فهرست مطالب

نشریه آموزش پزشکی
سال دوازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سحر پاریاب، ربابه زروج حسینی، سپهر زمانی، معصومه لشکری، مریم یوسفی، کیمیا زروج حسینی، امید گرکز* صفحه 1
  سابقه و هدف

  هر آزمونی به عنوان ابزار سنجش و اندازه گیری باید دارای روایی و پایایی کافی برای سنجش صفت موردنظر باشد. آزمون های چندگزینه ای رایج ترین انواع آزمون ها در آموزش پزشکی می باشند که از درجه پایایی بالایی برخوردارند. این مطالعه باهدف ارزیابی کمی و کیفی سوالات چهارگزینه ای در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال های تحصیلی 1400- 1399 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی بر روی آزمون های پایان ترم چهارگزینه ای اختصاصی و عمومی در دو سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد که برای ارزیابی کمی سوالات (درجه تمیزی و سختی) از سامانه هم آوا و ارزیابی کیفی از چک لیست 14 گانه میلمن استفاده شد. داده ها بعد از جمع آوری وارد 18  SPSS  شده و با کمک آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه وتحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از 5000 سوال مورد بررسی، 2569 سوال (%4/51) ضریب دشواری ساده و 2500 (%50) ضریب تمیز مناسب داشتند و میانگین انحراف معیار درجه سختی 314/0±700/0 و درجه تمیزی 247/0±625/0 بود. همچنین 330 سوال (%5/48) تاکسونومی دو و 190 سوال (%9/27) بدون نقص بود. بیشترین نوع نقص به ترتیب عدم وجود بخش اعظم اطلاعات در ساقه سوال (196 مورد)، وجود لغات منفی در ساقه سوال (136 مورد) و وجود گزینه های همه موارد (121 سوال)، هیچ کدام (45 مورد)، گزینه های ترکیبی (34 سوال) بود و در ساختار سوال  398 مورد (%1/58) بیشترین نوع نقص بود.

  نتیجه گیری

  برای بهبود کیفیت آزمون ها و استفاده از نتایج تجزیه وتحلیل کمی و کیفی سوالات باید راهکارهای عملی اندیشیده شود و اساتید در زمینه طراحی و استفاده از سوالات مناسب و تهیه بانک سوالات چهارگزینه ای آموزش داده شوند.

  کلیدواژگان: ارزیابی کمی، ارزیابی کیفی، سوالات چهارگزینه ای
 • مجتبی کلانتر، فاطمه عربی با شریک، مریم اسدی*، الهام پیرعباسی، اعظم هنرمندپور، فائزه سیف، اعظم جهانگیری مهر صفحه 2
  سابقه و هدف

  همه گیری بیماری کووید-19 منجر به تحت تاثیر قرارگرفتن سیستم آموزشی کشور به دلیل غیرحضوری شدن مدارس، دانشگاه ها و دانشکده ها شد. باتوجه به ابعاد مختلف آموزش مجازی از قبیل محتوای آموزشی، فعالیت های یاددهی - یادگیری، بازخورد، انعطاف پذیری و پشتیبانی، به نظر می رسد ارزیابی این نظام آموزشی، نیازمند داشتن دانش و مشارکت فعال مدرسین و فراگیران و حمایت های مراکز آموزشی باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1400 با مشارکت 32 عضو هیات علمی و 212 دانشجوی گروه های مختلف آموزشی دانشکده علوم پزشکی شوشتر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. از نرم افزار SPSS نسخه 20 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای تعیین ارتباط بین متغیرهای کیفی از آزمون کای اسکویر و برای مقایسه میانگین ها از آزمون تی تست مستقل استفاده شد. سطح معناداری نیز زیر 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  طبق نتایج، میانگین سنی برای اعضای هیات علمی 56 /5 ± 15/37 و برای دانشجویان 42/6 ± 75/23 بود. مطالعه حاضر نشان داد که نظام آموزش مجازی دانشکده علوم پزشکی شوشتر از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی در سطح متوسط و بالاتر از متوسط قرار دارد. اگر چه تنها مولفه یاددهی - یادگیری از دیدگاه دانشجویان (15 /1 ± 80/2) و اعضای هیات علمی (70 /0 ± 95/2) در سطح پایین تر از متوسط (نامطلوب) قرار داشت.

