بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین پایدارترین ژنوتیپ ها، 20 لاین جو در هشت محیط آزمایشی مختلف تجزیه شدند. آزمایش ها بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و عملکرد دانه بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بر اساس میانگین عملکرد ژنوتیپ ها، ژنوتیپ های G1، G13 و G4 بالاترین عملکرد دانه را نشان دادند. از تجزیه مدل AMMI به منظور تعیین بزرگی و اهمیت اثر متقابل ژنوتیپ × محیط استفاده شد و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به دو مولفه اصلی که به ترتیب 48/46% و 52/19% از اثر متقابل را توجیه نموده و اثر باقی مانده تقسیم شد. محیط E5 با بیشترین میزان مولفه اول و کمترین میزان مولفه دوم بیشترین نقش را در تفکیک ژنوتیپ ها داشت. بر اساس تجزیه مدل AMMI و بای پلات ژنوتیپ G20 به عنوان لاین منتخب و پایدار و با بهترین عملکرد دانه انتخاب شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
144 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p1803007 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.