بررسی تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص (تله نرسینگ) بر بستری مجدد ناشی از عوارض بعد از عمل پیوند عروق کرونر

چکیده:
پیش زمینه و هدف
بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی یک اولویت سیستم های سلامت بین المللی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص بر بستری مجدد ناشی از عوارض در بیماران بعد از جراحی پیوند عروق کرونر می باشد.
مواد و روش کار
این مطالعه کار آزمایی بالینی در سال 1394، بر روی 128 بیمار بستری تحت جراحی پیوند عروق کرونر، در بیمارستان شهید رجایی تهران انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله در روزهای سوم الی پنجم پس از ترخیص، تماس تلفنی توسط پرستار دریافت کردند، گروه کنترل این تماس تلفنی را دریافت نکردند. سپس هر دو گروه برای مدت سی روز جهت میزان بستری مجدد و عوارض پس از عمل پیگیری شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم جمعیت شناختی و چک لیست مشاوره تلفنی وضعیت بهبودی بعد جراحی قلب بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون من ویتنی، تی تست، آزمون کای اسکور) آنالیز شد.
یافته ها
نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد گزارش انواع عوارض بعد از عمل در دو گروه اگرچه ازنظر آماری معنی دار نبود (07/0>p). ولی مشاهده کلینیکی نشان داد که تعداد مراجعات برای عوارض در گروه کنترل بخصوص جهت عفونت بعد عمل در مقایسه با گروه مداخله قابل توجه بوده است (7/66درصد در مقابل 0%). آزمون آماری کای اسکور تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه ازنظر تعداد بستری مجدد نشان نداد (56/0>p).
بحث و نتیجه گیری
پیگیری تلفنی پس از ترخیص (تله نرسینگ) بر تعداد مراجعات ناشی از عوارض بعد از عمل پیوند عروق کرونر موثر می باشد و توصیه می شود به عنوان یکی از روش های آموزش به بیماران به کاربرده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
584 -594
لینک کوتاه:
magiran.com/p1774050 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.