  نتیجه گیری

  جهت ارتقای کیفیت نظام آموزش مجازی توجه بیشتر و رفع موانع بهبود آموزش مجازی از نظر فعالیت های یاددهی یادگیری و همچنین از نظر تعامل و بازخورد  ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی آموزش الکترونیکی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، کووید-19
 • سهیلا دریساوی جرفیان*، ناهید احمدیان یزدی، امیر دانش پایه صفحه 3
  سابقه و هدف

  همدلی دندانپزشک و بیماران سبب افزایش رضایت بیماران و اثربخشی درمانهای دندانپزشکی میگردد. دندان پزشکان با همدلی بیشتر، شایستگی بیشتری در گرفتن شرح حال، انجام معاینات بالینی و نیازسنجی و طرح درمان و ارایه ی دستورات بعد از درمان و جلب همکاری بیماران خود پیدا میکنند. تحقیقات نشان داده است در طول تحصیل میزان همدلی دانشجویان کاهش می یابد.

  مواد و روش ها

  60 نفر از دانشجویان پرسشنامه ی سنجش همدلی بالینی جفرسون تکمیل گردید. دانشجویان به دو گروه مداخله و شاهد 30 نفره تخصیص تصادفی پیدا کردند. کارگاه برای گروه مورد برگزاری گردید. بعد از یک ماه مجدد پرسشنامه ی همدلی بالینی توسط هر دو گروه تکمیل شد.اطلاعات پرسشنامه هر دو گروه قبل و بعد کارگاه وارد نرم افزار SPSS نسخه 21 گردید، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها

  بین دو گروه مداخله و شاهد از نظر متغیرهای دموگرافیک و تحصیلی اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت. همچنین میانگین نمره همدلی جفرسون در دو گروه قبل از مداخله از نظر آماری معنی دار نبود (76/0P=)اما پس از برگزاری برنامه آموزشی برای گروه مورد، اختلاف آماری معنی داری در میزان نمره همدلی بالینی گروه مورد با گروه شاهد (03/.P=) بدست آمد. همچنین اختلاف میانگین نمره همدلی گروه مورد قبل و بعد از مداخله معنی دار بود) 05/0P=) به غیر از متغیر قومیت (03/.P=)، هیچکدام از متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنی داری با نمره همدلی بعد از مداخله نداشتند.

  نتیجه گیری

  با آموزش مهارتهای ارتباطی می توان میزان همدلی بالینی دانشجویان دندانپزشکی را ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: آموزش، همدلی بالینی، دانشجویان دندانپزشکی، اثربخشی
 • پرستو جمال لیوانی، منصور رنجبر، محمدرضا اندرواژ، سیاوش مرادی* صفحه 4
  سابقه و هدف

  فرسودگی شغلی از چالش های سیستم بهداشتی می باشد و دستیاران پزشکی از جمله مهم ترین ارکان ارایه خدمات به ویژه در شرایط همه گیری هستند و هوش معنوی می تواند به عنوان راه کاری برای تسکین فرسودگی شغلی مطرح شود. هدف این مطالعه، بررسی همبستگی بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی در دستیاران گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در همه گیری کووید-19 می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک پیمایش مبتنی بر پرسش نامه (مطالعه مقطعی) می باشد که در سال 1400  با مشارکت 36 دستیار از سه گروه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است. پرسش نامه های فرسودگی شغلی مسلش و هوش معنوی کینگ برای جمع آوری اولیه داده ها استفاده شد و تحلیل همبستگی با محاسبه ضریب پیرسون (r) و توصیف و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار IBM SPSS ورژن 25 صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره فرسودگی شغلی 44/84  و میانگین نمره هوش معنوی 69/ 47 بوده است. تولید معنای شخصی  با فرسودگی شغلی همبستگی مستقیم و معنادار داشت که در دستیاران عفونی هم مشاهده شد. در دستیاران طب اورژانس؛ فرسودگی شغلی با هوش معنوی و زیرمقیاس های تفکر وجودی انتقادی و تولید معنای شخصی و آگاهی متعالی، همبستگی مستقیم و معنادار داشته است.

