فهرست مطالب

آموزش پزشکی - سال پنجم شماره 2 (بهار و تابستان 1396)
 • سال پنجم شماره 2 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/31
 • تعداد عناوین: 4
|
 • مقاله تحقیقی
 • زهره سهرابی*، مریم عبداللهی، لیلی صالحی صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  پذیرش تلفن همراه در فضای آموزشی از چالش های آموزشی سالیان اخیر است. این مطالعه با هدف روان سنجی مقیاس نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روان سنجی برروی 120 از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال 1396 انجام گرفت. ابزار اولیه 21 سوالی این مطالعه پس از کسب اجازه از نویسنده اصلی به زبان فارسی ترجمه شد. سپس روند روان سنجی مقیاس، شامل بررسی ضریب تاثیر، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت. تجانس درونی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و به وسیله روش آزمون باز آزمون پایایی ثبات ابزار مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مقیاس اولیه 21 سوالی بر اساس شاخص ضریب تاثیر بالای 5/1 و شاخص محتوی بالای 62/0 و نسبت روایی بالای 7/0، 20 سوال حفظ شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی تمامی این 20 سوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 برای هر عامل، چهار عامل فواید یادگیری، محدودیت های یادگیری، قابلیت کاربرد، آزادی عمل استخراج شد. این مقیاس قادر به پیش بینی 516/68% از تغییرات کل مقیاس بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه است. این نتایج می تواند جهت سنجش نگرش دانشجویان در زمینه استفاده از تلفن همراه در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، روان سنجی، تلفن همراه
 • فاطمه باکویی، مریم نیکپور، فرشته بهمنش*، گلنار ناصحی صفحات 12-28
  سابقه و هدف
  حمایت لیبر بر کاهش درد و اضطراب مادران از زایمان موثر است، عواملی که ممکن است سبب افزایش میزان سزارین و کاهش فرزندآوری شوند. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی آموزش بالینی حمایت های لیبر به دانشجویان مامایی بر اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی توسط دانشجویان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی ،34 دانشجوی مامایی به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. دانشجویان در گروه های 7-5 نفره، توسط مدرسین بالینی مامایی، در محیط بالین، تکنیک های حمایتی لیبر را به صورت عملی آموزش دیدند. برای تعیین تاثیر مداخله انجام شده از پرسشنامه ی استاندارد حمایت لیبر (LSQ) قبل و پس از مداخله استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 23 و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی و رگرسیون خطی انجام و میزان معنی داری کمتر از 0/05در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  برحسب یافته های مطالعه، آموزش حمایت های مداوم لیبر به دانشجویان در محیط بالین، منجر به افزایش معنی دار میزان اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی در لیبر، در چهار حیطه ی فیزیکی، عاطفی، طرفداری از تصمیمات زائو و اطلاعاتی شده است p<0/01
  در تحلیل آماری رگرسیون خطی، هیچ یک از متغیرهای زمینه ای مورد بررسی با میزان اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی ارتباط معنی‏ داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر آموزش بالینی بر اهمیت و بکارگیری روش های حمایتی لیبر بر دانشجویان مامایی، لازم است این دانشجویان با مدل های حمایتی آشنا شوند و به انجام آن مبادرت ورزند تا پس از فارغ التحصیلی، به عنوان پرسنل از این روش ها استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: حمایت مدوام لیبر، دانشجویان مامایی، رفتارهای حمایتی
 • صاحبه یوسفی، زهرا هرسج، زهرا جنت علیپور*، محمود افروز، نسرین نوابی صفحات 29-40
  سابقه و هدف
  مدیریت زمان یکی از مهم ترین مهارت ها در فعالیت های یادگیری است به نحوی که در برخی از مطالعات به مدیریت زمان بعنوان یکی از موثرترین عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی اشاره شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت می باشد.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه مقطعی توصیفی –تحلیلی است که بر روی 243 نفر از دانشجویان در سال تحصیلی 1396 - 1395 انجام شد. نمونه های پژوهش به روش در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور بررسی مهارتهای مدیریت زمان دانشجویان از پرسشنامه مدیریت زمان تسر استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و با نرم افزار آماری SPSSنسخه 24 تجزیه و تحلیل شد. در کلیه آزمونهای آماری p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ارتباط معنی دار وجود دارد (0001/0=p). همچنین بین مهارت مدیریت زمان با جنس، سن، ترم تحصیلی، وضعیت سکونت و علاقمندی به رشته تحصیلی رابطه آماری معنی دار وجود داشت (05/0>p) اما بین وضعیت تاهل و رشته تحصیلی با مهارت مدیریت زمان رابطه معنی داری موجود نبود (05/0
  نتیجه گیری
  در این مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت تاثیر مهارت های مدیریت زمان قرار داشت، اما مهارت مدیریت زمان دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط و نسبتا مطلوب بود. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زمان برای ارتقاء تحصیلی دانشجویان توصیه می گردد. زیرا مهارت های مدیریت زمان در عملکرد تحصیلی بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، مدیریت زمان، دانشجوی پرستاری، دانشجوی بهداشت
 • مقاله کوتاه
 • علی ابراهیمی نیا، محسن اسدی نژاد*، حسن مولادوست صفحات 41-49
  سابقه و هدف
  آموزش بالینی، بخش مهم آموزش در رشته های پیراپزشکی است لذا برای تعیین مشکلات و بهبود کیفیت آموزش، باید وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده و در نیم سال اول سال تحصیلی 95-94 به صورت سرشماری بر روی 80 نفر از دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان انجام گرفت. داده ها بوسیله پرسشنامه روا و پایا گردآوری شد و سپس تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس، آزمون t و آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  از دیدگاه دانشجویان، وضعیت آموزش بالینی در حیطه های عملکرد مربی در سطح خوب و در حیطه های اهداف و برنامه آموزشی، نحوه رفتار با دانشجو، محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی در سطح متوسط ارزیابی گردید. میزان رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان دختر بطور معنی داری بیشتر از پسران بود (05/0p<). بین رضایتمندی کلی از کیفیت آموزش بالینی و جنسیت رابطه معنی داری مشاهده نشد(05/0p>).
