فهرست مطالب

فیض - سال بیست و یکم شماره 6 (پیاپی 97، بهمن و اسفند 1396)

مجله فیض
سال بیست و یکم شماره 6 (پیاپی 97، بهمن و اسفند 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/11/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدیه رمضانی حسین آبادی، مریم حاجی قاسم کاشانی *، کتانه ابراری صفحات 506-516
  سابقه و هدف
  باتوجه به نقش نوروپروتکتیو عصاره رزماری، در مطالعه حاضر درمان همزمان پیوند سلول های بنیادی بافت چربی و عصاره بر اختلال حافظه موش های پارکینسونی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  موش های نر مدل پارکینسونی با تزریق دوطرفه 6-OHDA آماده شدند. به جسم سیاه گروه شم نرمال سالین تزریق شد.
  گروه عصاره+محیط کشت، گاواژ عصاره رزماری را 14 روز قبل از آسیب تا 8 هفته پس از آن دریافت کردند و به دنبال آن تزریق داخل وریدی محیط کشت انجام شد. گروه عصاره+سلول با عصاره گاواژ شدند و سپس سلول تزریق شد. آموزش ماز آبی موریس، یک هفته قبل و بعد از آسیب و همچنین آزمون به خاطرآوری در هفته های 4 و 8 پس از آسیب انجام شد.
  نتایج
  مسافت طی شده و تاخیر زمانی یافتن سکو در روزهای آموزش قبل از آسیب تفاوت معنی داری بین گروه ها نشان نداد. یک هفته پس از بروز آسیب توانایی یادگیری در حیوانات گروه آسیب نسبت به شم کاهش معنی داری داشت (0/05
  نتیجه گیری
  سلول درمانی به همراه تجویز خوراکی عصاره رزماری باعث بهبود اختلال حافظه در بیماری پارکینسون می گردد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، عصاره رزماری، پارکینسون، حافظه فضایی، ماز آبی موریس
 • مریم میرچناری *، فرناز توکلی صفحات 517-524
  سابقه و هدف
  دیابت ناشی از اختلال ترشحی و عملکردی انسولین است. این مطالعه با هدف اثر عصاره بر سطح غلظت های سرمی آلبومین، پروتئین تام، الکترولیت های سرمی سدیم و پتاسیم انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 5 گروه 10تایی به شرح ذیل تقسیم شدند: گروه کنترل (دریافت کننده آب و غذا)؛ گروه دیابتی (mg/kg 60 استرپتوزوتوسین)؛ گروه کنترل تحت تیمار (روزانه mg/kg 400 عصاره مریم گلی)؛ و گروه های دیابتی تحت تیمار (روزانه عصاره مریم گلی با دوزهای 200 و mg/kg400). تزریقات به صورت درون صفاقی انجام شد و پس از 21 روز نمونه خونی جهت اندازه گیری فاکتورها از قلب گرفته شد.
  نتایج
  غلظت سرمی پتاسیم در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار و در گروه های دیابتی تحت تیمار نسبت به گروه دیابتی کاهش معنی دار نشان داد. همچنین، میزان غلظت سرمی سدیم در گروه دیابتی نسبت به کنترل کاهش معنی دار نشان داد. غلظت سرمی پروتئین های آلبومین و تام در گروه دیابتی نسبت به کنترل کاهش معنی دار داشت و در گروه های دیابتی تحت تیمار نسبت به گروه دیابتی افزایش معنی دار نشان داد. به علاوه، غلظت سرمی پروتئین های آلبومین و تام در گروه کنترل تحت تیمار نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت (0/05≤P).
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی موجب افزایش غلظت سرمی پروتین تام و آلبومین و نیز بهبود غلظت سرمی یون های سدیم و پتاسیم سرمی به دنبال القای دیابت در موش های می شود.
  کلیدواژگان: دیابت، مریم گلی، آلبومین، پروتئین تام، الکترولیت های سرمی
 • نرگس وزیری کته شوری، علی نوری * صفحات 525-533
  سابقه و هدف
  با توجه به کاربرد نانولوله های کربن در زمینه های بیولوژیک و احتمال ایجاد اثرات سمی توسط آنها، در این تحقیق اثر سمیت نانولوله های کربنی چنددیواره بر تخمدان موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی50 سر موش صحرایی به شرح ذیل وارد مطالعه شدند: گروه شاهد سرم فیزیولوژی و گروه های تیمار با غلظت های mg/kg 5/2، 5، 10 و 20 از نانولوله های کربن چنددیواره عامل دار شده با گروه کربوکسیل را طی 8 مرحله به صورت درون صفاقی دریافت کردند. خون گیری در دو مرحله (یک روز و 20 روز پس از آخرین تزریق) انجام شد و سطح سرمی هورمون های FSH،LH ، استروژن و پروژسترون و همچنین میزان مالون دی آلدئید اندازه گیری شد. به علاوه، مقاطع بافتی با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین از تخمدان تهیه و مطالعه گردید.