  نتیجه گیری

  باتوجه به یافته های پژوهش، نیاز به بررسی های بیشتر جهت بررسی همبستگی هوش معنوی و فرسودگی می باشد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، فرسودگی شغلی، دستیاران پزشکی، همه گیری کووید-19
 • سهیلا دریساوی جرفیان*، ناهید احمدیان یزدی، آرزو امانی صفحه 5
  سابقه و هدف

  مطالعه حاضر باهدف مقایسه تاثیر روش تدریس کلاس وارونه و آموزش سنتی بر رضایت، انگیزش و میزان یادگیری درس آسیب شناسی تشخیصی سه و چهار نظری دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1401 انجام پذیرفت.

  مواد و روش اجرا: 

  در این مطالعه که به صورت نیمه تجربی سری زمانی اجرا گردید، تمامی 45 دانشجویان دندانپزشکی ورودی 97 اردبیل که در نیمسال تحصیلی 1401 1400 درس آسیب شناسی تشخیصی سه و چهار  نظری را انتخاب نموده بودند، وارد مطالعه شدند. بعد از تقسیم بندی و ارایه محتوا برحسب متغیرهای موردمطالعه (رضایت، انگیزش و میزان یادگیری) دو گروه دریافت کننده آموزش سنتی و آموزش کلاس وارونه از طریق بررسی آزمون ها و پرسشنامه ارزیابی کمی و کیفی روش تدریس، با هم مقایسه گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی مستقل، یومن ویتنی و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده و سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که با افزایش تعداد آزمون نمره یادگیری دانشجویان در درس آسیب شناسی تشخیصی نظری  سه و چهار  در روش کلاس وارونه بیشتر از روش تدریس سنتی بود، میانگین یادگیری کل به شیوه سخنرانی 12/6 و به روش کلاس وارونه 43/8 و انحراف معیار به ترتیب 59/2 و 40/3 به دست آمد (05/0 > P)؛ اما تفاوت معناداری در سطح انگیزه و میزان رضایت در درس به صورت کلاس وارونه و روش سنتی وجود نداشت (05/0 <P).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که آموزش وارونه در مقایسه با کلاس سنتی باعث بهبود سطح یادگیری و در نتیجه باعث پیشرفت تحصیلی در دانشجویان می شود. پیشنهاد می گردد اساتید جهت افزایش بهره وری از روش های فعال آموزشی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: کلاس وارونه، روش سنتی آموزش، انگیزش، یادگیری، رضایت
 • فریبا جعفری، مریم آویژگان*، الهام طاووسی طباطبائی صفحه 6
  سابقه و هدف

  باتوجه به اهمیت و ضرورت آموزش مجازی، مطالعه حاضر  به ترسیم وضع موجود مطالعات آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران از قاب مجلات مصوب علمی پژوهشی می پردازد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به روش مرور دامنه ای و از طریق جستجوی کلیدواژه های "آموزش مجازی"، "آموزش الکترونیک"، "یادگیری الکترونیک"،"آموزش تحت وب"،"آموزش آنلاین"،"آموزش از راه دور" در بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران) انجام شد. کلیه مقالات منتج از پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب و بر اساس متغیرهای موردمطالعه (دانشگاه محل پژوهش، مجله ، سال چاپ، جامعه آماری، نوع مطالعه، ابزار، موضوع و نمونه گیری) مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  پس از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط با موضوع پژوهش، 115 مقاله وارد مطالعه شد. ازنظر مکان، دانشگاه تهران (%1/19)؛ ازنظر جامعه آماری، دانشجویان پرستاری (%3/24)؛ ازنظر موضوع، مقایسه آموزش سنتی و مجازی (%27)؛ و دروس تیوری (%8/77) بیشترین مطالعه را به خود اختصاص دادند. اغلب پژوهش های انجام شده در محدوده سال های 1394 تا 1397 (%3/51) انجام شده که روش توصیفی (%8/34) پرکاربردترین نوع مطالعه، پرسش نامه پراستفاده ترین ابزار (%6/49) و تصادفی بودن (%1/39)  بیشترین روش نمونه گیری بود.

