بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار ارزیابی خطر سقوط جانزهاپکینز در سالمندان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شناسایی سالمندان در معرض سقوط در محیط های بالینی توسط ابزار های پیش بینی کننده خطرسقوط بسیار حیاتی است. یکی از این ابزارهایی که کاربرد بین المللی یافته است، ابزار پیش بینی احتمال سقوط سالمندان در بیمارستان به نام جانزهاپکینز می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مقدماتی روایی و پایایی درونی نسخه فارسی ابزار خطرسقوط جانزهاپکینز بود.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی و از نوع اعتبارسنجی از پروتکل استاندارد سازمان جهانی بهداشت از روش ترجمه – بازترجمه برای ترجمه ابزار استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار نیز توسط ده تن از اساتید جهت کاربرد در محیط بالینی مورد تایید قرارگرفت. دریک مطالعه پایلوت با معیار ورود سن بالای شصت سال و زمان بستری کمتر از هشت ساعت و برخورداری از وضعیت ذهنی مناسب براساس فرم معاینه مختصر ذهنی سالمندان،70 نفر از سالمندان بستری در بیمارستان امام حسین شاهرود مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار SPSSنسخه شماره16 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. پایایی درونی ابزار با روش ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید.
یافته ها
این ابزار از نظراساتید سالمندی، دارای روایی مناسبی برای کاربرد در محیط های بالینی بود.ضریب آلفای کرونباخ گویه های ابزار به تفکیک محاسبه شد.گویه ها همبستگی مناسب و مثبت با یکدیگر داشتند. ضریب آلفای کرونباخ نسخه فارسی ابزار 733/0 محاسبه گردید.
نتیجه گیری
نتیجه این مطالعه نشان داد که ابزار ارزیابی خطر سقوط جانزهاپکینز از روایی و پایایی اولیه مناسبی برای استفاده در مطالعات پژوهشی وجامعه سالمند ایرانی برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816202 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.