ارزیابی نژادگان های انار (Punica granatum L.) استان لرستان با استفاده از صفات ریختشناختی و بیوشیمیایی

چکیده:
در این پژوهش، شمار 21 نژادگان (ژنوتیپ) انار از چهار منطقه استان لرستان با استفاده از صفات ریخت شناختی (مورفولوژیک) و بیوشیمیایی ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، بیشتر صفات مورد بررسی به غیر از درصد پوست، pHو میزان مواد جامد محلول اختلاف معنی داری در بین نژادگان ها داشتند. در کل نژادگان ها، در بین صفات بیشترین تنوع به ترتیب 11/50، 06/46 و 22/32 درصد برای ویتامین ث، وزن میوه و میزان اسید به دست آمد. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد، شش عامل اصلی که مقادیر ویژه آن ها بیشتر از یک بود، توانستند 60/97 درصد از واریانس کل را توجیه کنند. پراکنش نژادگان ها با استفاده از مولفه های اصلی نشان داد نژادگان A7ʻ(ʼسوزه تاج کوتاه شینه شاهʻ) که بالاترین وزن میوه را داشت، از نظر دو مولفه اصلی اول و دوم بالاترین ضریب های مثبت را داشت. صفات وزن تک دانه، وزن کل پوست، وزن ده دانه، نسبت طول به عرض برگ، درصد پوست در مولفه اول (PC1) و صفات طول تاج، اسیدیته، سطح برگ و طول میوه در مولفه دوم (PC2) قرار گرفتند. در تجزیه خوشه اینژادگان ها به روش وارد، در فاصله اقلیدوسی پنج، نژادگان های بررسی شده در شش خوشه اصلی دسته بندی شدند که نژادگان های یک منطقه در خوشه های مختلفی قرار گرفتند که ناشی از تفاوت نژادگان های درون هر منطقه و همخوانی نداشتن فاصله ژنتیکی و جغرافیایی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
447 -458
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783926 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!