  نتیجه گیری

  پرداختن به آموزش مجازی جایگاه خاصی در دانشگاه ها پیدا کرده و در دوران پاندمی کرونا تشدید شد. تعیین توزیع موضوع پژوهش ها و تشخیص کاستی ها برای دستیابی به اثربخشی و کفایت مطالعات، از نتایج این مطالعه است. توصیه می شود به نحوه ارزیابی دانشجو؛ نوع ابزار موردنیاز و در دسترس دانشجو؛ ابعاد خانوادگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موثر در آموزش مجازی بخصوص در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو و سه، در مطالعات آتی بیشتر توجه شود.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، آموزش الکترونیک، آموزش تحت وب، آموزش از راه دور
 • روح الله فلاح مدواری، فاطمه کشمیری* صفحه 7
  سابقه و هدف

  استفاده از روش کلاس وارونه به عنوان یکی از روش های تعاملی در فرایند آموزش ترکیبی در دانشگاه های علوم پزشکی در حال گسترش است. پژوهش حاضر باهدف سنجش اثربخشی آموزش با استفاده از کلاس وارونه بر درک، یادگیری و رضایتمندی دانشجویان در تفسیر گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر طرح نیمه تجربی (پیش آزمون - پس آزمون) است. جامعه پژوهش، 25 نفر از دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بودند که در سال 1400-1401 در این دانشکده مشغول تحصیل بودند. دانشجویان به صورت تمام شماری در مطالعه وارد شدند. مداخله آموزشی با استفاده از روش کلاس وارونه به منظور رشد مهارت های دانشجویان در  تفسیر گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار اجرا شد. سنجش دیدگاه، یادگیری و رضایتمندی دانشجویان در فرایند ارزیابی انجام شد. داده های با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیل آنالیز شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین (انحراف معیار) نمرات یادگیری دانشجویان قبل مداخله (06/9) 66/51 (سطح متوسط) و بعد از مداخله (53/12)54/73 (سطح خوب) گزارش شده است که به طور معنی دار بهبودیافته است(P=0.0001). رضایتمندی دانشجویان با میانگین (73/0)00/4 گزارش شد که در سطح مطلوب است. آمادگی دانشجویان با کاربردی بودن و اهمیت، رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین کاربردی بودن با دیدگاه و رضایت دانشجویان رابطه مثبت و معناداری دارد و درک دانشجویان با رضایت رابطه مثبت و معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  به کارگیری روش کلاس وارونه برای مباحث تفسیر و تحلیل نتایج آزمایش ها و اندازه گیری ها بر یادگیری و رضایتمندی دانشجویان تاثیر مثبت داشت. همچنین نمرات درک دانشجویان دررابطه با آمادگی و کاربردی بودن آموزش در سطح مطلوب ارزیابی شد. پیشنهاد می گردد  روش های مشارکتی و فعال مانند روش کلاس وارونه که بر کاربرد آموخته های دانشجویان تاکید می کند، مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کلاس وارونه، اثربخشی آموزشی، رضایت مندی، آموزش ترکیبی
 • زهرا بتولی* صفحه 8
  سابقه و هدف

  باتوجه به اهمیت فراگیری مهارت نگارش پروپوزال برای دانشجویان، در این پژوهش نتایج طراحی یک ابزار کمک آموزشی مناسب برای آموزش پروپوزال نویسی به دانشجویان بر مبنای این الگو و ارزیابی کاربردپذیری آن ارایه می شود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توسعه ای و طراحی ابزار است. چارچوب طراحی «خودآموز آنلاین باز ی وارشده مبتنی بر نظریه خود - تعیینی» مبنایی برای طراحی این خودآموز قرار گرفت. بعد از تدوین و ارزیابی محتوا و پرسش ها، خودآموز طراحی شد. با رعایت عناصر ساختاری، آموزشی و همچنین عناصر بازی معرفی شده در چارچوب، خودآموز آنلاین طراحی شد. در گام آخر کاربردپذیری خودآموز از منظر 10 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون کاربردپذیری و بازخوردهای دانشجویان حاکی از مناسب بودن ساختار و محتوای خودآموز برای دانشجویان است. برخی از اشکالات ساختاری و محتوایی خودآموز هم مطابق نظر آن ها اصلاح گردید. از جمله نکات مثبت خودآموز از منظر دانشجویان می توان به ارایه محتوا در قالب فیلم های کوتاه، امکان مشاهده مجدد، امکان استفاده بدون محدودیت زمانی و مکانی، استفاده از مثال، تکالیف عملی، مرحله ای بودن، سیستم ناوبری خوب، ارتباط با مدیر خودآموز، سیستم امتیازدهی مناسب و در نهایت سرگرم کننده بودن، رقابتی بودن و انگیزه بخش بودن خودآموز اشاره کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج آزمون کاربردپذیری و بازخوردهای  دریافتی از دانشجویان حاکی از این است که خودآموز طراحی شده می تواند به عنوان یک ابزار کمک آموزشی مناسب برای دانشجویان علوم پزشکی مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خودآموز، آموزش آنلاین، کاربردپذیری، بازی وارسازی
|
 • Sahar Paryab, Robabeh Zarouj Hosseini, Sepehr Zamani, Masomeh Lashkari, Maryam Yousefi, Kimia Zarouj Hosseini, Omid Garkaz* Page 1
  Background and Objective