  نتایج
  نتایج مرحله اول کاهش معنی دار میزان تمام هورمون ها را در همه غلظت ها نسبت به گروه شاهد نشان داد. در مرحله دوم میزان هورمون FSH در مواجهه با غلظت های mg/kg 10 و 20 نانولوله و میزان هورمون استروژن در مواجهه با غلظت mg/kg20 به طور معنی دار افزایش یافت، ولی هورمون های LH و پروژسترون تغییر معنی داری را نسبت به شاهد نشان ندادند. میانگین وزن حیوانات و مقدار مالون دی آلدئید در طول آزمایش اختلاف معنی داری را نشان نداد. نتایج بافت شناسی تحلیل رفتن لایه دانه دار، فقدان جسم زرد، و فولیکول های فاقد اووسیت را در مواجهه با غلظت های mg/kg10 و20 نانولوله کربن نشان داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد نانولوله های کربن ضمن تجمع احتمالی در تخمدان و با ایجاد فشارهای اکسیداتیو سبب تغییر میزان هورمون های جنسی و ایجاد اختلالاتی در بافت تخمدان می شوند.
  کلیدواژگان: نانولوله های کربن چنددیواره، تخمدان، سمیت، هورمون
 • مژگان احمدی *، آسیه عباسی دلویی، سید جواد ضیاءالحق، بهروز یحیایی صفحات 534-542
  سابقه و هدف
  سوء استفاده از استروئیدهای آندروژنی آنابولیک (AAS) با عوارض قلبی-عروقی مرتبط است. استفاده از گیاهان دارویی در کاهش بیماری ها و اختلالات قلبی-عروقی نشان داده شده است. هدف از این تحقیق مطالعه تغییرات ساختاری بافت قلب در پاسخ به مکمل یاری بولدنون همراه با عصاره الکلی میوه عناب طی یک دوره تمرین مقاومتی در موش های صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 12-8 هفته و میانگین وزن 34/9±202 گرم به طور تصادفی در پنج گروه کنترل، بولدنون، عصاره عناب+بولدنون، بولدنون+تمرین مقاومتی و بولدنون+تمرین مقاومتی+عصاره عناب تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل صعود از نردبان به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته، 1 جلسه تمرین در روز و هر جلسه شامل سه ست و 5 تکرار بود. تزریق دارو یک بار در هفته، در یک روز مقرر در عضله خلف رانی به صورت عمیق انجام شد. پس از بیهوشی، کالبد شکافی انجام و بافت قلب برداشته شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد در گروه بولدنون تخریب بافتی، پرخونی، سیتوپلاسم غیرطبیعی و هسته های نامشخص و پراکنده وجود دارد. در گروه بولدنون+تمرین مقاومتی بافت قلب دارای درجات زیادی از پرخونی بوده و سلول های عضلانی نیز مقداری غیرنرمال بودند. در گروه بولدنون و عصاره عناب مشخصات ظاهری بافت نرمال و اثرات ترمیمی نیز در بافت مشهود بود.
  نتیجه گیری
  استفاده بولدونون موجب وارد شدن آسیب به ساختار بافت قلب شده و تمرین مقاومتی و مصرف عصاره عناب برخی از اختلالات قلبی-عروقی (نکروز و التهاب) ناشی از مصرف استروئیدهای آنابولیک را کاهش می دهند.
  کلیدواژگان: بولدنون، بافت قلب، عناب، تمرین مقاومتی، موش های صحرایی
 • زینب موسایی، خدیجه شاهرخ آبادی *، ملیحه انتظاری صفحات 543-552
  سابقه و هدف
  استفاده از گیاهان برای اهداف درمانی منشا بسیاری از درمان های طب مدرن است. در این تحقیق ابتدا اثر سیتو توکسیسیتی عصاره رازیانه روی سلول های سرطانی بررسی گردید. سپس، با القا سرطان و تیمار با عصاره، تغییرات بیان ژن TERT برآورد شد.
  مواد و روش ها
  ابتدا غلظت های مختلف عصاره رازیانه برای بررسی مورفولوژی سلول ها و تست MTT تهیه گردید. سپس، القا سرطان در موش ها صورت گرفت. برای بررسی تغییرات بیان ژن پس از 7، 14، 21 و 28 روز، نمونه برداری انجام گردید. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA، تغییرات بیان ژن مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج تست MTT بعد از 72 ساعت غلظت مهارکنندگی 50 درصد رشد سلول ها (IC50) برای هر دو رده سلول را 200 میکرو گرم بر میلی لیتر نشان داد. مقایسه نتایج مورفولوژی روز سوم، در غلظت های 100 و 200 بیان گر تحلیل رفتگی و نابودی کامل سلول سرطانی بود. بررسی نمودارها نشان داد که بیان ژن TERT در نمونه های سرطانی تیمار شده نسبت به شاهد در روزهای 7، 14 و 28 کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  عصاره رازیانه با ایجاد تغییرات درون سلولی اثرات دوگانه ای بر سلول های سرطانی دارد؛ به طوری که در غلظت بالا، عصاره محرک رشد و تکثیر سلول سرطانی است و در غلظت پایین اثرات مهاری بر رشد و تکثیر سلول ها دارد. در ارزیابی عصاره بر بیان ژن TERT نیز در روزهای 7، 14 و 28 کاهش در بیان ژن مشاهده شد. بنابراین عصاره رازیانه می تواند از طریق تاثیر بر مسیرهای مولکولی بیان ژن را تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: هپاتوکارسینوما، ژن TERT، رنگ سنجی MTT، رده سلولی TUBO، رازیانه
 • پریسا زمانی عصمتی، جواد بهارآرا *، علیرضا ایرانبخش، طیبه رمضانی صفحات 553-561
  سابقه و هدف
  رگ زایی در بیماری هایی زیادی نظیر سرطان دخالت دارد. امروزه استفاده از نانوذرات نقره در صنعت و پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. عصاره گیاه بومادران زرد دارای خاصیت های آنتی باکتریال، ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است. در پژوهش حاضر اثر نانوذرات نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران زرد بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه بررسی گردیده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی 50 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد Ross در 5 گروه شاهد و تجربی 1 تا 4 تقسیم بندی شدند. پنجره در روز دوم انکوباسیون در تخم ها ایجاد شده و در روز هشتم تیمار با غلظت های 50، 100، 150 و200 میکروگرم در میلی لیتر نانو ذرات نقره انجام شد. عکس برداری در روز دوازدهم انجام شد تعداد و طول انشعابات عروقی، طول فرق سری-نشیمنگاهی، وزن جنین ها و سطح هموگلوبین عروق خونی ثبت و با شاهد مقایسه گردید.
