اثر کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم های کامپوزیتی با استفاده از باندینگهای عاجی نسل 5، 6، 7 و یونیورسال (در آزمایشگاه)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
ماتریکس متالو پروتئیناز در ثبات باند کامپوزیت به دندان نقش مهمی دارد. در سالهای اخیر کلرهگزیدین به عنوان مهارکننده فعالیت ماتریکس متالو پروتئیناز پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم های کامپوزیتی در سیستم های باندینگ مختلف می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی، حفرات کلاس V در سطح باکال و لینگوال 40 دندان مولر کشیده شده تهیه شد. حفرات اچ (Etch) شدند و به صورت اتفاقی به 8 گروه Adper single Bond 2 (ASB)، Clearfil SE Bond (CSE)، Clearfil S3 Bond (CS3)، Single Bond Universal (SBU)، ASB +کلرهگزیدین2%، +CSEکلرهگزیدین 2%، +CS3کلرهگزیدین 2%، +SBUکلرهگزیدین 2% بعد از آن حفرات با کامپوزیت 250Z ترمیم شدند و ترموسیکلینگ ( بین 5 تا 55 درجه سلسیوس،5000 سیکل) انجام شد. جهت اندازه گیری میکرولیکیج مینایی، از روش نفوذ رنگ استفاده شد. نمونه ها باکولینگوالی تحت برش قرار گرفتند و ریزنشت در استریومیکروکوپ با بزرگنمایی 40 با سیستم کدبندی 3-0 ثبت و آنالیز شد.
یافته ها
در سیستم های باندینگ ASB، CSE، CS3 ، SBU در صد نمونه های بدون ریزنشت قبل از کاربرد کلرهگزیدین به ترتیب 80%، 90%، 90% و 80% و بعد از آن 100%، 80%، 80% و 90% بود اما این اختلاف معنی دار نبود.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که کاربرد کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم های کامپوزیتی در سیستمهای باندینگ مختلف اثر منفی ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1781684 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.