فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • سمانه دشتی پور *، نوازله صاحبانی، حشمت الله امینیان صفحات 1-10
  دراین تحقیق اثرات مستقیم کاربرد باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis و اسید سالیسیلیک بررشد قارچ فوزاریوم Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در شرایط آزمایشگاهی در قالب آزمون تقابل و مواد فرار مورد بررسی قرار گرفت. اثرغلظت های مختلف اسید سالیسیلیک (8-دو میلی مولار) بررشد فوزاریوم به روش اختلاط با محیط کشت آزمایش شد. در آزمایش گلخانه ای اثرات القایی اسیدسالیسیلیک و Bacillus subtilisبرتغییر فعالیت های آنزیمی فنیل آلانین آمونیالیاز به عنوان یکی از آنزیم های مهم دفاعی گیاه، در گوجه فرنگی آلوده به پژمردگی فوزاریومی و Meloidogyne javanica ودرحالت تعامل دو بیماری مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، کلیه غلظت های اسید سالیسیلیک به طور کامل از رشد قارچ عامل بیماری جلوگیری کرد. در تست تقابل و مواد فرار باکتری به طور معنی داری موجب کنترل موثر فوزاریوم شد که به ترتیب 8/34 و35 درصد بوده است. ارزیابی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز نشان داد که تمام تیمارهای باکتری و اسید سالیسیلیک به طور موثری موجب افزایش سطح فعالیت آنزیم در مقایسه با شاهد و گیاهان آلوده به فوزاریوم و نماتد شدند و بیشترین میزان فعالیت آنزیم در تیمار آلوده به پاتوژن ها همراه با باکتری و اسید سالیسیلیک درروز پنجم بعداز مایه زنی بود.
  کلیدواژگان: فوزاریوم، نماتد گره ریشه، فنیل آلانین آمونیالیاز، سالیسیلیک اسید و Bacillus
 • حجت الله ربانی *، محمد رضوی، محمدعلی آقاجانی، مهرداد عباسی، سپیده ساجدی، محمدرضا میرزایی، مسعود ذاکر، علی دهقانی، ساسان رجایی، مجید الداغی صفحات 11-20
  قارچ Puccinia graminis f.sp. tritici عامل بیماری زنگ سیاه گندم است. این زنگ، دوپایه با سیکل کامل است که میزبان واسط آن گیاه زرشک (Berberis spp.) بوده وتولید مثل جنسی قارچ بر روی آن صورت می پذیرد. در برخی مناطق که یوردیوسپور ها امکان بقا در زمستان را ندارند، بوته های زرشک بازیدیوسپورهای تولیدشده توسط تلیوسپورهای زمستان گذران را پذیرفته و باعث انتقال زنگ سیاه به فصل بعد می گردند. در این تحقیق، نمونه های آلوده ی برگ زرشک به جوش های مشکوک به اسیدیوم قارچ عامل زنگ سیاه گندم از استان های خراسان شمالی، مازندران، گلستان، سمنان، فارس، لرستان و خراسان جنوبی، جمع آوری و گونه ی میزبان و همچنین ارتباط اسیدیوم ها به زنگ سیاه گندم مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع پنج گونه و هیبرید Berberis vulgaris، B. integerrima × vulgaris،B. integerrima × cartingia، B. orthobotrys و B. integerrima از زرشک به عنوان میزبان شناسایی شدند. از مایه زنی اسیدیوسپورها روی ارقام گندم حساس، فقط دو مورد زنگ سیاه شناسایی شد. با مطالعات میکروسکوپی سه گونه ی Puccinia magelhaenica، P. brachypodi. و Aecidium berberidis شناسایی شدند که هیچ کدام عامل زنگ های غلات و به ویژه زنگ سیاه نیستند؛ بنابراین جز در موارد بسیار نادر، رابطه ی مشخصی بین جوش های اسیدیوم روی درختچه زرشک و بیماری زنگ سیاه گندم در استان های مورد بررسی در این پروژه وجود نداشت.
  کلیدواژگان: زرشک، زنگ سیاه، گندم، میزبان واسط
 • داود کولیوند *، نعمت سخندان بشیر، شهین صبحی، مینا راستگو صفحات 21-36
  آلودگی به ویروس های شایع مزارع گوجه فرنگی شامل Cucumber mosaic virus (CMV)،Tomato spotted wilt virus (TSWV) ،Tomato mosaic virus (ToMV) و Tobacco mosaic virus (TMV) در آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 205 نمونه دارای علائم موزاییک، کوتولگی، نکروز، باریک شدن، بدشکلی برگ ها و میوه ها جمع آوری و از نظر بررسی علائم، مورد مطالعات گلخانه ای قرار گرفتند. سپس آزمون الایزا برای ردیابی CMV روی نمونه های مشکوک به آلودگی با این ویروس انجام پذیرفت. پس از استخراج RNA کل از نمونه های آلوده، RT-PCR با آغازگرهای اختصاصی CMV، آغازگرهای عمومی جنس توسپوویروس یا توباموویروس با توجه به علایم ویروسی انجام شد. با بهینه سازی PCR از نظر دمای اتصال، قطعات تکثیر یافته ی مورد انتظار در تعداد 6، 37 و 23 نمونه به ترتیب با آغازگرهای توسپوویروس، توباموویروس یا CMV حاصل شد. پروفیل برش آنزیمی با HindIII ، EcoRI و XbaI روی قطعات تکثیر یافته با آغازگرهای توسپوویروس از تعداد شش نمونه نشان داد که هویت ویروس در همه ی آنها TSWV بود. همسانه سازی و تعیین توالی این قطعات نیز ماهیت TSWV بودن جدایه ها را تایید نمود. قطعات DNA تکثیر یافته با آغازگرهای توباموویروس با TaqI برش داده شدند که طبق پروفیل برشی، آلودگی به ToMV در 37 نمونه محرز شد در حالی که TMV در هیچیک از نمونه ها پیدا نشد. برش محصول PCR حاصل از آغازگرهای CMV با آنزیم MspI هم نشان داد که جدایه های CMV متعلق به زیر گروه I این ویروس بودند. همچنین، نتایج گویای فراوانی بیشتر آلودگی با CMV و ToMV در نمونه ها بود.