  Any test as a measurement tool must have sufficient validity and reliability to measure the desired attribute. Multiple-choice tests are the most common types of tests in medical education, which have a high degree of reliability, and this study was conducted with the aim of quantitative and qualitative evaluation of four-choice questions in Shahrood University of Medical Sciences in the academic year of 2021-2022.

  Methods

  This descriptive study was conducted on all General and specialized courses in the two academic years of 2021-2022 at the Shahrood University of Medical Sciences. For the quantitative evaluation of the questions (difficulty index and discrimination index), the Hamava system was used and for the qualitative evaluation, the 14-item checklist of Millman was used.

  Findings

  This study showed that out of 5000 examined questions, 2569 questions (51.4%) had a simple difficulty coefficient and 2500 (50%) had a suitable clean coefficient. And the average standard deviation of the degree of difficulty was 0.700±0.314 and the degree of cleanliness was 0.625±0.247, also 330 questions (48.5%) of taxonomy two and 190 questions (27.9%) were without defects. The most types of defects were the absence of most of the information in the question stems of 196 questions, the presence of negative words in the question stems of 136 questions, and the presence of options for all items in 121 questions, none in 45 questions, and combined options in 34 questions. And in the structure of question 398 (58/1%) was the most type of defect.

  Conclusion

  To improve the quality of tests and use the results of quantitative and qualitative analysis of questions, practical solutions should be thought of, and professors should be trained in designing and using appropriate questions and preparing for-choice question banks.

  Keywords: Analysis, Quantitative, Qualitative, and Four-Option Questions
 • Motaba Kalantar, Fatemeh Arabi Basharic, Maryam Asadi*, Elham Pirabbasi, Azam Honarmandpour, Faezeh Seif, Azam Jahangirimehr Page 2
  Background and Objective

  The COVID-19 epidemic led to the country's education system being affected due to absenteeism in schools, universities, and colleges. Considering the various dimensions of virtual education such as educational content, teaching-learning activities, feedback, flexibility, and support, it seems that evaluating this educational system requires the knowledge and active participation of teachers and learners and the support of educational centers.

  Methods

  This descriptive-analytical study included 32 faculty members and 212 students from various educational groups of the Shoushtar Faculty of Medical Sciences in 2021. Participants were selected by stratified random sampling. A questionnaire was completed by all participants. SPSS version 20 was used for data analysis. The Chi-square test was used to determine the relationship between qualitative variables, and an independent t-test was used to compare the means. p<0.05 was considered significant.

  Findings

  According to the results, the average age for faculty members and students was 37.15 ± 5.56 and 23.75 ± 6.42, respectively. The study showed that the virtual education system of the Shoushtar Faculty of Medical Sciences is at an average or above-average level from the point of view of students and faculty members. However, the teaching and learning component, from the perspective of students (2.80 ± 1.15) and faculty members (2.95 ± 0.07), was evaluated below the average level (unfavorable level).

  Conclusion

  To improve the quality of the virtual education system, attention should be paid to removing obstacles and improving virtual education in terms of teaching and learning activities, interaction, and feedback.

  Keywords: Online Learning Evaluation, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, COVID-19
 • Soheila Derisavy Jorfian*, Nahid Ahmadian Yazdi, Amir Daneshpayeh Page 3
  Background and Objective

  Empathy between dentists and patients increases patient satisfaction and the effectiveness of dental treatments. With more empathy, dentists find more competence in taking history, performing clinical examinations and need assessment and treatment plans and giving instructions after treatment, and getting the cooperation of their patients. Research has shown that students' empathy decreases during their studies.

  Methods

  60 students completed the Jefferson Clinical Empathy Questionnaire. Students were randomly assigned to two intervention and control groups of 30 people. The workshop was held for the group. After one month, the clinical empathy questionnaire was completed again by both groups. The questionnaire information of both groups before and after the workshop was entered into SPSS version 21 software and analyzed.

