بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت های ویژه

چکیده:
مقدمه
هوش اخلاقی به توانایی تشخیص درست از غلط، انتخاب درست و درنهایت رفتار مبتنی بر اخلاق اطلاق می شود. هوش اخلاقی به عنوان عامل موثر در افزایش تعهد، مسئولیت پذیری، عملکرد مطلوب و تحقق اهداف سازمان محسوب می شود. لنیک و کیل (Lennick and Kiel) ساختار هوش اخلاقی را شامل چهار مولفه اصلی درستکاری، مسئولیت پذیری، بخشش و همدلی عنوان می کنند که برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است؛ بنابراین اعمال افراد با هوش اخلاقی بالا، پیوسته با ارزش ها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی دارند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می دهند. پرستاران نیز به خاطر نفوذ در خدمات بهداشتی- درمانی و قبول مسئولیت های عظیم، مسئول پذیرش عملکردهای خود می باشند.
هدف
این مطالعه با هدف تعیین ارتباط میان هوش اخلاقی و ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه انجام شد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی)، تعداد 267 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر تهران در سال 1392 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و از نظر هوش اخلاقی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از نسخه فارسی پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته است؛ استفاده شد. سپس داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفتند. 0/05 P< به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
تعداد کل نمونه ها 267 نفر بودند که در محدوده ی سنی 50-20 سال قرار داشتند. از این تعداد 65/54 درصد زن بودند و اکثریت واحدهای پژوهش، متاهل (73/78 درصد) و دارای سطح تحصیلات کارشناسی (80/52 درصد) بودند. آزمون های آماری نشان دادند که هوش اخلاقی بیشتر پرستاران در حد متوسط (62/9%) 168 بود. همچنین بین متغیرهای جنس (0/006 P=)، سطح تحصیلات (0/004 P=) و میزان ساعات اضافه کار (0/004 P=) با هوش اخلاقی پرستاران بخش مراقبت های ویژه ارتباط آماری معناداری وجود داشت و بین متغیرهای سن (0/01 P=)، سابقه ی کار (0/09 P=) و وضعیت تاهل (0/3 P=) ارتباط آماری معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به ماهیت حرفه پرستاری و با تکیه بر یافته های این پژوهش، ارائه راهکار مناسب در زمینه چینش نیروها، برگزاری کارگاه های اخلاق ضمن خدمت، جذب و حفظ پرستاران واجد شرایط و انجام مطالعات مداخله ای در این زمینه جهت ارتقاء هوش اخلاقی و در نهایت موفقیت سازمان نظام سلامت پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
281 -287
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825342 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.