  کلیدواژگان: ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی، ویروس موزاییک خیار، ویروس موزاییک گوجه فرنگی، ویروس موزاییک توتون
 • لیلا عبدی پور اصل، رقیه همتی *، رسول زارع، محمدطاهر هرکی نژاد، علیرضا علیزاده صفحات 37-52
  گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول کشاورزی، در امنیت غذایی بشر از اهمیت زیاد برخوردار بوده و بیش ترین سطح زیر کشت در کشور را به خود اختصاص داده است. قارچ های موجود روی ریشه و طوقه ی این گیاه در میزان تولید و عملکرد آن نقش بسزایی دارند. لذابه منظور شناسایی فلور قارچی ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان، در طی سال زارعی 90-1389 از 58 مزرعه ی گندم کشت دیم و آبی استان نمونه برداری به عمل آمد و در مجموع 286 جدایه ی قارچ بدست آمد که از این میان، 248 جدایه متعلق به هیفومیست ها بر اساس ویژگی های پرگنه، ویژگی های میکروسکوپی و استفاده از کلید های معتبر مورد بررسی قرار گرفتند. جهت کمک به شناسایی، جدایه ها تکثیر شده و توالی یابی نواحی ITS1-5.8S-ITS2 توسط جفت آغازگر ITS1/ITS4 انجام شد و این جدایه ها در 10 جنس و 23 گونه (Alternaria alternata، A. atrum، A. chlamydospora، A. tenuissima، Aspergillus auricomus، A. niger، Bipolaris. sorokiniana، Botrytis cinerea، Curvularia australiensis، C. inaequalis، Fusarium acuminatum، F. avenaceum، F. chlamydosporum، F. equiseti، F. redolens، F. sambucinum، F. scirpi، F. solani، F. tricinctum، Microdochium nivale، Periconia circinata، Penicillium chrysogenum، Trichoderma atroviride،) قرار گرفتند. آزمون بیماری زایی برخی از جدایه های قارچی بدست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که قارچ های B. cinerea، B. sorokiniana، F. avenaceum، F. acuminatum، P. circinata، C. australiensis، F. equiseti، F. solani و A. chlamydospora سبب ایجاد علائم بیماری در میزبان با شدت های مختلف شدند. در این بین قارچ های B. cinerea، B. sorokiniana، F. avenaceumوF. acuminatum به ترتیب بیش ترین علائم نکروز را در ریشه ایجاد کردند. در میان گونه های شناسایی شده قارچ A. auricomusبرای نخستین بار از ریزوسفر گندم در ایران و قارچ های A. tenuissima، B. cinerea، C. inaequalis، E. chlamydospora،.F. avenaceum، F. chlamydosporum،. F scirpi، F. tricinctum، M. nivale، P. circinata، P. chrysogenumو T. atrovirideبرای نخستین بار از استان زنجان گزارش می شوند. بیماری زایی قارچ B. cinerea روی گندم نیز برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: فلور قارچی، گندمیان، بیماریزایی، تاکسونومی، فوزاریوم
 • علی ملیحی پور *، محمدعلی دهقان، کمال شهبازی، علی براتی صفحات 53-66
  بیماری بلایت فوزاریومی سنبله که توسط گونه های مختلف قارچ Fusarium به ویژه گونه ی Fusarium graminearum ایجاد می شود، یکی از مهم ترین بیماری های گندم در ایران است که به ویژه در اقلیم گرم و مرطوب کشور باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول می شود. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی واکنش تعداد 117 توده گندم بومی موجود در کلکسیون بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله طی دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 در شرایط مزرعه در دو منطقه ی گرگان و مغان و در شرایط گلخانه در کرج اجرا گردید. ارزیابی توده های آزمایشی با استفاده از روش اسپورپاشی در مزرعه نشان داد که 31 توده از 117 توده مورد بررسی، از نظر میانگین شاخص بیماری از مقاومت مطلوبی در برابر بیماری برخوردار هستند. به نظر می رسد که علت مقاومت حداقل 21 شماره از بین این توده ها، اساس ژنتیکی داشته و به وجود مقاومت نوع I در آن ها مربوط می شود. براساس نتایج بررسی های گلخانه ای به روش مایه زنی نقطه ای، همه ی توده های آزمایشی مورد بررسی در برابر این بیماری حساس بوده و آلودگی شدیدی از خود نشان دادند. این امر می تواند منعکس کننده ی عدم وجود مقاومت نوع II در این توده ها باشد. در هر حال، با توجه به احتمال وجود مقاومت نوع I در تعداد قابل توجهی از توده های گندم ذکر شده، که می تواند تا حد زیادی گیاه گندم را در شرایط مزرعه در برابر بیماری حفظ نماید، از آن ها می توان به عنوان والدهای مقاوم به بیماری در تلاقی های مربوط به برنامه های اصلاح گندم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: Fusarium graminearum، مقاومت، اسپورپاشی، مایه زنی نقطه ای