  Findings

  There was no statistically significant difference between the intervention and control groups regarding demographic and educational variables. Also, the average score of Jefferson's empathy in the two groups before the intervention was not statistically significant (P=0.76). However, after holding the training program for the case group, a statistically significant difference was found in the clinical empathy score of the case group and the control group (P=0.03). Also, the difference in the mean empathy score of the case group before and after the intervention was significant (P=0.05). Except for the ethnicity variable (P=0.03), none of the demographic variables had a significant relationship with the empathy score after the intervention.

  Conclusion

  By teaching communication skills, the level of clinical empathy of dental students can be improved.

  Keywords: Training, Clinical Empathy, Dental Students, Effect
 • Parastoo Jamallivani, Mansoor Ranjbar, Mohammadreza Andarvazh, Siavash Moradi* Page 4
  Background and Objective

  Job burnout is one of the challenges of the health system and medical residents are among the most important pillars of service delivery, especially in epidemic conditions, and spiritual intelligence can be proposed as a way to relieve job burnout. The purpose of this study is to investigate the correlation between spiritual intelligence and job burnout in clinical teaching residents of Mazandaran University of Medical Sciences during the COVID-19 pandemic.

  Methods

  This study is a questionnaire-based survey (cross-sectional study) that was conducted in 1400 with the participation of 36 residents from 3 educational groups of Mazandaran University of Medical Sciences. Maslach job burnout and King spiritual intelligence questionnaires were used for primary data collection and correlation analysis was done by calculating Pearson's coefficient (r) and statistical description and analysis was done using IBM SPSS version 25 software.

  Findings

  The average burden of job burnout was 84.44 and the average burden of spiritual intelligence was 47.69. The production of personal meaning had a direct and significant correlation with job burnout, which was also observed in infectious residents. In emergency medicine residents; Job burnout has had a direct and significant correlation with spiritual intelligence and the subscales of critical existential thinking and the production of personal meaning and transcendental consciousness.

  Conclusion

  According to the findings of the research, there is a need for more studies to examine the correlation between spiritual intelligence and burnout.

  Keywords: Burnout, Spiritual Intelligence, Medical Residents, COVID-19
 • Soheyla Derisavy Jorfian*, Nahid Ahmadian Yazdi, Arezo Amani Page 5
  Background and objective

  This study aims to investigate the effect of the flipped class and the traditional method on the satisfaction, motivation, and learning rate of the diagnostic pathology course. And 4 reviews of dental students in Ardabil were carried out in 1401.

  Methods

  In this study, which was carried out as a time series experimental design (semi-experimental time series), all of 45 dental students of Ardabil, who in the academic semester of 1400-1401 took diagnostic pathology courses 3 and 4 opinions were selected, and entered into the study. After dividing and presenting the content according to the studied variables, two groups receiving traditional education and flipped classroom education were compared. To analyze the data, an independent t-test, Mann–Whitney U, and analysis of variance were used using SPSS version 26 software. A significance level of less than 0.05 was considered.

  Findings

  The results showed that with the increase in the number of quiz, the average learning score of the students in the theoretical diagnostic pathology course 3 and 4 in the flipped classroom method was higher than the traditional teaching method The average total learning by lecture method was 6.12 and by the flipped class method was 8.43 and the standard deviation was 2.59 and 3.40, respectively.
  (P < 0.05); However, there was no significant difference in the level of motivation and level of satisfaction in diagnostic pathology courses 3 and 4 in the flipped class and the traditional method (P<0.05).

  Conclusion

  The results of statistical analysis indicated that flipped class improves the level of learning compared to traditional teaching and thus causes academic progress in students. It is suggested that teachers use active teaching methods to increase productivity.

  Keywords: Flipped Class, Traditional Teaching Method, Motivation, Learning, Satisfaction
 • Fariba Jafary, Maryam Avizhgan*, Elham Tavousi Tabatabaei Page 6
  Background and Objective

  Considering the importance and necessity of virtual education, this study aims to outline the current status of virtual education studies in Iran's universities of medical sciences from the frame of approved scientific research journals.

