevalent musculoskeletal disorders in patients which s increasing with age. The purpose of this study was to investigate reliability of sonography in the assessment of abdominal muscles thickness in adolescents with LBP compared with healthy subjects.
  Methods
  The present methodological study was conducted on thirty healthy girls and boys and 30 girls and boys with LBP. Size of Transversus abdominis (TA), internal oblique (IO), external oblique (EO) muscles and subcutaneous fat (SF) were measured in crook lying position using sonography at the end of exhalation. Two sets of images were taken on the same day to assess within-day reliability and the third measurement was taken one week later to evaluate between-day reliability.
  FINDINGS: The values of intra-class correlation coefficient (ICC) for within-day reliability in healthy subjects (ICC=0.85-0.98) and patient (ICC=0.79-0.98) and for between-day reliability in healthy subjects (ICC=0.81-0.98) and for patients (ICC=0.80-.97) were high. ICC values were lower in patients with LBP compared with healthy subjects. Generally, within-day reliability was higher than between-day reliability.
  Conclusion
  Reliability of sonography in the evaluation of abdominal muscles thickness and subcutaneous fat width was high in healthy adolescents and those who suffering from LBP.
  Keywords: Adolescents, low back pain, reliability, abdominal muscles, sonography
 • Kh Ahoiee, M. Faramarzi *, R. Hassanzadeh Pages 20-27
  Background And Objective
  Breast cancer is the most common and the most influential type of cancer in women, which causes deep excitement and severe emotional problems. Considering the increase in survival rates, patients with breast cancer continue to live longer with this disease and its complications and stresses, compared with patients with other types of cancer, which may affect the psychological well-being of this group of patients. This study was conducted to determine the psychological well-being of women with breast cancer and its relationship with emotional intelligence.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among 90 women with breast cancer who referred for treatment or counseling to one of the hospitals of Shahid Rajaee in Babolsar, Ayatollah Rohani in Babol and the Cancer Counseling and Screening Center in Babol, using convenience sampling. In addition to demographic questions, Bradberry & Greaves's Emotional Intelligence Questionnaire (possible range = 0 – 140) and Ryff's Psychological Well-being Scale (possible range = 0–108) were completed.
  FINDINGS: The mean age of the participants was 45.98 ± 9.74 with an age range of 24 – 70 years. The mean score of psychological well-being was 75.01±12.10 and the mean score of emotional intelligence was 77.14 ± 19.53 and psychological well-being had a significant relationship with emotional intelligence (r = 0.45, p
  Keywords: Cancer, Breast, Emotional intelligence, Mental health
 • M. Jafai, M. Ghasemi *, F. Dehghan Manshdi, A. Akbarzade Baghban Pages 28-32
  Background And Objective
  Evaluating the thickness of the masseter muscle is an important determinant of the health or illness of the muscle. Investigating changes in masseter muscle thickness due to its function on the temporomandibular joint plays a significant role in detecting the cause of many disorders in this joint. The present study aims to compare the ultrasonic thickness of masseter muscle between patients with bruxism and healthy people.
  Methods
  This case-control study was conducted among 44 subjects in two groups (22 subjects in each group of, including 11 women and 11 men) in the age range of 18 – 30 years old in patients with bruxism and healthy people. The subjects had normal BMI, had no inflammatory disease or strike to the temporomandibular joint, and had no history of maxillofacial surgery. Ultrasound evaluation of masseter muscle was performed in a supine position, with 12 MHz linear probe along the auricle and perpendicular to mandibular ramus on muscle ventricle and the thickness of the muscle was obtained in millimeters.
  FINDINGS: The masseter muscle thickness was more in patients with bruxism (11.97±0.85 mm) than healthy subjects (10.76±2.2 mm) (p
  Keywords: Bruxism, Masseter, Muscle thickness, Ultrasonography
 • S. Anvari, Se Khoshnam, A. Bahaoddini *, M. Moien Pages 33-40
  Background And Objective
  Achillea eriophora has been used in traditional medicine for treatment of gastrointestinal disorders and cardiovascular disease. This study was performed to determine its cardiovascular effects and its interaction with adrenergic system.
  Methods
  In this study, 15 male wistar rats (weighed 220-250 g) were divided randomly into 3 groups. The first group received distilled water (Epinephrine solvent), epinephrine (0.04 mg/kg) and epinephrine plus extract solvent (ethanol 70%), respectively. The second group received distilled water, epinephrine and epinephrine plus extract (60 mg/kg), respectively. The third group received extract and after the onset of the extract effects, epinephrine were injected. In different groups, blood pressure and heart rate were recorded via arterial cannula linked to pressure transducer and A-D instrument powerlab.
