تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه
شناسایی مولفه های رفتار اخلاقی در سازمان های خدماتی می تواند زمینه ساز بهبود فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و تسهیل گر بروز رفتارهای مثبت کاری در سطوح مختلف سازمانی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بوده است تا با بررسی مفهوم اخلاق و رفتار اخلاقی به کشف و تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهرداری مشهد بپردازد.
روش
در این پژوهش، از روش ترکیبی آمیخته- اکتشافی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان و مدیران سازمان مرکزی و ستاد شهرداری مشهد می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی 26 نفر از کارشناسان و 14 نفر از مدیران شهرداری مشهد بوده و در در بخش کمی، 243 نفر از کارشناسان و 84 نفر از مدیران باسابقه بوده ند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شده و مدل اولیه رفتار اخلاقی مبتنی بر ابعاد و مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهرداری مشهد استخراج گردید. جهت سنجش و برازش مدل ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس بهره گرفته شد.
یافته ها
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که رفتار اخلاقی کارکنان را می توان در قالب سه حوزه دسته بندی کرد که خود در برگیرنده مولفه ها و زیر مولفه های متعدد است. رفتار اخلاقی مدیران شهرداری مشهد نیز در دو حوزه قابل دسته بندی است که در مجموع دربرگیرنده 7مولفه و 30 زیرمولفه بوده است. در نهایت با استفاده از شاخص های KMO و بارتلت کفایت داده ها تایید شد.جهت بررسی مدل تحقیق بار عاملی گویه ها محاسبه شد و با توجه به آنکه بار عاملی تمامی گویه ها بالاتر از 3/0 برآورد گردید، مدل تحقیق مورد تایید گرفت.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن بود که رویکرد اخلاق وظیفه محور جهت بررسی اخلاق و رفتار اخلاقی در سازمان هایی چون شهرداری از چارچوب تئوریکی مناسبی برخوردار بوده و به درستی می تواند تبیین گر رفتار اخلاقی کارکنان شهرداری باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
146 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1798834 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!