رابطه مقدار خون خارج شده طی حجامت با شرایط فردی بیمار و زمان انجام آن

پیام:
چکیده:
اهداف
حجامت یک روش درمانی است که در روایات و منابع معتبر طب سنتی ایران، بر انجام آن در ایام خاصی توصیه شده است. هدف این مطالعه، تعیین رابطه مقدار خون خارج شده طی حجامت با شرایط فردی بیماران و زمان انجام آن بود.
ابزار و
روش ها
در این پژوهش توصیفی- مقطعی در بهار سال 1395، تعداد 391 مرد مراجعه کننده به یک مرکز حجامت در شهرستان ساوه به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده و حجامت در موضع بین دو کتف برای آنها انجام شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای مشتمل بر مشخصات فردی، تاریخ مراجعه به تفکیک روز و ماه و سال شمسی و قمری، سن، قد، وزن و مقدار خون خارج شده طی حجامت بر حسب گرم بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 16 و توسط آزمون های آماری مجذور کای، T زوجی و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین های سن، وزن و نمایه توده بدنی با میانگین خون خارج شده طی حجامت رابطه معنی دار داشتند (01/0p<). بین روزهای مختلف هفته و نیز بین روزهای ماه قمری از نظر مقدار خون خارج شده اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0p>)، اما مقدار خون خارج شده در افراد با سابقه قبلی حجامت نسبت به افراد بدون سابقه بیشتر بود (001/0p<). همچنین در افراد مبتلا به بیماری فشار خون نسبت به سایر گروه های درمانی، مقدار خون بیشتری خارج شد (05/0p<).
نتیجه گیری
ویژگی های فردی مانند سن، وزن، نمایه توده بدنی، علت مراجعه و سابقه حجامت قبلی بر مقدار خون خارج شده طی حجامت تاثیرگذار هستند، اما زمان انجام حجامت (روز و ماه) بر مقدار خون خارج شده تاثیری ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
265 تا 271
لینک کوتاه:
magiran.com/p1755079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!