  نتایج
  یافته ها نشان داد غلظت 50 میکروگرم در میلی لیتر نانوذرات نقره اثر معنی دار بر روند رگ زایی ندارد، درحالی که غلظت های 100، 150 و 200 میکروگرم در منجر به کاهش معنی دار تعداد، طول عروق خونی و غلظت هموگلوبین می شوند. همچنین، وزن جنین ها و فاصله فرق سری-نشیمنگاهی در غلظت های 150 و 200 میکروگرم در میلی لیتر در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی دار 0/01>P نشان داد.
  نتیجه گیری
  نانوذرات نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران زرد می تواند جهت مطالعات بیماری های مرتبط با رگ زایی نظیر سرطان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رگ زائی، پرده کوریوآلانتوئیک، نانوذرات نقره، بومادران
 • الهام احمدی، کیومرث امینی *، مجتبی ساده صفحات 562-568
  سابقه و هدف
  تخمین زده می شود که تقریبا نیمی از مردم کره زمین با هلیکوباکتر پیلوری آلوده هستند و 70-60 درصد عفونت ها در کشورهای غربی توسط سویه های cagA-مثبت ایجاد می شود. هدف اصلی این مطالعه تعیین فراوانی ژن های cagA، cagT، cagE، vacA و hrgA در هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان معده بود.
  مواد و روش ها
  در مجموع 50 نمونه بیوپسی غیرتکراری از بیماران تحت اندوسکوپی در مرکز اندوسکوپی بیمارستان شهید فیاض بخش کرج به دست آمد. حضور ژن های cagA، cagT، cagE، vacA و hrgA با استفاده از روش Multiplex PCR تعیین شد.
  نتایج
  از 50 بیوپسی معده، 44 نمونه (88 درصد) برای وجود ژن های مختلف ویرولانس مثبت بود. آنالیز مولکولی فاکتورهای ویرولانس نشان داد که فراوانی ژن های cagA، cagT، cagE، vacA و hrgA به ترتیب برابر 16 (32 درصد)، 8 (16 درصد)، 13 (26 درصد)، 7 (14 درصد) و 17 (34 درصد) است. بین عواملی چون جنسیت، کشیدن سیگار و زخم معده با بروز بعضی ژن ها ارتباط معنی دار وجود داشت، اما سابقه خانوادگی و گروه سنی با هیچ کدام از ژن ها ارتباط معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  وجود ژن های پاتوژنیک مختلف دارای اثرات قابل توجهی در بروز زخم معده، زخم دوازدهه و سرطان معده هستند. اثرات دیگر ژن ها مانند hrgA، در آسیب بافتی و پاسخ های التهابی حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، cagA، cagT، cagE، vacA، hrgA
 • فاطمه برازنده، خدیجه عنصری *، آناهیتا محسنی میبدی صفحات 569-576
  سابقه و هدف
  اگرچه تغییر بیان miR Let-7g در بسیاری از انواع سرطان ها بررسی شده، اما تاکنون مطالعه ای روی تغییر بیان آن در سرطان دهانه رحم صورت نگرفته است. در این مطالعه ارتباط بیان ژن مذکور در زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم آلوده به HPV (Human pa p illomavirus) بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد شاهدی 20 نمونه بافت پارافینه از بیماران آلوده به HPV، 20 نمونه از بیماران فاقد آلودگی و 20 فرد سالم مراجعه کننده به بیمارستان میرزاکوچک خان جنگلی تهران طی سال 1394 بررسی گردید. بیان miR Let-7g توسط Real Time PCR نسبی سنجیده شد.
