روزن داران کف زی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سازند شهبازان توالی کربناته پس رونده ای است که در شمال غرب زاگرس مرکزی در حوضه لرستان نهشته شده است. روزن داران کف زی بزرگ در توالی کربناته شهبازان (سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی و دولومیت) در تاقدیس کوه چناره در مرز جنوب شرقی حوضه لرستان مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس گسترش و فراوانی آنها محیط رسوبی دیرینه، بازسازی شده است. این سازند به صورت هم شیب و پیوسته روی سازند پابده و به طور هم شیب و ناپیوسته در زیر سازند آسماری قرار گرفته است. بر مبنای روزن داران کف زی شناسایی شده، محدوده سنی سازند شهبازان در برش مورد مطالعه، ائوسن میانی (SBZ13-SBZ18?) تعیین شده است. مطالعات حاصل به تشخیص 6 تجمع از روزن داران منجر شد که در محیط رمپ خارجی تا درونی میانی نهشته شده اند. این تجمعات به ترتیب از بخش ژرف به سمت بخش کم ژرفای حوضه عبارتند از: 1 تجمع روزن داران پلانکتونی که در محیط رمپ خارجی نهشته شده است و مربوط به بخش گذر تدریجی بین سازند پابده و شهبازان است؛ 2 تجمع دیسکوسیکلینید نومولیتید متعلق به بخش میانی؛ 3 تجمع نومولیتید مربوط به محیط رمپ میانی؛ 4 تجمع نومولیتید آلوئولینید متعلق به محیط رمپ میانی تا درونی؛ 5 تجمع آلوئولینید مربوط به رمپ درونی؛ 6 تجمع سوریتید میلیولید که متعلق به محیط بسیار کم عمق لاگون محصور شده در رمپ داخلی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
176 تا 197
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778812 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!