روان سنجی مقیاس نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
پذیرش تلفن همراه در فضای آموزشی از چالش های آموزشی سالیان اخیر است. این مطالعه با هدف روان سنجی مقیاس نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه روان سنجی برروی 120 از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال 1396 انجام گرفت. ابزار اولیه 21 سوالی این مطالعه پس از کسب اجازه از نویسنده اصلی به زبان فارسی ترجمه شد. سپس روند روان سنجی مقیاس، شامل بررسی ضریب تاثیر، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت. تجانس درونی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و به وسیله روش آزمون باز آزمون پایایی ثبات ابزار مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
در مقیاس اولیه 21 سوالی بر اساس شاخص ضریب تاثیر بالای 5/1 و شاخص محتوی بالای 62/0 و نسبت روایی بالای 7/0، 20 سوال حفظ شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی تمامی این 20 سوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 برای هر عامل، چهار عامل فواید یادگیری، محدودیت های یادگیری، قابلیت کاربرد، آزادی عمل استخراج شد. این مقیاس قادر به پیش بینی 516/68% از تغییرات کل مقیاس بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه است. این نتایج می تواند جهت سنجش نگرش دانشجویان در زمینه استفاده از تلفن همراه در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816279 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.