گلایسین رژیم غذایی و بروز پرفشاری خون: مطالعه ی قند و لیپید تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
پرفشاری خون یکی از اصلی ترین عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی است. اخیرا ارتباط دریافت رژیمی اسیدهای آمینه با سطح فشار خون مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی ارتباط گلایسین دریافتی از رژیم غذایی با بروز پرفشاری خون انجام گرفت.
مواد و
روش ها
مطالعه ی حاضر در 2612 نفر از بزرگسالان 35 تا 70 ساله شرکت کننده در مرحله چهارم مطالعه ی قند و لیپید تهران (1387 تا 1390) که تا مرحله ی پنجم (1390 تا 1393) این مطالعه پی گیری شده بودند، انجام شد. شرکت کنندگان در مرحله ی چهارم مطالعه ی قند و لیپید که دارای داده های کامل تغذیه ای، تن سنجی و فشار خون و فاقد بیماری های پرفشاری خون، قلبی عروقی و سرطان بودند، وارد مطالعه شدند. دریافت گلایسین با استفاده از پرسش نامه تکرر مصرف مواد غذایی محاسبه شد و بروز پرفشاری خون پس از سه سال پی گیری اندازه گیری شد. ارزیابی ارتباط دریافت گلایسین و بروز پرفشاری خون با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک پس از تعدیل اثر مخدوشگرهای احتمالی انجام شد.
یافته ها
میانگین سنی شرکت کنندگان (9/42 درصد مردان) 3/8±1/47 سال بود. بروز پرفشاری خون پس از سه سال پی گیری 365 مورد (14 درصد) بود. پس از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش گر احتمالی نسبت شانس (95 درصد فاصله اطمینان) ابتلا به پرفشاری خون در بالاترین سهک دریافت گلایسین نسبت به پایین ترین سهک 040/0P for trend= (96/0–49/0) 69/0 بود.
نتیجه گیری
یافته ها حاکی از ارتباط معکوس دریافت بالاتر رژیمی گلایسین و بروز پرفشاری خون است.
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -184
لینک کوتاه:
magiran.com/p1744876 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.