 • مولود غلام زاده چیتگر*، محمد قدمیاری، جلال جلالی سندی، بهروز کوچکی صفحات 67-78
  در تحقیق حاضر ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم های گالاکتوزیدازدر لوله ی گوارش، همولنف و غدد بزاقی لاروهای پروانه ی ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae) مورد بررسی قرارگرفت. طبق نتایج با اندازه گیری فعالیت آنزیم در مراحل مختلف لاروی، بیشترین فعالیت آنزیم در لاروهای سن پنج مشاهده شد. میزانpH بهینه برای فعالیت آلفا گالاکتوزیداز در لوله ی گوارش برابر هفت، برای بتا گالاکتوزیداز در لوله گوارش، غدد بزاقی و همولنف به ترتیب هفت، هفت و شش بود. دمای بهینه برای فعالیت آلفا گالاکتوزیدازدر لوله ی گوارش برابر 45 درجه ی سلسیوس و برای بتا گالاکتوزیداز در لوله ی گوارش، غدد بزاقی و همولنف به ترتیب 45،45 و 55 درجه ی سلسیوس به دست آمد. فعالیت آنزیم آلفا گالاکتوزیداز با افزودن یونK+ (10 میلی مولار) نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. بیشترین بازدارندگی روی فعالیت آنزیم های آلفا و بتا گالاکتوزیدازبه ترتیب در حضور اوره (چهار میلی مولار) وSDS (هشت میلی مولار) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آلفا گالاکتوزیداز، بتا گالاکتوزیداز، پروانه ی ابریشم باف پاییزی، ویژگی های بیوشیمیایی
 • فریبا سهرابی*، فاطمه جمالی صفحات 79-88
  شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات مهم گوجه فرنگی در ایران است. در این مطالعه، بیماریزایی جدایه های IRAN 1395C Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae IRAN 1018C و یک فرمولاسیون تجاری از باکتری Bacillus thuringiensis روی لاروهای سن دوم این آفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های زیست سنجی با روش غوطه وری برگ در سوسپانسیون اسپور در دمای 1 ± 25 درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 8 :16 ساعت (روشنایی به تاریکی) تحت شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج نشان داد که قارچ B. bassiana به صورت مجزا و نیز در ترکیب با قارچ M. anisopliae ، بیش از 80 درصد مرگ و میر در لاروهای آفت پس از گذشت هفت روز از زمان اعمال تیمار را بوجود آورد. کمترین میزان LT50، به ترتیب 84/35 و 25/28 ساعت، در این دو تیمار مشاهده شد. باکتری B. thuringiensis حدود 65 درصد مرگ و میر در لاروهای آفت پس از هفت روز ایجاد نمود که با مرگ و میر ایجاد شده توسط قارچ B. bassianaاز نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. با این حال، جدایه IRAN 1018C قارچ M. anisopliae به طور معنی دار تاثیر کمتری نسبت به جدایه IRAN 1395C قارچB. bassiana و باکتری B. thuringiensis در کنترل لاروهای T. absoluta نشان داد.
  کلیدواژگان: مینوز گوجه فرنگی، Bacillus thuringiensis، Beauveria bassiana، Metarhizium anisopliae
 • پریسا بنامولایی *، شهزاد ایرانی پور، شهریار عسگری صفحات 89-106
  در بین دشمنان طبیعی سن گندم، زنبورهای پارازیتویید تخم نقش فعالی در کاهش جمعیت سن در مزارع دارند. در این میان زنبورTrissolcus vassilievi به عنوان یکی از مهم ترین گونه ها در کنترل زیستی سن گندم محسوب می شود. در این پژوهش دو جمعیت زنبور و دو جمعیت سن گندم با منشاء تبریز و ورامین مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش های واکنش تابعی در دو زمان 6 و24 ساعت با استفاده از زنبورهای ماده 24 ساعته بارور تغذیه کرده نسل سوم از هر جمعیت زنبور و نتاج حاصل از تلاقی معکوس آن ها انجام شدند. نتایج تجزیه رگرسیون لجستیک واکنش تابعی دو جمعیت زنبور به تراکم های مختلف تخم دو جمعیت سن گندم نشان داد که در تمام تیمارها واکنش تابعی از نوع سوم بود. مقادیر پارامترهای واکنش تابعی نوع سوم شامل قدرت جستجو (b) و زمان دست یابی (Th) در تمام تیمارها بسیار نزدیک به هم بود. افزایش زمان آزمایش از 6 به 24 ساعت تاثیری درمیزان پارازیتیسم نداشت و تنها باعث افزایش کاذب زمان دست یابی و کاهش شیب خط نرخ حمله شد. بیشینه نرخ حمله در جمعیت های اصلی بین 42 تا 45 و در تلاقی ها حداکثر 5/47 عدد بر روز متغیر بود. زمان دست یابی زنبورهای تبریز قدری طولانی تر و پارامتر b در زنبورهای ورامین بیش تر بود که نشان می دهد در این زنبورها با افزایش تراکم میزبان، نرخ حمله با شتاب بیش تری افزایش می یابد، یا واکنش وابسته به تراکم قوی تری دارند. اثر میزبان در هیچ کدام از تیمارها معنی دار نبود. این بررسی نشان داد زنبورهای ورامین برتری جزئی از لحاظ نرخ حمله و سرعت کاوش دارند.
