بررسی اثر نانوذره نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران بر رگ زایی در مدل پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
رگ زایی در بیماری هایی زیادی نظیر سرطان دخالت دارد. امروزه استفاده از نانوذرات نقره در صنعت و پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. عصاره گیاه بومادران زرد دارای خاصیت های آنتی باکتریال، ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است. در پژوهش حاضر اثر نانوذرات نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران زرد بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه بررسی گردیده است.
مواد و روش ها
در این پژوهش تجربی 50 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد Ross در 5 گروه شاهد و تجربی 1 تا 4 تقسیم بندی شدند. پنجره در روز دوم انکوباسیون در تخم ها ایجاد شده و در روز هشتم تیمار با غلظت های 50، 100، 150 و200 میکروگرم در میلی لیتر نانو ذرات نقره انجام شد. عکس برداری در روز دوازدهم انجام شد تعداد و طول انشعابات عروقی، طول فرق سری-نشیمنگاهی، وزن جنین ها و سطح هموگلوبین عروق خونی ثبت و با شاهد مقایسه گردید.
نتایج
یافته ها نشان داد غلظت 50 میکروگرم در میلی لیتر نانوذرات نقره اثر معنی دار بر روند رگ زایی ندارد، درحالی که غلظت های 100، 150 و 200 میکروگرم در منجر به کاهش معنی دار تعداد، طول عروق خونی و غلظت هموگلوبین می شوند. همچنین، وزن جنین ها و فاصله فرق سری-نشیمنگاهی در غلظت های 150 و 200 میکروگرم در میلی لیتر در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی دار 0/01>P نشان داد.
نتیجه گیری
نانوذرات نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران زرد می تواند جهت مطالعات بیماری های مرتبط با رگ زایی نظیر سرطان مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
553 تا 561
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785134 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!