  FINDINGS: Extract significantly reduced mean arterial blood pressure (67±8, 65±3, 67±8), compared to the base stage (86±5, 84±6, 86±5) (p
  Keywords: Achillea eriophora, Adrenergic System, Blood pressure, Rat
 • Creatine and Retinoic acid effects on the induction of autophagy and differentiation of Adipose Tissue-Derived Stem Cells into GABAergic-like neurons
  Sh Darabi *, T. Tiraihi, A. Noori-Zadeh, F. Rajaei, H. Abbaszadeh, L. Darabi Pages 41-49
  Background And Objective
  Deficit of inhibitory GABAergic neurons as a part of central nervous system (CNS) pathogenesis was reported in neurodegenerative disorders; and adipose-derived stem cells (ADSCs) were shown to be a feasible option for cell transdifferentiation in neuronal disorders therapy. In this study, ADSCs transdifferentiated into GABAergic-like neurons (GLNs).
  Methods
  Under sterile conditions ADSCs were obtained from pararenal fat of 2 male adult rats. Following third passages of cell culture, ADSCs were preinduced to neural-like cells (NLCs) using 1mM β-mercaptoethanol (βME) and 10µM retinoic acid (RA), and then NLCs were induced by creatine(Cr) in 1, 5, 10, 20 millimolar for 5 days. In induction stage, the effects of creatine on differentiation were studied by anti nestin and GABA antibody immunostainig. The roles of GABARAP, LC3 and p62 autophagy genes in transdifferentiation were assessed by RT-PCR.
  FINDINGS: Immunocytochemical studies on ADSCs using CD49d indicated that cultured cells were ADSCs. Preinduction stage results showed that 10µM RA after 2 days, has the best effect on differentiating the ADSCs to NLCs. Immunostaining after induction stage showed high percentage of neural and GABAergic markers (GABA) using 10 mMol creatine after 5 days. ADSCs expressed p62 gene, however, preinduced cells expressed LC3 and GABARAP autophagy genes as well.
  Conclusion
  In the present study, we demonstrated that ADSCs can be efficiently transdifferentiated into NLCs using βME (1mM) and RA (10µM). Moreover, these NLCs induced by 10mM creatine for 5 days and differentiated into GLNs expressing nestin and GABA neural markers. GABARAP, LC3 and p62 autophagy genes expressed by preinduced cells indicating autophagy might have a role in the transdifferentiation of ADSCs into NLCs
  Keywords: GABAergic-like cell, Adipose derived stem Cells, creatine, autophagy
 • H. Dastpak, M. Farzadkia *, A. Joneidi, M. Gholami, Ha Asgharnia, Z. Asadgol, M. Yeganeh Badi Pages 50-57
  Background And Objective
  Unsystematic waste and sewage sludge disposal is a major public health threat. Today, the use of easy, inexpensive, and natural treatment such as compost is one of the main priorities for the treatment of these materials.
  Methods
  In this experimental study, organic waste samples were prepared from household waste and sludge samples were prepared from municipal sewage treatment plant. Reactors R1 and R2 (for compost and vermicompost, waste), and R3 and R4 (for compost and vermicompost, waste and sewage sludge mixtures) were selected. Waste and sludge stabilization were evaluated by some indexes such as: (C/N), (VS), (TOC) and (TC), (FC) and (TP) and (TN).
  FINDINGS: The level of VS in R1, R2, R3 and R4 decreased from 89.09, 89.89, 85.29 and 85.29 to 75.58, 64.04, 62.75 and 61.22, respectively. C/N values in R1, R2, R3 and R4 reached 28.08, 22.48, 21.31, and 18.60 during the process. Fecal coliforms in R2, R3 and R4 decreased by 100, 93 and 99%, respectively. The vermicompost quality in R2 and R4 reactors was better than other reactors, but the R4 reactor reached this condition one week later.
  Conclusion
  According to the results of this study, vermicompost reactor containing organic waste and sewage sludge is well-prepared for the high rate stage of composting process. In order to achieve optimal composting conditions in accordance with valid standards, the composting stage should be included in the work plans.