  کلیدواژگان: جمعیت میزبان، زمان دست یابی، زنبور پارازیتویید، قدرت جستجو، کنترل زیستی
 • زهرا کردفیروزجایی، محمدرضا دماوندیان * صفحات 107-118
  در این بررسی تاثیر روغن معدنی و حشره کش ایمیداکلوپراید روی پروانه ی مینوز مرکبات، Phyllocnistis citrella Stainton (Lep: Gracillariidae) ، جمعیت کنه ی قرمز مرکبات Panonychus citri McGregor و کنه های شکارگر فیتوزئیده با یکدیگر مقایسه شدند. در آزمایش اول، میانگین تعداد دالان های بوجود آمده در هر برگ درختان مورد آزمایش توسط لارو مینوز مرکبات در تیمارهای روغن معدنی با غلظت 700 میلی لیتر در یکصد لیتر آب، ایمیداکلوپرید (چهار سی سی در دو لیتر آب) و شاهد به ترتیب 27/0، 37/0 و95/2 عدد ، درصد مرگ و میر لاروها به ترتیب 85/51، 83/37 و10/26 درصد و درصد لاروهای تبدیل شده به شفیره به ترتیب 09/47، 4/59 و 8/73 درصد بود. میانگین تعداد دالان های ایجاد شده در هر برگ در تیمارهای روغن معدنی با غلظت 900 میلی لیتر در یکصد لیتر آب، ایمیداکلوپراید (چهار سی سی در دو لیتر آب) و شاهد به ترتیب 09/0، 3/0 و96/2 عدد ، درصد مرگ و میر لاروها به ترتیب 57/77، 06/60 و10/26 درصد، درصد لاروهای تبدیل شده به شفیره به ترتیب 01/11 ، 23/36 و 32/75 درصد بود. در آزمایش دوم، میانگین تعداد تخم و مراحل مختلف رشدی Panonychus citri در سمپاشی با ایمیداکلوپراید در تمام تاریخ های نمونه برداری بطور چشمگیری بیشتر از روغن پاشی با روغن معدنی بود، از طرفی تعداد تخم و مراحل مختلف رشدی کنه های شکارگر فیتوزئیده در روغن پاشی با روغن معدنی بطور چشمگیری بیشتر از سمپاشی با ایمیداکلوپراید بود. نتایج نشان داد که روغن معدنی قادر به کنترل کافی مینوز مرکبات بوده و می تواند جایگزین آفت کش ایمیداکلوپراید در باغات مرکبات استان مازندران گردد.
  کلیدواژگان: روغن معدنی، ایمیداکلوپراید، کنه قرمز مرکبات، مینوز برگ
 • حسین پژمان *، محمد جواد حصاری، هادی زهدی، حسین فرازمند صفحات 119-130
  زنجرک خرما یکی از آفات کلیدی خرما در ایران می باشد. این آفت با تغذیه از شیره ی گیاهی و ترشح عسلک فراوان موجب کاهش کمیت و کیفیت میوه خرما و ارزش بازار پسندی آن می شود. در این آزمایش اثر حشره کشی غلظت های سه، پنج و هفت درصد کائولین تولید داخل و سه نوع روغن معدنی (آریاشیمی، پرتونار و ولک با غلظت 5/1 درصد) با حشره کش دیازینون (دو در هزار) علیه پوره های نسل اول زنجرک خرما در دو استان فارس و کرمان و در سال های 1392 و 1393 مقایسه شد. در هر دو منطقه اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد بین تیمارها از نظر درصد مرگ و میر پوره ها مشاهده شد. درصد مرگ و میر پوره ها در تیمارهای استفاده از کائولین سه، پنج و هفت درصد در فارس به ترتیب 2/35، 2/58 و 45/61 درصد و در کرمان به ترتیب 5/34، 5/70 و 80 درصد بود. همچنین، درصد مرگ و میر پوره ها در تیمار کاربرد روغن ولک در کرمان 4/26 درصد و در تیمارهای روغن آریاشیمی و پرتونار در فارس به ترتیب75/41 و 4/39 درصد بود. در کل، هیچکدام از فرمولاسیون روغن معدنی در کنترل زنجرک خرما موثر نبودند، اما کائولین هفت درصد به عنوان ترکیبی زیست سازگار می تواند جایگزینی موثر و امید بخش برای حشره کش دیازینون در برنامه مبارزه با زنجرک خرما باشد.