  Methods

  The present study is based on the scoping method and by searching the keywords "virtual education", "electronic education", "electronic learning", "web education", "online education", and "distance education". It was done in the information bank of the country's publications (Mag Iran). All the articles available until September 2019 resulting from the research in the medical sciences universities of the country were selected and analyzed based on the studied variables (university of research location, journal, year of publication, statistical population, type of study, instrument, topic, and sampling). 

  Findings

  After removing duplicate and unrelated articles, 115 articles were included in the study. In terms of location, Tehran University (19.1 percent); In terms of the statistical population, nursing students (24.3%); In terms of subject, comparison of traditional and virtual education (27%); and theory courses (77.8%) were studied the most. Most of the research conducted between 2015 to 2018 (51.3%) was conducted, descriptive method (34.8%) was the most used type of study, questionnaire was the most used tool (49.6%) and randomness (39.1%) was the most used sampling method.

  Conclusion

  Dealing with virtual education has found a special place in universities and it intensified during the corona pandemic. Determining the distribution of research subjects and identifying shortcomings to achieve the effectiveness and adequacy of studies is one of the results of this study. It is recommended to evaluate the student; the type of tools needed and available to the student; Family, cultural, social, and economic dimensions effective in virtual education, especially in second and third-type universities of medical sciences, should be paid more attention in future studies.

  Keywords: Virtual Learning, E-Learning, Web Learning, Distance Learning
 • Rohollah Fallah Madvari, Fatemeh Keshmiri* Page 7
  Background and purpose

  The use of the flipped classroom method as an interactive method in the blended learning process is expanding in medical sciences universities. The present study aimed to assess the effect of education using the flipped classroom on students' perception, learning, and satisfaction in interpreting the report of measuring physical harmful factors in the workplace.

  Materials and methods

  The present study is a quasi-experimental design (pre-test-post-test). The research population consisted of 25 professional health students of Shahid Sadougi University of Medical Sciences, who studied in this school during 2021-2022. All the students were included in the study by the census. The educational intervention was conducted using the flipped classroom method in order to develop student's skills in interpreting the report of measuring physical harmful factors in the workplace. Measuring students' views, learning, and satisfaction was conducted by the survey. Data were analyzed using descriptive tests and analysis.

  Findings

  The results showed that the average (standard deviation) of students' learning knowledge scores before the intervention was 51.66(9.06)  (average level). After the intervention 73.54(12.53)  (good level), which was reported significantly has improved (P=0.0001). Students' satisfaction was reported with an average of 4.00 (0.73), which is at a favorable level. Their preparation has a positive and significant relationship with practicality and importance. Also, practicality has a positive and significant relationship with importance, perspective, and satisfaction, and students' understanding has a positive and significant relationship with satisfaction.

  Conclusion

  Using the flipped classroom method for interpreting and analyzing the results of tests and measurements had a positive effect on students' learning and satisfaction. Also, students' understanding scores regarding the preparation and applicability of education were evaluated at the desired level. It is recommended to use active and cooperative methods such as the flipped classroom method, which emphasizes the application of students' learning.

  Keywords: Flipped Classroom, Educational Effectiveness, Satisfaction, Blended Learning
 • Zahra Batooli* Page 8
  Background and Objective

  Considering the importance of learning how to write a proposal for students, this study was performed to develop an online tutorial for “How to write a Proposal” for students and to evaluate its usability.

  Methods

  This study is a developmental research and tool design. “Gamified Online Tutorial based on Self-Determination Theory (GOT-STD) Framework" became the basis for designing the online tutorial "How to Write a Proposal". After compiling and evaluating the content and questions, the online tutorial was designed by observing the structural, educational, and game elements introduced in the GOT-STD framework. In the last step, the usability of the tutorial was evaluated from the perspective of 10 master's students of Kashan University of Medical Sciences.

  Findings

  The usability evaluation results and the students' feedback indicate that the tutorial structure and content are suitable for the students. Some of the structural and content problems of the tutorial were also corrected. Among the positive points of tutorial from the perspective of students are the presentation of content in the form of short films, the possibility of re-reading, the possibility of using without time and place restrictions, the use of examples, practical assignments, step-by-step, good navigation system, communication With the tutorial manager, the appropriate scoring system, and finally, he pointed out that tutorial is fun, competitive and motivating.  

  Conclusion

  The usability evaluation results and the students' feedback indicate that the designed tutorial can be used as a suitable educational aid tool for medical students.

  Keywords: Interactive Tutorial, User-Centered Design, Online Education, Gamification