بررسی رابطه بیمه های غیر زندگی و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:
چکیده:
نهادهای بیمه ای در سطح اقتصاد کلان از طریق تجمیع منابع و سرمایه گذاری آن ها، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می سازند. بر این اساس، در این پژوهش بیمه های غیرزندگی که سهم درخور توجهی را در بازار بیمه ایران به خود اختصاص می دهند، به رشته های مختلف اصلی تفکیک شده اند. سپس رابطه میان توسعه بیمه های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1348 تا 1393 بررسی شده است. ابتدا پایایی متغیرها از طریق آزمون ریشه واحد بررسی شده و سپس با آزمون علیت گرنجر و تخمین مدل تصحیح خطای برداری(VECM)، رابطه علی و جهت علیت بررسی شده است.
نتایج تجربی تحقیق حاضر وجود رابطه علی از بیمه های غیرزندگی به رشد اقتصادی را تایید نمی کنند. این یافته موید سازگاری نظری دیدگاه لوکاس[1] (1988) است. با توجه به نتایج به نظر می رسد در اقتصاد ایران، صنعت بیمه در رشته های غیرزندگی با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت، نتوانسته است بین خانوارها و جامعه ثبات مالی ایجاد کند و بر این اساس، تجمیع پس انداز های کوچک و تحرک و هدایت آن ها تحقق نیافته است. از طرف دیگر، می توان استنتاج نمود که این گروه شرکت های فعال در رشته های غیرزندگی نتوانسته اند از ذخایر فنی این رشته ها، در بازار سرمایه استفاده مناسبی کنند. در ضمن، اثرهای عوامل مذکور به این امر منجر گردیده است که رشته های بیمه ای غیرزندگی نتوانند از دو کانال انباشت سرمایه و نوآوری فنی از رشد اقتصادی حمایت کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736516 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.