بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد

چکیده:
مقدمه
بارداری، یکی از شایع ترین عوامل زمینه ساز اختلالات خواب می باشد. اختلالات خواب می تواند باعث ایجاد مشکلات جسمی و روانی در مادران باردار شود و ممکن است برای جنین نیز مشکلاتی به وجود آورد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین اختلالات خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد انجام شد.
روش کار
این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1391 بر روی 400 زن باردار در سه ماهه سوم بارداری که به صورت مستمر به بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول مراجعه کردند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و مامایی و پرسشنامه های استاندارد شدت بی خوابی مقیاس خواب آلودگی و شاخص کیفیت خواب پتیس بورگبود که توسط مادر تکمیل و سپس با حضور پژوهشگر در هنگام زایمان وضعیت وزن نوزاد و سن حاملگی در چک لیست ثبت می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
فراوانی اختلالات خواب در سه ماهه سوم بارداری 63% بود که این اختلالات خواب با زایمان زودرس ارتباط معنی داری داشت (038/0=p)، ولی با وزن کم هنگام تولد ارتباط معنی داری نداشت (617/0=p).
نتیجه گیری
اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداری با برخی پیامدهای نامطلوب بارداری از جمله زایمان زودرس در ارتباط می باشند، لذا با انجام تدابیر لازم جهت رفع اختلالات خواب می توان از این گونه پیامدهای بارداری جلوگیری کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.