سنتز، بررسی اثرات سیتوتوکسیک و مطالعه داکینگ دو مشتق ایندول-چالکون

چکیده:
سابقه و هدف
چالکون ها الگویی برای طراحی و کشف داروهای ضدسرطان هستند و با مکانیسم های مختلف از جمله مهار پلیمریزاسیون توبولین باعث القای آپوپتوز و مهار رشد سلول های سرطانی می گردند. مطالعه حاضر در راستای سنتز دو ترکیب چالکونی، ارزیابی سمیت سلولی آن ها روی سلول های سرطانی و سلول های نرمال و هم چنین مطالعه داکینگ ملکولی این ترکیبات به انجام رسیده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، از واکنش 4-متوکسی بنزآلدهید با 3- استیل ایندول یا N-متیل-3-استیل ایندول در حضور لیتیم هیدروکسید به عنوان کاتالیست ترکیبات چالکونی تهیه شدند و ساختار آن ها با استفاده از طیف های NMR، IR و Mass مورد تایید قرار گرفت. سمیت سلولی این ترکیبات با روش MTT بر روی رده های سلول سرطانی HepG2، MCF7، A549 و SKOV3 و هم چنین روی رده سلولی نرمال NIH3T3 و در مقایسه با اتوپوزید بررسی شد. سپس برای بررسی مکانیسم احتمالی این ترکیبات، با بهره گیری از روش داکینگ ملکولی و با استفاده از نرم افزار AutoDock 4.2 برهمکنش های این ترکیبات با جایگاه اتصال کلشی سین در پروتئین توبولین (1SA0) ارزیابی گردید.
یافته ها
بر اساس طیف سنجی1H NMR و با توجه به ثابت کوپلاژ هیدروژن های وینیلی (J= 15.6 Hz)، چالکون های سنتز شده از کانفیگوراسیون ترانس برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون سمیت سلولی نشان داد که این ترکیبات اثر قابل توجهی در مهار سلول های سرطانی دارند. ترکیب 3b با IC50 برابر با 1/8 میکروگرم در میلی لیتر، بیش ترین فعالیت را روی رده سلولی HepG2 داشت. ضمن این که ترکیب فوق الذکر فاقد اثر سمی قابل توجه روی رده سلولی نرمال NIH3T3 بود. هم چنین آنالیز داکینگ نشان داد که ترکیب 3b با برهمکنش های هیدروژنی و هیدروفوبیک با ریشه های اسید آمینه موجود در جایگاه اتصال کلشی سین در پروتئین توبولین (1SA0) ارتباط برقرار می کند.
استنتاج: ترکیبات ایندول-چالکونی سنتز شده می توانند به صورت اختصاصی رشد سلول های سرطانی را مهار نمایند. آنالوگ N-متیل ایندول (ترکیب 3b) پروفایل اثر بهتری را روی سلول های سرطانی مورد آزمایش نشان داد. این ترکیب می تواند به عنوان الگویی ساختاری برای بهینه سازی و توسعه ترکیبات قوی ضدسرطان مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758335 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.