بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستانهای نظامی

چکیده:
مقدمه
آموزش اخلاق می تواند بر حساسیت اخلاقی تاثیر بگذارد، هر چه آموزش به صورت عینی تر و با ارائه ی مثال و مطالعه ی موردی و با استفاده از وسایل کمک آموزشی همراه باشد، میزان حساسیت اخلاقی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد.
هدف
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی مشهد انجام شده است.
مواد و
روش
این پژوهش یک مطالعه ی نیمه تجربی بوده که در سال 1396 انجام شده است. دو بیمارستان منتخب نظامی مشهد به صورت تخصیص غیر تصادفی و واحدهای مورد پژوهش، 20 پرستار در هر بیمارستان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه حساسیت اخلاقی هان (Han Moral Sensitivity Questionnaire) در سه نوبت (قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) توسط پرستاران تکمیل شد. برنامه انگیزشی اخلاق در دو روز متوالی برای گروه آزمون انجام شد و در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه 16 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی نسبی و فراوانی مطلق) و آمار تحلیلی (آزمون های تی مستقل، تی زوج، آزمون دقیق فیشر، من ویتنی یو، کای اسکوار و انوای اندازه های تکراری) استفاده شد.
یافته ها
میانگین نمره حساسیت اخلاقی قبل از مداخله در گروه آزمون 344/10 ± 60/60 و گروه کنترل 837/14 ± 65/59 از نمره کل 100 بود (178/0 P=). نمره حساسیت اخلاقی در گروه آزمون بلافاصله پس از مداخله 606/5 ± 80/75 و نمره گروه کنترل 25/14 ± 40/60 بود، که اختلاف معنی دار در دو گروه مشاهده شد (001/0 P<). نمره حساسیت اخلاقی در مرحله یک ماه بعد از مداخله در گروه آزمون 21/6 ± 85/73 و در گروه کنترل 19/14 ± 10/60 بود، که اختلاف معنی دار بود (001/0 P=). نمره حساسیت اخلاقی در گروه آزمون در سه مرحله دارای اختلاف معنی دار (0001/0 P<) و در گروه کنترل بدون اختلاف معنی دار بود (290/0 P=).
بحث و نتیجه گیری
مطالعه ی حاضر نشان داد برنامه ی انگیزشی اخلاق که ترکیبی از سخنرانی، بحث گروهی، نمایش فیلم و ایفای نقش بود بر حساسیت اخلاقی پرستاران موثر بود، لذا، پژوهشگران پیشنهاد می کنند که جلسات آموزش اخلاق پرستاری در دوره های آموزش ضمن خدمت برای پرستاران گنجانده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -257
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825346 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.