  کلیدواژگان: پوره ها، حشره کش های زیست سازگار، درصد مرگ و میر، زنجرک خرما
 • لیلا کیانی، محسن یزدانیان*، بهرام تفقدی نیا، محمدحسن سرایلو صفحات 131-146
  توت‏فرنگی در میان میوه های معتدله یک میوه ی بی‏مانند می باشد و ایران به ‏دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب می تواند با تولید ارگانیک آن به یک تولید و صادرکننده ی مهم تبدیل شود. در این تحقیق، امکان استفاده از تور ضدحشره علیه کنه ی دولکه‏ای (Tetranychus urticae)، تریپس غربی گل (Frankliniella occidentalis) و شته ی توت فرنگی (Chaetosiphon fragaefolii) بررسی شد. آلودگی گلخانه های ارگانیک و شاهد به این آفات و نیز عملکرد بوته ها و کیفیت (میانگین وزن یک میوه) در گلخانه های ارگانیک، شاهد و تجاری به صورت طرح کاملا تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر چند ترکیب زیست سازگار علیه کنه ی دولکه ای در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش تاگوچی ارزیابی گردید. طبق نتایج، در گلخانه ی ارگانیک، میزان آلودگی برگ ها به کنه ی دولکه ای و فراوانی جمعیت تریپس طی یک ماه نمونه برداری همواره زیر آستانه ی زیان اقتصادی (به ترتیب آلودگی 25 درصد برگچه ها به کنه و پنج عدد تریپس در هر گل) قرار داشت ولی در گلخانه ی شاهد، میزان آلودگی همواره از آستانه بالاتر بود. فراوانی جمعیت شته ی توت فرنگی نیز در گلخانه ی شاهد همواره از گلخانه ی ارگانیک (صفر) بیشتر بود ولی در هر دو گلخانه، فراوانی جمعیت شته زیر آستانه ی زیان اقتصادی (30 شته در هر گیاه) قرار داشت. عملکرد در گلخانه ی تجاری (4/317 گرم بر بوته) از گلخانه ی ارگانیک (9/216 گرم بر بوته) بیشتر بود، ولی از نظر وزن یک میوه بین این دو گلخانه (به ترتیب 1/12 و 91/11 گرم) اختلاف معنی‏داری وجود نداشت. دو بار استفاده از نیم آزال به فاصله ی دو روز در غلظت 12000 پی پی ام به میزان 40 میلی لیتر برای هر گلدان به خوبی توانست کنه ی دولکه‏ای را کنترل کند. با توجه به نتایج، استفاده از تورهای ضدحشره با مش مناسب جهت جلوگیری از ورود این سه آفت به داخل گلخانه، و نیز استفاده از فرمولاسیون های تجاری حاوی آزادیراکتین در تولید ارگانیک توت فرنگی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ترکیبات زیست سازگار، توت فرنگی، تور ضدحشره، تولید ارگانیک، گلخانه
 • ناهید واعظ*، شهزاد ایرانی پور، میرجلیل حجازی صفحات 147-163
  کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner (Lepidopter: Noctuidae) یکی از آفات مهم محصولات کشاورزی در غالب نقاط دنیا از جمله ایران می باشد. در این آزمایش اثرات زیرکشنده غلظت LC20 باکتریBacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی لاروهای سن سوم کرم غوزه پنبه در شرایط دمایی 1 ± 26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی10 ± 65 درصد و دوره نوری 8 : 16 ساعت (تاریکی : روشنایی) در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آزمایش های زیست سنجی صورت گرفته، غلظت LC20 باکتری B. thuringiensis، روی لاروهای سن سوم کرم غوزه پنبه، 105 × 8/9 واحد موثر در لیتر (IU/L) به دست آمد. میانگین طول عمر و میانگین تعداد تخم گذاشته شده در طول عمر افراد ماده H. armigera در شاهد و تیمار باکتری به ترتیب، 05/1 ± 63/16، 05/1 ± 88/13 روز، 68/147 ± 83/1336 و 68/147 ± 1029 تخم به دست آمد که در مورد هر دو فراسنجه، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5% وجود داشت. نرخ تولید مثل خالص (R0) در شاهد و تیمار باکتری به ترتیب، 89/51 ± 22/582 و 78/27 ± 38/126 ماده/ ماده/ نسل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، 002/0 ± 1442/0 و 004/0 ± 1082/0 ماده/ ماده/ روز، نرخ متناهی رشد (λ)، 003/0 ± 155/1 و 004/0 ± 114/1 ماده/ ماده/ روز، طول مدت یک نسل (T)، 62/0 ± 16/44 و 62/0 ± 73/44 روز و زمان دوبرابر شدن جمعیت (DT)، 08/0 ± 80/4 و 21/0 ± 41/6 روز به دست آمد که به غیر از میانگین طول مدت یک نسل بقیه فراسنجه های رشد جمعیت پایدار H. armigeraاختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% بین شاهد و تیمار باکتری نشان دادند. نتایج نشان داد که باکتری مذکور توانایی کاهش جمعیت کرم غوزه پنبه را دارد و جهت کاهش مصرف سموم در مناطقی که آفت مذکور حضور دارد این ماده میکروبی قابل پیشنهاد است.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، فراسنجه های جمعیت پایدار، کرم غوزه پنبه، Bacillus thuringiensis
|
 • Samaneh Dashtipour *, Nozualaah Sahebani, Heshmatalh Aminian Pages 1-10
  In this study, direct application effects of antagonistic bacteria Bacillus subtilis and Salicylic acid on Fusarium growth Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici examined in vitro, in two formats, contrast test and volatile materials test. Effect of different concentrations of salicylic acid (2-8 mM) on Fusarium growth has tested as a manner mixing with medium. In greenhouse tests induction effects was resuled from application of Salicylic acid and Bacillus subtilison on activity of PAL as one of the most important enzymes in plant defense tomato which infected with Fusarium wilt and Meloidogyne javanica also it was investigated when the two diseases interact with each other. According to the results all Salicylic acid concentrations completely prevented growth of the fungui. In contrast tests and volatile, antagonist bacteria significantly controlled Fusarium that respectively was 34.8 and 35 %. Evaluation the activity PAL indicated that all treatments including bacteria and Salicylic acid effectively increased level of enzyme activity compared with control and infected plants with fungi and nematodes and highest enzyme activity was in plant treated with pathogens and B. subtilis and salicylic acid on fifth days after inoculation.