  نتایج
  بیان miR Let-7g در بافت های سرطانی آلوده به ویروس و بیماران فاقد آلودگی به ترتیب نسبت به گروه کنترل کاهش داشت (0/03= P و 0/0001 =P). ارتباط معنی داری بین کاهش بیان این ژن در گروه بیماران آلوده به HPV نسبت به بیماران غیرآلوده نیز مشاهده شد (0/0001 =P). همچنین، ارتباط مستقیمی میان کاهش بیان miR Let-7g با مرحله بیماری وجود داشت و ارتباطی بین بیان ژن مذکور و گروه های مختلف سنی مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  میزان بیان miR Let-7g در نمونه های سرطانی نسبت به گروه کنترل به شدت کاهش می یابد. بنابراین، اندازه گیری بیان آن می تواند ارتباط مستقیمی با افزایش خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرطان دهانه رحم، پاپیلوماویروس انسانی، بیان microRNA Let7g، Real Time PCR
 • علی یار میرزاپور، مسعود یوسفی، سعید ذاکربستان آبادی، عبدالرزاق هاشمی شهرکی، علی نظری عالم *، سلطان احمد ابراهیمی صفحات 577-583
  سابقه و هدف
  مایکوباکتریوم ها به غیر از کمپلکس مایکوباکتریوم های توبرکلوزیس و عامل بیماری جذام، به عنوان مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس (NTM) محسوب می گردند. تشخیص سریع و درست NTMبرای درمان و کنترل بیماری های ناشی از این میکروارگانیسم ها دارای اهمیت ویژه می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی گونه های مایکوباکتریوم جدا شده از بیماران شهر تهران با استفاده از روش کروماتوگرفی مایع با عملکرد بالا (HPLC) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی مقطعی 20 ایزوله بالینی مایکوباکتریوم ارجاع شده به آزمایشگاه مسعود تهران طی سال های 1394-1393 مورد بررسی قرار گرفت. ایزوله ها از نمونه های مختلف شامل: خلط، ادرار، خون و مایعات استریل بدن جمع آوری شد. کروماتوگرافی با شیب گرادیانت از متانول 98 درصد و کلرید متیلن 2 درصد شروع شد و با متانول 35 درصد و کلرید متیلن 65 درصد به انجام رسید.
  نتایج
  از 20 ایزوله های بالینی جداشده، 8 ایزوله (40 درصد) مایکوباکتریوم آبسه سوس، 6 ایزوله (30 درصد) مایکوباکتریوم توبر کلو زیس، 3 ایزوله (15 درصد) مایکوباکتریوم اینتراسلولار و 3 ایزوله (15 درصد) مایکوباکتریوم فورتئیتوم بودند.
  نتیجه گیری
  جهت درمان مناسب در افرادی که مشکوک به عفونت سلی هستند، تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از NTM باید با سرعت انجام گیرد. در این خصوص استفاده از روش HPLC در کشت های مثبت جدا شده از نمونه های بالینی به عنوان روشی سریع، مقرون به صرفه، اختصاصی و قابل اعتماد مطرح می باشد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، کروماتوگرفی مایع با عملکرد بالا، بیماری سل، خلط، شناسایی
 • زهره زهرایی *، عاطفه سرلک، محمداسماعیل اکبری صفحات 584-590
  سابقه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است. برحسب نوع جمعیت تزاید برخی انکوژن ها نظیر c-Myc در تومورهای پستان ممکن است متفاوت باشد. در این مطالعه به بررسی ازدیاد ژن c-Myc در بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با فاکتور های پیش آگهی از جمله سن، گیرنده های استروژن و پروژسترون، درگیری غدد لنفاوی، بیان پروتئین HER/2، عود، اندازه تومور، مرحله بیماری و درجه بافتی پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  به منظور تعیین تکثیر انکوژن c-Myc در بیماران مبتلا به سرطان پستان از روش PCRتمایزی استفاده شد. پس از استخراج DNA از تعداد 100 نمونه بافت توموری پارافینی و 8 نمونه بافت پستان سالم، ازدیاد ژن c-Myc با تکثیر هم زمان آن با ژن تک نسخه g-IFN در واکنش PCR و با استفاده از نرم افزار ژل آنالایزر تعیین شد. سپس، ارتباط ازدیاد این ژن با سایر عوامل پیش آگهی بررسی گردید.
  نتایج
  در این مطالعه ازدیاد ژنc-Myc در 27 درصد از بیماران مشاهده شد و ارتباط معنی داری بین ازدیاد این ژن با عود بیماری وجود داشت. یافته ها حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار بین ازدیاد ژنc-Myc با فاکتورهای پیش آگهی سن، گیرنده های استروژن و پروژسترون، درگیری غدد لنفاوی، بیان HER/2، اندازه تومور، مرحله بیماری و درجه بافتی بود.
  نتیجه گیری
  ازدیاد ژن c-Myc می تواند به عنوان یک فاکتور پیش آگهی مستقل در پیش گویی عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان به کار رود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، ازدیاد ژن، انکوژن c-Myc، فاکتور های پیش آگهی
 • کمال اصالت منش، زهرا سلیمانی *، حمیدرضا گیلاسی، محمد کاوندی، روزبه اصالت منش صفحات 591-595
  سابقه و هدف
  بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام، و مشکل بهداشت عمومی در سراسر جهان می باشد. باتوجه به اینکه یک علامت مناسب برای تشخیص بیماری های عفونی از غیرعفونی سنجش تغییرات سطح سرمی عناصر کمیاب در بیماران است، هدف از این مطالعه بررسی رابطه سطح مس و روی سرم با بیماری بروسلوز می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 100 نفر (50 نفر در گروه مورد و 50 نفر در گروه کنترل) انجام گرفت. سطح سرمی مس و روی سرم افراد مورد مطالعه توسط اسپکتروفتومتر جذبی خودکار اندازه گیری شد.