  Keywords: Soil, Sewage, Waste
 • T. Taheri *, M. Eskandar, S. Rafati Pages 58-64
  Background And Objective
  Generation of recombinant Leishmania tropica (L. tropica) expressing two reporter proteins EGFP and LUC
  Introduction
  L. tropica is the major cause of cutaneous and visceral leishmaniasis in Iran. Due to lack of an accurate, sensitive and noninvasive detection test in animal model is a major problem. Here, we designed L. tropica stably transfected with two reporter genes as fused form, enhanced green fluorescent protein (egfp) and Luciferase (luc), named as egfp-luc to use as a specific tools for detection and measurement of parasite load in live animals.
  Methods
  In an experimental study, linearized cassette containing egfp-luc genes was stably integrated into Iranian strain of wild-type L. tropica genome, 18srRNA locus, by homologous recombination. Transfectants were screened by G418 resistance, confirmed by PCR and western blotting and the expression of EGFP signals were observed by fluorescent microscope and flow cytometry.
  FINDINGS: Phenotype observations (by fluorescent microscopy and flow cytometry) were shown that recombinant L. tropicaEGFP-LUC was successfully produced EGFP protein into cytoplasm. Quantification of EGFP intensity was more than 90%. Furthermore, the results of PCR and western blotting verified the proper integration into genome and expression of both genes in promastigotes.
  Conclusion
  This is the first report to show the generation of recombinant L. tropicaEGFP-LUC expressing two reporter genes simultaneously.
  Keywords: Leishmania Tropica, Cutaneous Leishmaniasis, Transfection, Reporter Genes, Egfp, Luciferase, Flow Cytometry, Fluorescent Microscopy
 • N. Nikbakhsh, Sr Hashemi, R. Lotfabadi, S. Siadati* Pages 65-68
  Background And Objective
  Breast cancer is the most common cause of death from cancer in women worldwide. A comprehensive study of breast cancer in different parts of a country can provide the information for evidence-based planning and, consequently, cost reduction for both the patient and the society. The aim of this study was to investigate the types of pathological lesions in cases of breast cancer diagnosed in Babol (a city in the north of Iran) over 10 years.
  Methods
  In this cross-sectional study, all pathological reports on breast cancer that were recorded in Babol's pathology centers from 2008 to 2017 were studied. Demographic data, age of first menstruation, age of menopause, age of first delivery, history of breast cancer, history of ovarian and uterine cancer, history and duration of breastfeeding were collected and evaluated.
  FINDINGS: In this study, the frequency of breast cancer among diagnosed cases of cancer was reported to be 22.4%. 331 patients (99.1%) were female and 3 patients (0.9%) were male. 41.3% were in the age group of 41 – 50 years old. 26 patients (7.7%) had a history of breast cancer and 34 patients (10.1%) had a family history of breast cancer. 287 (85.9%) women had a history of breastfeeding. Ductal carcinoma was reported in 267 patients (79.9%).
  Conclusion
  According to the results of this study, ductal carcinoma was reported as the most common type of pathology.
  Keywords: Breast neoplasm, Prevalence, Medical history, Pathology
 • N. Ghomian *, A. Alamatian, M. Gaffarian Omid Pages 69-73
  Background And Objective
  Ovarian torsion and ectopic pregnancy occur in 2.7 and 2% of all pregnancies, respectively, and both are known as gynecologic emergencies. The simultaneous occurrence of these two cases is rare. This study reports a case with simultaneous ovarian torsion and ectopic pregnancy.
  CASE REPORT: The patient is a 31-year-old woman with history of two abortions, who referred with a history of 6-week missed menstrual period and vaginal bleeding from one day before and abdominal colic pain accompanied by two occasions of nausea and vomiting. In ultrasonography, cyst was reported to be 54 × 60 mm in right ovary and moderate free fluid was found in cul de sac, while serum HCGβ levels were more than 1000. Due to the exacerbation of abdominal pain, emergency laparotomy was performed, which revealed ruptured ectopic pregnancy and ovarian torsion with active bleeding and a 7×6 cm cyst in the same side with two rounds of torsion. Open torsion, right salpingectomy and cystectomy were performed. The patient was discharged 48 hours after the operation with a good general condition and without serious complication, and there was no problem during the 6-week postoperative follow-up.
  Conclusion
  Simultaneous occurrence of ovarian torsion and ectopic pregnancy is rare, but it is likely to occur. Therefore, early diagnosis to maintain future pregnancies and preserve the ovary is important and suitable medical measures may prevent the unwanted side effects in these patients.
  Keywords: Ectopic Pregnancy, Ovarian torsion, Laparotomy, Pregnancy, Ovarian cyst