  Keywords: Bacillus, Fusarium, PAL, Root knote nematode, SA
 • Hojatolah Rabbani Nasab *, Mohammad Razavi, Mohammadali Aghajani, Mehrdad Abasi, Sepideh Sajedi, Mohammadreza Mirzaei, Masoud Zaker, Ali Dehghani, Sasan Rajaei, Majid Aldaghi Pages 11-20
  Puccinia graminis f. sp. tritici is the causal agent of wheat stem rust disease. This fungus is heteroecious with complete life cycle that its intermediate host plant is barberry (Berberis spp.) In some areas that urediniospores cannot survive in winter conditions, basidiospores produced from teliospores in feat barberry which result in the survival of the fungus and its transmission to the next season. In this research, samples of barberry leaves showing symptoms of rust disease were collected from North Khorasan, Mazandaran, Golestan, Semnan, Fars, Lorestan and South Khorasan provinces. Host plant species and infecting fungal species were determined based on their morphological characteristics. In addition, the relationship of these fungal species to stem rust of wheat was investigated by inoculating them on two susceptible wheat cultivars Moroco and Local Red. A total of five hybrids and species of barbery as Berberis vulgaris, B. integerrima × vulgaris, B. integerrima × cartingia, B. orthobotrys and B. integerrima were identified as the host. According to morphological characteristics, three fungal species were identified as: Puccinia magelhaenica, P. brachypodii s.lat. And Aecidium berberidis, where none of these species are known as wheat stem rust disease agent. Inoculation of aecidiospores obtained from Barberry species on the susceptible wheat cultivars showed that only two samples produced stem rust symptoms indicating most barberry shrubs in Iran are the host for rust species that are not pathogenic on wheat and may not have significant impact on epidemic of stem rust in the region.
  Keywords: Barberry, Intermediate host, Stem rust, Wheat
 • Davoud Koolivand *, Nemat Sokhandan, Shahin Sobhi, Mina Rastgo Pages 21-36
  Infections with predominant viruses including Cucumber mosaic virus (CMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) and Tobacco mosaic virus (TMV) in tomato fields of Azarbaijan-e-Sharqi Province were surveyed. 205 samples showing symptoms such as mosaic, dwarfing, necrosis, leaf narrowing, leaf and fruit deformation were collected from ….and subjected to glasshouse inoculations. Samples suspected to be infected by CMV were first screened against the virus by ELISA, and then RNA were extracted. RT-PCR reactions were performed by the use of CMV-, Tospovirus or Tobamovirus specific primers depending on virus symptoms. Upon optimization of the annealing temperature in the PCR the anticipated bands were amplified corresponding to Tospovirus, Tobamovirus or CMV in 6, 37 and 23 samples, respectively. Restriction analyses with HindIII, EcoRI and XbaI of the fragments which were amplified with Tospovirus-specific primers showed, TSWV wasin all the six samples. In addition, cloning and sequencing of the amplified fragments proved the TSWV identity of the isolates. When the fragments amplified with the Tobamovirus primers were restricted by TaqI the resultant restriction profile revealed ToMV identitiy of the virus in 37 samples, but no TMV was present in the samples. Also, MspI restriction digestion of the fragments amplified with the CMV primers showed that the CMV isolates were placed in Subgroup I. In addition, the resultant data were indicative of high frequency of infection with CMV and ToMV in the collected samples.
  Keywords: CMV, ELISA, Restriction analysis, RT-PCR, TMV, ToMV, TSWV
 • Leila Abdipour Asl, Roughayeh Hemati *, Rasol Zareh, Mohammad Taher Harakinezhad, Alireza Alizadeh Pages 37-52
  Wheat as the most strategic agricultural crop has an important role in food security, and so the most cultivation area among the agronomic crops, belongs to wheat. Fungi associated with root and crown of wheat, are effective on crop production and yield. Therefore, in order to identify mycobiota of wheat root and crown in Zanjan province, sampling was carried out from 58 rainfed and irrigated wheat fields during cultivation season of 2011. Out of 286 fungal isolates obtained, 248 isolates belonged to hyphomycetes as identified morphologically. Sequence data of ITSrDNA region was used to confirm the identify of the isolates. Accoreding 10 genera and 23 species of Alternaria alternata, A. atrum, A. chlamydospora A. tenuissima, Aspergillus auricomus, A. niger, Bipolaris sorokiniana, Botrytis cinerea., Curvularia australiensis, C. inaequalis, Fusarium acuminatum, F. avenaceum, F. chlamydosporum, F. equiseti, F. redolens, F. sambucium, F. scirpi, F. solani, F. tricinctum, Microdochium nivale, Periconia circinata, Penicillium chrysogenum, Trichoderma atroviride were identified. Pathogenicity test of some fungal isolates were conducted based on completely randomized design with three replications under greenhouse condition. According to the results B. cinerea, B. sorokiniana, F. avenaceum, F. acuminatum, P. circinata, C. australiensis, F. equiseti, F. solani and A. chlamydospora caused disease with different severity on their host. Among the species, B. cinerea, B. sorokiniana, F. avenaceum and F. acuminatum caused visible root necrosis. A. auricomus was isolated for the first time from wheat rhizosphere in Iran. This study is the first report of A. tenuissima, B. cinerea, C. inaequalis, E. chlamydospora, F. avenaceum, F. chlamydosporum, F. scirpi, F. tricinctum, M. nivale (= F. nivale), P. circinata, P. chrysogenum and T. atroviride from Zanjan province. Also this is the first report of the pathogenicity of B. cinerea on wheat in Iran.