  نتایج
  از بین 100 فرد مورد مطالعه، 31 نفر (31 درصد) زن و 69 نفر (69 درصد) مرد با میانگین سنی 13/7±32/74 سال در گروه مورد و 13/6±33/44 سال در گروه کنترل بودند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح مس در سرم بیماران بروسلایی به شکل معنی داری افزایش پیدا کرده و سطح روی سرم آنها به شدت کاهش می یابد (0/001
  نتیجه گیری
  غلظت سرمی مس و روی می توانند به عنوان یک مارکر قابل اعتنا به هنگام تشخیص بروسلوز درنظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: بروسلا، مس، روی، سرم
 • مسعود غیاثیان، سجاد دانشیار *، شهیر مظاهری، حسنا عظیمی صفحات 596-601
  سابقه و هدف
  نورالژی تریژمینال شایع ترین بیماری عصب زوج پنج مغزی است. این مطالعه به منظور بررسی اپیدمیولوژیک نورالژی تریژمینال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک امام صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی 40 بیمار با علایم نورالژی تریژمینال مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخیص بیماران بر اساس شرح حال و معاینه فیزیکی و تست های پاراکلینیک صورت گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه 27 زن (67/5 درصد) و 13 مرد (32/5 درصد) با میانگین سنی به ترتیب 19/9±43/3 و 21/5±51/7 سال بررسی شدند (0/526= P). بروز بیماری در زنان در سنین پایین تر دیده شد. درگیری سمت راست در 47/5 درصد افراد، سمت چپ در 40 درصد موارد و درگیری هردو سمت در 12/5 درصد افراد مشاهده شد. از نظر شاخه درگیر، همراهی دو شاخه ماگزیلاری و مندیبولار در 47/5 درصد، مندیبولار در 27/5 درصد، ماگزیلاری در 20 درصد و افتالمیک در 5 درصد افراد وجود داشت. علل اولیه در 42/5 درصد موارد و علل ثانویه در 57/5 درصد موارد مشاهده شد و در بین علل ثانویه، جراحی صورت و بیماری ام اس با شیوع 39/1 درصد، و تومورها با شیوع 21/7 درصد از علل اصلی بودند. همچنین، 65 درصد بیماران MRIطبیعی و 35 درصد بیماران MRI غیرطبیعی داشتند.
  نتیجه گیری
  به علت تشابه علائم بیماری با دردهای دندانی و همچنین انجام اعمال جراحی فک و صورت به عنوان یکی از شایع ترین علل ثانویه این بیماری به خصوص در افراد مسن، آشنایی بیشتر جراحان صورت و دندانپزشکان با این بیماری مانع از انجام اعمال جراحی غیر ضروری می شود.
  کلیدواژگان: نورالژی، عصب تریژمینال، درد صورت
|
 • Mahdieh Ramezanihossienabadi, Maryam Haji-Ghasem-Kashani *, Kataneh Abrari Pages 506-516
  Background
  Due to the neuroprotective effect of rosemary extract, this study aimed at examining the effect of co-treatment of adipose stem cells transplantation and the extract on memory disability of parkinsonian rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, male parkinsonian rats were prepared by bilateral injection of 6-OHDA. The sham group was injected normal saline into the substantia nigra. The extract駧抺 group was gavaged with the extract 14 days before until 8 weeks after the injury, and the medium was intravenously injected. The extract燩 group was orally gavaged with the extract and the cells were injected. Morris water maze training was conducted one week before and after the lesion and also a retrieval test was performed 4 and 8 weeks after the lesion.
  Results
  There was no significant difference in distance moved and escape latency at training days, before the injury, between the groups. However, a week after the injury, learning ability in lesioned animals was significantly decreased as compared to the sham group (P
  Conclusion
  The cell therapy accompanied with orally administration of the rosemary extract can improve memory deficit in Parkinson’s disease.
  Keywords: Stem cell, Rosemary extract, Parkinson, Spatial memory, Morris water maze
 • Maryam Mirchenari *, Farnaz Tavakoli Pages 517-524
  Background
  Diabetes is the result of functional impairment of insulin secretion. The aim of this study was to examine the effect of the Salvia officinalis (SO) extract on serum levels of albumin, total protein and serum sodium and potassium electrolytes.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 50 adult male Wistar rats were divided into 5 groups of 10. The control group received food and water, the diabetic group received 60 mg/kg streptozotocin, the SO-treated control group received 400 mg/kg of SO daily, and the SO-treated diabetic groups received 200 and 400 mg/kg of SO daily. Injections were performed intraperitoneally. After 21 days, the blood sample was taken from the heart to measure the factors.
  Results
  The serum concentration of potassium in the diabetic group showed a significant increase compared to the control group and showed a significant decrease in the treated diabetic group compared to the diabetic group. The serum concentration of sodium in the diabetic group was significantly lower than the control group. Also, the serum concentrations of albumin and total proteins in the diabetic group significantly decreased compared to the control group and these concentrations significantly increased in the treated diabetic groups compared to the diabetic group. Moreover, the serum levels of albumin and total proteins in the treated control group significantly increased compared to the control group (P≤0.05).
