تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم های گالاکتوزیداز درپروانه ی ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae)

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم های گالاکتوزیدازدر لوله ی گوارش، همولنف و غدد بزاقی لاروهای پروانه ی ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae) مورد بررسی قرارگرفت. طبق نتایج با اندازه گیری فعالیت آنزیم در مراحل مختلف لاروی، بیشترین فعالیت آنزیم در لاروهای سن پنج مشاهده شد. میزانpH بهینه برای فعالیت آلفا گالاکتوزیداز در لوله ی گوارش برابر هفت، برای بتا گالاکتوزیداز در لوله گوارش، غدد بزاقی و همولنف به ترتیب هفت، هفت و شش بود. دمای بهینه برای فعالیت آلفا گالاکتوزیدازدر لوله ی گوارش برابر 45 درجه ی سلسیوس و برای بتا گالاکتوزیداز در لوله ی گوارش، غدد بزاقی و همولنف به ترتیب 45،45 و 55 درجه ی سلسیوس به دست آمد. فعالیت آنزیم آلفا گالاکتوزیداز با افزودن یونK+ (10 میلی مولار) نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. بیشترین بازدارندگی روی فعالیت آنزیم های آلفا و بتا گالاکتوزیدازبه ترتیب در حضور اوره (چهار میلی مولار) وSDS (هشت میلی مولار) مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800617 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.