  Keywords: Fusarium. Mycoflora, Poaceae, root, crown rot
 • Ali Malihipour, Mohammadali Dehgan, Kamal Shahbazi, Ali Barati Pages 53-66
  Fusarium head blight (FHB), caused by various species of Fusarium particularly Fusarium graminearum, is one of the destructive diseases of wheat in Iran especially in northern parts of the country. In addition to reducing wheat yield and quality, the disease is important due to potent mycotoxin production by the pathogens. The present study was carried out to evaluate the responses of 117 accessions of wheat landraces from the collection of Cereal Research Department (CRD), Seed & Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran to FHB under field and greenhouse conditions. Based on the results of spray-inoculated field experiments, 31 out of 117 genotypes were detected to be resistant to FHB with mean disease index ≤10%. It seems that at least 21 genotypes have a genetic basis, possessing Type I resistance. Results of greenhouse experiments using point inoculations showed that all genotypes were susceptible which may refer to lack of Type II resistance among the genotypes tested. Considering the presence of Type I resistance among the considerable number of accessions tested, which can largely keep the product clean of the disease under field conditions, these genotypes may be used as FHB-resistant parents in wheat breeding programs in order to transfer disease resistance into commercial cultivars.
  Keywords: Fusarium graminearum, resistance, spray inoculation, point inoculation
 • Moloud Gholamzadeh *, Mohammad Ghadamyari, Jalal Jalali Sandi, Behroz Kochaki Pages 67-78
  In this research, the biochemical properties of galactosidase enzymes in the gut, salivary glands and hemolymph of the fall web worm, Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae) larvae were studied. The results revealed that with the measuring of the enzyme activity in different larval instar,the maximum activity was observed in 5th instar larvae. The optimal pH for α-galactosidase in the gut of H. cunea was 7 and for β-galactosidase in the gut, salivary glands and hemolymph were 7, 7 and 6 respectively. The optimal temprature for α–galactosidase activity in the gut of H. cunea was 45°C and for β-galactosidase in the gut, salivary glands and hemolymph were 45, 45 and 55°C, respectively. The activity of α-galactosidase was significantly increased by adding K ion (10 mM) compared with the control. Urea (4 mM) and SDS (8 mM) showed the greatest inhibition of α- and β-galactosidase activities, respectively.
  Keywords: ? galactosidase, ? galactosidase, Biochemical properties, Fall web worm
 • Fariba Sohrabi *, Fatemeh Jamali Pages 79-88
  Tuta absoluta (Meyrick) is one of the most important pests of tomato crops in Iran. In this study, the pathogenecity of the entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana isolate Iran 1395C and Metarhizium asisopliae isolate Iran 1018C and a commercial formulation of Bacillus thuringiensis was evaluated against 2nd instar larvae of this pest. The experiments were performed by leaf dipping bioassay method at 25 ± 1°C and 70 ± 5% R.H. under laboratory conditions. The results showed that B. bassiana alone and in combination with M. anisopliae, caused more than 80% mortality in T. absoluta larvae seven days after treatment. The lowest LT50, 35.84 and 28.25 h, was observed in these two treatments, respectively. The mortality rate for B. thuringiensis was about 65%, seven days after treatment. There was no significant difference between mortality caused by B. tharingiensis and B. bassiana. However, M. asisopliae isolate Iran 1018C showed significantly lower effect than B. bassiana Iran 1395C and B. thuringiensis against T. absoluta larvae.
  Keywords: Tomato leafminer, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Metarhizium asisopliae
 • Parisa Banamolaei *, Sharzad Iranipour, Shahriyar Asghari Pages 89-106
  Egg parasitoids have important role in reducing pest populations. Trissolcus vassilievi (Mayr) is one of the most important biological control agents of the sunn pest. In this study, two populations of both the parasitoid and the host, one from Tabriz and the other from Varamin were used. The functional response experiments were carried out for both populations as well as progeny obtained by reciprocal crosses between them (Tabriz females×Varamin males vs. Varamin females×Tabriz males). The total time of experiment considered to be either 6 or 24 h. Logistic regression analysis revealed that the functional response of T. vassilievi was from type III in all treatments. Parameter estimation also revealed that searching rate (b) and handling time (Th) was close to each other in all treatments. Experiment time had no considerable effect on parasitism rate and only unrealistically increased the handling time and decreased the line slope of the attack rate. Maximum attack rate varied between 42 and 45 in original populations while it reached to a maximum of 47.5 in crossed populations. Handling time was longer and, parameter b was smaller in Tabriz wasps. This may suggest that attack rate increases more rapidly in Varamin wasps. In other words, they have stronger density dependent response. Host effect was not significant among treatments. This study showed that Varamin wasps have a minor superiority in terms of attack rate and handling time.
  Keywords: biological control, handling time, host population, parasitoid wasp, searching rate
 • Zahra Kordjaei, Mohammadreza Damavandyan * Pages 107-118
  The effect of mineral spray oil (MSO) and imidacloprid were compared to control Phyllocnistis citrella Stainton (Lep: Gracillariidae) and Panonychus citri and Phytoseiid predatory mites populations. The first experiment, the average number of mines per leaf by citrus leaf miner larvae in MSO treatment with 700 ml per 100 litres of water, imidacloprid (4 cc/2litres of water) and control were 0.27, 0.37 and 2.95, respectively. Percent larval mortality were 51.85, 37.83 and 26.10% , respectively and Percent pupae were 47.09, 59.4 and 73.8, respectively. The average number of mines per citrus leaf miner larvae in MSO treatments with 900 ml per 100 litres of water, imidacloprid (4 cc/2litres of water) and control were obtained 0.09, 0.3 and 2.9, respectively. Percent larvae mortality were 77.57, 60.06 and 26.1%, respectively and Percent pupae were 11.01, 36.23 and 75.32%, respectively. The second experiment, average number of eggs and developmental stages of Panonychus citri in control using imidacloprid at all sampling dates was significantly higher than the MSO spraying. On the other hand, the number of eggs and developmental stages of Phytoseiid predatory mites in MSO spraying were significantly higher than control using imidacloprid. The results showed that mineral oil was able to control citrus leafminer sufficiently and could be replaced the imidaclopridic pesticide in citrus orchards of Mazandaran province.