  Conclusion
  The antioxidant compounds of the SO extract can increase the serum concentrations of total protein, albumin, potassium and sodium and have been proven effective in reducing complications of diabetes.
  Keywords: Diabetes, Salvia officinalis L., Albumin, Total protein, Serum electrolytes
 • Narges Vaziri-Katehshori, Ali Noori * Pages 525-533
  Background
  Due to the application of carbon nanotubes in biological fields and the possibility of their toxic effects, this study was conducted to examine the toxic effect of multi-wall carbon nanotubes on ovaries in rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 50 rats were studied as follows: control group received normal saline, and experimental groups received the concentrations of 2.5, 5, 10, 20 mg/kg of multi-wall carbon nanotubes functionalized with the carboxylic group in 8 steps intraperitoneally. Blood samples were collected in two phases (one day and 20 days after the last injection) and the serum hormone levels of FSH, LH, estrogen, and progesterone and also the amount of malondialdehyde were measured. In addition, the tissue sections of ovary were stained by hematoxylin-eosin and studied.
  Results
  The results of the first stage showed a significant reduction in all hormones in all concentrations in the experimental group compared to the control group. In the second stage, the level of FSH increased significantly in exposure to 10 and 20mg/kg concentrations of nanotubes and the estrogen level increased by 20mg/kg concentration of nanotubes, but the LH and progesterone hormones showed no significant change compared to the control group. There was no significant difference in the mean weight of the rats and the amount of malondialdehyde during the experiment. The histological results showed degradation of the granular layer, absence of corpus luteum and non-oocyte follicles in exposure to 10 and 20mg/kg concentrations of carbon nanotubes.
  Conclusion
  It seems that carbon nanotubes, along with probable accumulation in the ovary, with the effect of oxidative stress, affect the level of sex hormones and cause disorders in the ovarian tissue.
  Keywords: Multi-wall carbon nanotubes, Ovary, Toxicity, Hormone
 • Mozhgan Ahmadi *, Asieh Abbassi-Daloii, Seyed Javad Ziaolhagh, Behrooz Yahyaei Pages 534-542
  Background
  Abuse of anabolic androgenic steroids has been linked to a variety of different cardiovascular side effects. The use of medicinal herbs has been shown to reduce disease and cardiovascular disorders. This study aimed at examining the structural changes of the cardiac tissue in response to boldenone supplementation along with the alcoholic extract of jujuba during resistance training in male Wistar rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 30 male Wistar rats aged 8-12 weeks (weight 202±9.34 g) were randomly divided into five groups: control, boldenone, extract of iujuba溉嵺稧, boldenone귫⊲횧 training and boldenone귫⊲횧 training笛歩 of jujuba. The resistance training program included climbing the ladder for 8 weeks, 3 days a week, 1 session training in a day and each session consisted of the 3 sets and 5 repetitions. Injection was conducted in depth in the hamstring once a week, on an appointed day. After anesthesia, autopsy was performed and the cardiac tissue was isolated.
  Results
  The results showed that boldenone caused tissue damage, hyperemia, abnormal cytoplasm and unclear and dispersed nuclei. In the boldenone귫⊲횧 training group, the heart tissue had high levels of hyperemia and the muscle cells were a little abnormal. In the boldenone軨 group, appearance of the tissue was normal and a restorative effect was evident in the tissue.
  Conclusion
  It seems that boldenone can cause structural damage to the heart tissue and the resistance training along with the jujube extract can reduce some of the cardiovascular disorders (necrosis and inflammation) caused by the use of anabolic steroids.
  Keywords: Boldenone, Cardiac tissue, jujuba, Resistance training, Rats
 • Zeinab Mousaee, Khadije Shahrokhabadi *, Malihe Entezary Pages 543-552
  Background
  The use of plants for therapeutic purposes is the source of many modern medical treatments. In this study, at first, the cytotoxicity of the Foeniculum vulgare (Fennel) extract on cancer cells was studied. Then, TERT gene expression changes were estimated via induction of cancer and extract treatment.
  Materials And Methods
  At first, different concentrations of the Fennel extract were obtained for cell morphology and the MTT assay. Afterwards, cancer in mice was induced. Sampling was performed to determine changes in gene expression after 7, 14, 21 and 28 days. After that, RNA was extracted, cDNA was synthesized, and gene expression changes were studied.
  Results
  Results showed an inhibitory effect on both cell lines at 50% inhibition (IC50) of proliferation at 200 µg/ml after 72 hours using the MTT assay. The morphology results in the third day in 100 and 200 concentrations showed that the extract caused complete degeneration and destruction of cancer cells. The results of analysis of the graphs revealed that the expression of TERT gene in treated cancer samples decreased on days 7, 14 and 28 compared with the control.
  Conclusion
  The Fennel extract has dual effects on cancer cells through initiating intracellular events. In high concentrations, the extract stimulates proliferative growth in cancer cells and in low concentrations it has inhibitory effects on cell growth and proliferation. In the evaluation of the extract on TERT gene expression, a reduction was observed in gene expression on days 7, 14 and 28. Therefore, the Fennel extract can affect the gene expression through its effect on molecular pathways.