  نتیجه گیری
  بازبینی برنامه ریزی آموزشی، طراحی معیار ارزشیابی بالینی صحیح و اصلاح مشکلات و کمبود امکانات بخش بالین، می تواند در ارتقای کیفیت آموزش و افزایش رضایتمندی دانشجویان موثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، تکنولوژی پرتوشناسی، دانشجو
|
 • Z. Sohrabi, M. Abdollahi, L. Salehi * Pages 1-8
  Background And Objective
  One of the important challenges in education in recent years will be the adoption of mobile devices in the learning sphere. This study aimed to psychometric of the attitudes towards mobile learning scale.
  Methods
  This study was psychometric of 120 subjects was recruited from the medical schools in Iran university of medical sciences. Initial instrument was adopted from previous studies compromised 21 –items, likert type. Instrument validation procedures included impact item score, content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) was done with the judgment of 10 experts and 20 items was remained in instrument in this phase. For the construct validity exploratory factor analysis was used. Internal reliability of the scale was determined by alpha cronbach coefficient and with the test-retest method the external consistency of a test was assessed.
  FINDINGS: Of the original 21 items, all of them about the impact item index over 1.5, CVR over 0.62, and CVI over 0.7 were considered as valid; based on exploratory factors analysis, 21 items remained in scale. Considering a minimum eigenvalue of 1 for each factor, the four factors were labeled as: mobile learning usage, mobile learning restriction; Freedom in the use of mobile phones in learning and capability of mobile learning. This instrument capable of predicting 68.516% of the properties as an attitude toward learning with mobile learning variance.
  Conclusion
  The results of this study indicated the strength of the factor structure and reliability of an instrument for measuring student attitudes toward learning with mobile learning. The results of study can assess student attitude towards mobile learning in universities and other educational institutes.
  Keywords: Validity, Reliability, Psychometry, Mobile learning
 • Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, Fereshteh Behmanesh *, Golnar Nasehi Pages 12-28
  Background And Objective
  Continuous labor support for pregnant mothers is effective in reducing pain and anxiety. Factors that may increase the cesarean sections and decline the fertility. This study aimed to evaluate the clinical education of continuous labor support to midwifery students in the importance and use of supportive behaviors by students.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 34 midwifery students were selected through census sampling. Students in groups of 7-5 members, practically trained the continuous labor support techniques by midwifery clinical teachers in the clinical setting. To determine the impact of the intervention, the Labor Support Questionnaire (LSQ) was used before and after the intervention. Data analysis was performed using SPSS software v.23 and descriptive statistics, t-test and linear regression. A worth of significantly less than 0.05 was considered significant.
  FINDINGS: According to the study findings, continuous labor support education to the midwifery students at the clinical setting, has been led to a significant increase in the rate of importance and application of supportive labor practices in four areas of physical, emotional, advocacy and information. In linear regression analysis, none of the variables studied had significant relationship with the importance and the use of supportive behaviors.
  Conclusion
  With regard to the impact of clinical education to the importance and application of labor support methods on midwifery students, it is necessary to the students become familiar with the supporting models and attempt to do it until after graduating, they can use these methods as a staff.
  Keywords: Continuous labor support, Midwifery students, Supportive behaviors
 • Sahebe Yousefi, Zahra Hrsej, Zahra Jannat Alipour *, Mahmoud Afrrouz, Nasrin Navabi Pages 29-40
  Background And Objective
  Time management is one of the most important skills in learning activities. So that in some of the studies time management has been mentioned as one of the most effective factors affecting academic achievement. The aim of this study was to investigate the relationship between time management skills and academic achievement in nursing and public health students.
  Methods
  This is a cross-sectional descriptive-analytic study. This study was performed on 243 of nursing and public health students during the academic year 2016- 2017. Samples were selected by convenience sampling.Tesser time management questionnaire was used to measure students’ time management skills. Data were analyzed with SPSS 24, using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, independent t-test and ANOVA. In all statistical tests, p FINDINGS: Results showed a significant correlation between time management skills and academic achievement in students (p=0.0001). According to the study, there was a statistically significant relationship between time management skills with gender, age, education level, housing, the enthusiasm for education (p0.05).
  Conclusion
  In this study, time management skills has affected the student's academic achievement but student's time management skills was almost desirable. Therefore, it is recommended to upgrade student's time management workshops to be held.
  Keywords: academic achievement, time management, nursing student, public health student
 • Ali Ebrahiminia, Mohsen Asadinezhad *, Hassan Moladoust Pages 41-49
  Background And Objective
  The clinical education is an essential part of training in the paramedical fields. The status of clinical education should be always evaluated in order to identify the problems of clinical training and improve its quality. This study was carried out for assessing of clinical education quality from viewpoint of radiology technology students.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study in the first semester of 2015-16 education year, 80 students of radiology technology of Guilan University of Medical Sciences were selected by census sampling method. The data collection tool was a reliable and valid questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using one-way ANOVA, t-test and descriptive statistics.
  FINDINGS: In viewpoint of students, the performance of clinical trainer was evaluated as good level. The education goals, communication with students, clinical education environment and supervising and evaluation were assessed at intermediate level. Satisfaction of education field in female students was significantly higher than male (p0.05).
  Conclusion
  To improve the quality of clinical education, enhancing the facilities and equipment, and revising the evaluation tools and education planning is recommended.
  Keywords: Clinical education Radiology technology, Student