ارزیابی تاثیر ورمی کمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد سرشاخه گل دار، میزان اسانس و جذب عناصر معدنی (N، P، K) در گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر ورمی کمپوست و باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر عملکرد و برخی ویژگی های کیفی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) ، آزمایشی در اراضی تحقیقاتی کشاورزی شرکت ران واقع در فیروزکوه و در سال 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور شامل کود زیستی نیتروژنه در سه سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذر با نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپلاس) و ورمی کمپوست در چهار سطح (0، 5، 10 و 15 تن در هکتار) و در سه تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تر و خشک بوته، عملکرد سرشاخه گل دار، درصد اسانس و درصد عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های هوایی بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر وزن تر و خشک بوته و درصد اسانس با مصرف 10 تن ورمی کمپوست حاصل شد و بیشترین عملکرد سرشاخه گل دار، درصد نیتروژن و فسفر در اندام های هوایی با کاربرد 15 تن ورمی کمپوست به دست آمد. تلقیح بذر با کود زیستی سوپرنیتروپلاس باعث بیشترین مقادیر در صفات اندازه گیری شده در مرزه تابستانه شد. بیشترین درصد نیتروژن تجمع یافته در اندام های هوایی نتیجه مصرف نیتروکسین بود. نتایج اثرات متقابل تیمارها نیز نشان داد که بیشترین مقدار پتاسیم در اندام های هوایی از کاربرد 15 تن ورمی کمپوست همراه با سوپرنیتروپلاس حاصل شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1149 -1167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1796169 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!