ارزیابی کارایی جذب آب و رشد گیاهان زینتی رعنا زیبا و مارگریت در بسترهای متفاوت کشت

چکیده:
این تحقیق با هدف ارزیابی رشد گیاه رعنا زیبا (Gaillardia grandiflora) و مارگریت (Leucanthemum × superbum) در بستر کشت با نسبت های حجمی متفاوت از خاک مزرعه با بافت رسی لومی و پیت ماس (نسبت پیت ماس به خاک: 100درصد پیت، 80درصد پیت + 20درصد خاک، 60درصد پیت + 40درصد خاک، 20درصد پیت + 80درصد خاک و 100درصد خاک) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای در گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران انجام گرفت. آبیاری بر پایه نیاز هر گیاه (به روش توزین) تا پایان آزمایش انجام شد و ارزیابی صفات با دو مرحله برداشت گیاه بین دو فاصله زمانی مشخص صورت گرفت. سرعت جذب آب، نیاز آبی، ویژگی های رویشی اندام های هوایی و ریشه ارزیابی شد. صفات ریشه در گیاه رعنا زیبا به طور معنی داری توسعه یافته تر از گیاه مارگریت بود و به همین ترتیب کارایی جذب آب آن نیز بیشتر بود. ترکیب 60-40درصد پیت با خاک مزرعه ضمن توسعه شبکه ریشه سبب افزایش معنی دار کارایی جذب آب و کاهش نیاز آبی گیاه شد. بنابراین، ترکیب پیت با خاک مزرعه به میزان دست کم 20درصد در تولید و پرورش نشاء گیاهان باغچه ای رعنا زیبا و مارگریت قابل توصیه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
459 -468
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783925 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!