  Keywords: Hepato carcinoma, TERT Gene, MTT assay, TUBO cell line, Foeniculum vulgare
 • Parisa Zamani-Esmati, Javad Baharara *, Alireza Iranbakhsh, Tayebe Ramezani Pages 553-561
  Background
  Angiogenesis is a major event in many diseases such as cancer. Today, using silver nanoparticles in industry and medicine has taken into consideration. The Achillea biebersteinii extract has antibacterial, anti-inflammatory and antioxidant effects. The present study aimed at examining the effects of silver nanoparticles coated with the A. biebersteinii extract on angiogenesis of chick chorioallantoic membrane.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 50 fertilized eggs Ross were randomly divided into 5 groups: the sham and experimental groups 1 to 4. In the second day of incubation, the window was opened on eggs and the eggs were treated with 50, 100, 150 and 200 μg/mL silver nanoparticles. At the twelfth day, the samples were photographed and the number and lengths of vessels around the sponges, the length of crown-rump, fetal weight and blood vessel's hemoglobin levels were recorded and compared with the control group.
  Results
  The results showed that the 50 μg/mL of silver nanoparticles had no significant effect on the angiogenesis process. However, 100,150 and 200 μg/mL of the nanoparticles doses-dependently decreased the number, length and content of hemoglobin in the blood vessels. Also, fetal weight and crown-rump in concentrations 150 and 200 μg/mL showed a significant decrease compared with the control group (P
  Conclusion
  Silver nanoparticles coated with A. biebersteinii extracts can be considered in the studies of diseases associated with angiogenesis such as cancer.
  Keywords: Angiogenesis, Chorioalantoic membrane, Silver nanoparticls, Achillea biebersteinii
 • Elham Ahmadi, Kumarss Amini *, Mojtaba Sadeh Pages 562-568
  Background
  It is estimated that approximately half of the planet's population is infected with Helicobacter pylori and 70%-60% of the infections in the Western countries are caused by cagA-positive strains. The aim of this study was to determine the frequency of cagA, cagT, cagE, vacA and hrgA genes in H. pylori isolated from patients with gastric cancer.
  Materials And Methods
  A total of 50 non-repetitive biopsy samples were collected from patients undergoing endoscopy in the endoscopic center of the Shahid Fayaz Hospital in Karaj. The presence of cagA, cagT, cagE, vacA and hrgA genes was determined using the multiplex PCR method.
  Results
  Of the 50 gastric biopsies, 44 samples (88%) were positive for the presence of various virulence genes. The molecular analysis of virulence factors showed that the prevalence rates of cagA, cagT, cagE, vacA and hrgA genes were 16 (32%), 8 (16%), 13 (26%), 7 (14%) and 17 (34%), respectively. There was a significant relationship between sex, smoking and gastric ulcer with some genes, but no significant relationship was found between the family history and age group with any of the genes.
  Conclusion
  The presence of various pathogenic genes has a significant effect on gastric ulcer, duodenal ulcer and gastric cancer. The effects of other genes, such as hrgA, are important in tissue damage and inflammatory responses.
  Keywords: Helicobacter pylori, cagA, cagT, cagE, vacA, hrgA
 • Fatemeh Barazandeh, Khadijeh Onsory *, Anahita Mohseni-Meybodi Pages 569-576
  Background
  The miR Let-7g expression has been investigated in several cancers but no report is available on cervical cancer patients. The aim of this study was to evaluate the association between miR Let-7g expression and the risk of cervical cancer in human papillomavirus (HPV)-infected patients.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 20 paraffin-embedded tissue samples were collected from HPV-infected cervical cancer patients, 20 samples from patients with no infection and 20 healthy women referred to the Mirzakochak Khan Jangali Hospital in Tehran in 2015. Then, the miR Let-7g gene expression was measured by the real-time polymerase chain reaction method.
  Results
  The results showed that miR Let-7g expression was decreased in HPV-infected and non-infected cervical cancer patients compared to the control group (P=0.0001and P=0.03, respectively). There was a significant decrease in miR Let-7g expression in HPV-infected patients compared to non-infected ones (P=0.0001). Also, a positive correlation was observed between decreased miR Let-7g expression and the stage of the disease, but no significant correlation was found between age of the patients and the level of gene expression in the studied population.
  Conclusion
  According to the results of the present study, the miR Let-7g expression in cervical cancer patients is significantly decreased compared to the control group. Therefore, evaluation of the microRNA expression can be used as a valuable prognostic marker for early diagnosis of cervical cancer.
  Keywords: Cervical cancer, Human papillomavirus, MicroRNA Let7g gene expression, Real-time PCR
 • Aliyar Mirzapour, Masoud Yousefi, Saeed Zaker-Bostanabadi, Abdolrazagh Hashemi-Shahraki, Ali Nazari-Alam *, Soltan Ahmad Ebrahimi Pages 577-583
  Background
  Non-tuberculous mycobacteria (NTM) are defined as mycobacteria other than Mycobacterium tuberculosis (MTB), which do not cause tuberculosis or leprosy. Early and precise diagnosis of NTM is particularly important for the correct epidemiological control and specific treatments. The aim of this study was to identify the mycobacterium species isolated from patients referred to hospitals in Tehran using the high-performance liquid chromatography (HPLC) method.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive study, a collection of isolates (n=20) was obtained from clinical specimens submitted to the Masoud Laboratory in Tehran, Iran, during 2014-2015. The strains were isolated from sputum, urine, blood, and various sterile body fluid specimens. Chromatography was conducted at a flow rate with a curvilinear gradient of methanol and methylene chloride, beginning at 98% methanol containing 2% methylene chloride and ending at 35% methanol contained in 65% methylene chloride.
