تجزیه و تحلیل گرافیکی صفات وابسته به عملکرد دانه در ذرت (.Zea mays L) با استفاده از تجزیه دای آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی

پیام:
چکیده:
به منظور تجزیه و تحلیل گرافیکی و تعیین چگونگی کنترل ژنتیکی صفات وابسته به عملکرد دانه 6 اینبرد لاین ذرت و 15 هیبرید حاصل از ترکیب آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در دو آزمایش مجزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در سال1390 اجرا گردید. تفاوت بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات در هر دو شرایط تنش و نرمال بسیار معنی دار بود. لذا تغییرات ژنتیکی بین ژنوتیپ ها به روش های هیمن و جینکز به اجزاء افزایشی و غیرافزایشی تفکیک گردید. تجزیه واریانس نشان داد که در هر دو شرایط تنش و نرمال اثرات افزایشی و غیرافزایشی در کنترل صفات مورد نظر دخالت دارند. بر اساس میانگین درجه غالبیت در هر دو شرایط تنش و نرمال، صفات ارتفاع گیاه، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه در بوته با اثر فوق غالبیت و بدلیل سهم بیشتر آثار غیرافزایشی ژن ها در کنترل این صفات انتخاب مستقیم برای صفات مذکور در نسل های اولیه موثر نیست و گزینش برای این صفات باید به نسل های پیشرفته برنامه به نژادی موکول گردد. همچنین صفات ASI1و وزن 100 دانه با اثر غالبیت نسبی کنترل می شوند. با توجه به سهم بیشتر آثار افزایشی ژن ها در کنترل این صفات انتخاب مستقیم برای آنها در نسل های اولیه می تواند در هر دو محیط نرمال و تنش مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1751457 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!