  Keywords: Imidacloprid, Leaf miner, Mineral oil, Citrus Red mite
 • Hossein Pezhman*, Mohammadjavad Hesari, Hadi Zohdi, Hossien Farazman Pages 119-130
  Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae), is a key pest of date palm in Iran. It causes heavy damages to date palm trees through sucking sap from tender leaves and fruit bunches and secretion high amounts of honeydew which result in trees weakens and lowering the quality and quantity of fruits. The main goal of this study was to compare the insecticidal efficacy of kaolin powder (3%, 5% and 7%) and three formulation of mineral oil (at 1.5% concentration) with Diazinon insecticide (2 L/1000L) against the first generation of Dubas Bug nymphs in Fars and Kerman provinces during 2013 and 2014 in Iran. In both regions, significant differences were observed between treatments in case of the nymph's percentage mortality (P≤0.01). Application of Kaolin at 3%, 5%, and 7% concentrations caused 35.2±11.7, 58.2±9.4 and 61.5±5.4% mortality in nymphs on Fars and 49.5±6.3, 70.5±2.3 and 80±2.9% mortality in Kerman province respectively. Also, nymphs’ mortality by volk mineral oil in Kerman was 26.4±4.7% while nymphs’ mortality by Partonar and Aria-Shimi mineral oils in Fars province were 41.7±12 and 39.4±12.43%, respectively. In conclusion, all three used mineral oil were not effective against nymphs of Dubus bug, but kaolin (7 percent) as a biorational compound, would be a feasible alternatives for Diazinon insecticide in Dubus bug IPM program in studied areas.
  Keywords: Biorational insecticides, Date palm, Mortality percent, Nymphs, Ommatissus lybicus
 • L. Kiani, M. Yazdanian*, B. Tafaghodinia, Mh Sarailoo Pages 131-146
  Amongst the temperate fruits, the strawberry is an unparalleled crop, and suitable climatic conditions and organic production would make it possible that Iran could be rise as an important producer and exporter. In this study, possibility of using insect-proof screen was evaluated against the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae), the western flower thrips (Frankliniella occidentalis), and the strawberry aphid (Chaetosiphon fragaefolii). Infestation of both organic and control greenhouses to the pests, as well as Plant measures (yield and quality average weight per fruit) were compared in organic, control, and commercial greenhouses as CRD. Effects of biorational compounds on the spider mite were evaluated as CRD by the Taguchi’s method. In the organic greenhouse, infestation levels of the leaves to the spider mite and population abundance of the thrips during one-month sampling interval were always below the economic injury level (EIL) (25% of leaflets infested by mite and 5 thrips/flower, respectively), whereas in the control greenhouse they were always above the EIL. In addition, population abundance of the aphid in control greenhouse was always greater than that of the organic greenhouse (0), but in both greenhouses, population abundance was below EIL (30 aphids/bush). Crop yield in commercial greenhouse (317.4 g/bush) was higher than that of the organic one (216.9 g/bush), No significant difference was preset the fruit weight the in between two greenhouses (12.10 and 11.91 g, respectively). Twice application of at a two-day interval NeemAzal® (12000 ppm) 40 ml/pot controlled the mite properly. Results suggest that, insect-proof screens of appropriate mesh may prevent entrance of these pests into greenhouses. Futher more the azadirachtin-containing biorational formulations are recommended for use in organic production of strawberry.
  Keywords: Biorational compounds, Greenhouse, Insect-proof screen, Organic production, Strawberry
 • N. Vaez *, Sh Iranipour, Mj Hejazi Pages 147-163
  Cotton bollworm, Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) is one of the important pests of agricultural products in the world, including Iran. In this study, the sublethal effects of Bacillus thuringiensis Berliner subsp. kurstaki (Bacillales: Bacillaceae) were evaluated on third instar larva of H. armigera under laboratory conditions 26±1 °C, 65±10% RH and 16:8 (L:D) photoperiod. The LC20 value of B. thuringiensis on 3rd instar larva of H. armigera was 9.8 × 105 IU/L. The mean female longevity and fecundity in control and Bt-treatment were 16.63 ± 1.05 and 13.88 ± 1.05 days and 1336.83 ± 147.68 and 1029 ± 147.68 eggs respectively that in both cases, there was a significant difference. In control and Bt-treatment, the net reproductive rate (R0) were 582.22 ± 51.89 and 126.38 ± 27.78 f/f/g, the intrinsic rate of natural increase (rm) were 0.1442 ± 0.002 and 0.1082 ± 0.004 f/f/d, the finite rate of increase (λ) were 1.155 ± 0.003 and 1.114 ± 0.004 f/f/d, the mean generation time (T) were 44.16 ± 0.62 and 44.73 ± 0.62 d and the doubling time (DT) were 4.80 ± 0.08 and 6.41 ± 021 d respectively. Except the mean generation time (T), other population parameters of H. armigera showed a significant difference between control and Bttreatment. The results indicated that the B. thuringiensis have high potential to reduce the cotton bollworm population and can be recommended for reducing the use of pesticides in the areas where the pest is present.
  Keywords: Bacillus thuringiensis, Bioassay, Cotton bollworm, Population parameters