  Results
  From a total of 20 clinical isolates, 8 isolates (40%) were identified as Mycobacterium abscessus, 6 isolates (30%) M. tuberculosis, 3 isolates (15%) M. intracellulare and 3 isolates (15%) M. fortuitum.
  Conclusion
  For the proper treatment, rapid differentiation between MTB and NTM should be performed in persons who are diagnosed with or are suspected of having infectious TB disease. So, the HPLC method can be suggested as a cost-effective, specific and reliable method for rapid identification of MTB and differentiation of NTM strain from positive cultures isolated from clinical specimens.
  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Chromatography high pressure liquid, Tuberculosis, Sputum, Identification
 • Zohreh Zahraei *, Atefeh Sarlak, Mohammad Esmaeel Akbari Pages 584-590
  Background
  Breast cancer is the most common cancer in woman. The frequency of amplification of some proto-oncogenes like c-Myc gene may be various in different populations. In this study, amplification of c-Myc oncogene was determined in breast cancer patients and its correlation with prognostic factors such as age, tumor size, tumor stage, grade of the disease, lymph node involvement, HER/2 protein expression, estrogen and progesterone receptors and recurrence was also investigated.
  Materials And Methods
  In this study, to determine the amplification of c-Myc oncogenes in breast cancer patients, the multiplex PCR technique was used. After extracting DNA from 100 tumor tissue and 8 normal breast tissue samples, amplification of c-Myc gene was determined by coamplification of a single-copy reference gene, g-IFN, and the target gene c-myc in PCR reaction and using the Gel analyzer software. In the next step, the correlation of the amplification of this gene with other prognostic factors was investigated.
  Results
  In this study, amplification of the c-Myc gene was observed in 27% of the tumor samples. The statistic analysis showed that amplification of the c-Myc oncogene was significantly associated with the recurrence of breast cancer. There was no significant correlation between amplification of the c-Myc oncogene and other prognostic factors including age, estrogen and progesterone receptors, lymph node involvement, HER/2 expression, tumor size, stage and grade of the disease.
  Conclusion
  Amplification of the c-Myc gene can be used as an independent prognostic factor in predicting the recurrence in breast cancer patients.
  Keywords: Breast cancer, Gene amplification, c-Myc oncogene, Prognostic factors
 • Kamal Esalatmanesh, Zahra Soleimani *, Hamid Reza Gilasi, Mohammad Kavandy, Rozbeh Esalatmanesh Pages 591-595
  Background
  Brucellosis is a zoonotic disease in humans and animals and a public health problem throughout the world. Given that measuring changes in the levels of trace elements is a good marker for the diagnosis of infectious diseases from non-infectious ones, the aim of this study was to examine the relationship between the serum levels of copper and zinc and brucellosis.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 100 patients with the brucellosis disease and the subjects were divided into two groups of case and control (n=50 in each group). The serum levels of copper and zinc were measured using the automatic absorptive spectrophotometer.
  Results
  From a total of 100 patients, 31 patients (31%) were females and 69 (69%) were males. The mean age of the patients in the case group was 32.74±13.7 years and in the control group was 33.44±13.6 years. The results showed that the serum copper level was significantly increased and the zink level significantly decreased in the patients with brucellosis (P
  Conclusion
  It seems that the serum levels of copper and zinc can be used as a valid marker for the diagnosis of brucellosis.
  Keywords: Brucella, Copper, Zinc, Serum
 • Masoud Ghiasian, Sajjad Daneshyar *, Shahir Mazaheri, Hosna Azimi Pages 596-601
  Background
  Trigeminal neuralgia is the most common disease of the fifth cranial nerve. This study aimed at evaluating the epidemiology of patients with the trigeminal neuralgia referred to Imam Clinic in Hamedan City, Iran.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 40 patients with trigeminal neuralgia symptoms were studied. Diagnosis of patients was made based on the history, physical examination and paraclinical tests.
  Results
  This study was conducted on 27 (67.5%) females and 13 (32.5%) males with the mean ages of 43.3±16.9 and 51.7±21.5 years, respectively (P=0.526).The incidence of this disease was higher among young women than others. The right side involvement was detected in 47.5%, left side involvement in 40% and bilateral involvement in 12.5% of the cases. Regarding the engaged nerve branch, simultaneous engagement of maxillary and mandibular nerves was seen in 47.5%, mandibular in 27.5%, maxillary in 20%, and ophthalmic in 5% of the individuals. The primary causes were seen in 42.5% and secondary causes in 57.5% of the cases. Among the secondary causes, face surgery and multiple sclerosis had the highest rate (39.1%), followed by tumors (21.7%). Also, 65% of the patients had normal MRI and 35% had abnormal one.
  Conclusion
  Due to the similar symptoms of the disease such as dental pain, and also maxillofacial surgery in the elderly as one of the most common secondary causes of this disease, facial surgeons and dentists should know more about this disease to avoid unnecessary surgeries.
  Keywords: Neuralgia, Trigeminal nerve, Facial pain