پیامد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
مقدمه
خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه بکرات اتفاق می افتد. مطالعات مختلفی دراین مورد انجام شده است. ما در این مطالعه به بررسی فراوانی و پیامد خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام در سال95-1394 پرداختیم
روش کار
این مطالعه مقعطی پس از تائید در کمیته اخلاق دانشگاه با هدف بررسی فراوانی و پیامد خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه در یک دوره زمانی دو ساله انجام شد. در طی این مطالعه ، تمام بیماران بستری در طی این دو سال وارد طرح شده و بیماران با مرگ مغزی و GCS=3 ، دوره بستری و دریافت تهویه مکانیکی کمتر از 48 ساعت و بیماران بستری به علت خونریزی از دستگاه گوارش از مطالعه کنار گذاشته شدند، مشخصات بیمار ( سن، جنس) بیماری زمینه ای ، خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی، طول مدت تهویه مکانیکی ، طول مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان ، پیشگیری از زخم استرسی ، مرگ و میر بیمار وارد چک لیست شده و پس ازاتمام طرح با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مورد آنالیز قرار گرفتند.P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج
507 بیمار با میانگین سنی 21.25 ± 56.67 سال مورد بررسی قرار گرفتند . 52.85 % بیماران مذکر و مابقی مونث بودند. مولتی تروما و بیماری ریوی و CNS شایعترین بیماری های زمینه ای بودند. فراوانی خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی 12.42% بود. 91.12% بیماران پیشگیری از زخم استرس دریافت داشتند. فراوانی مرگ و میر بیماران با خونریزی گوارشی 27 نفر ( 42.85%) بود. بین طول مدت تهویه مکانیکی و طول مدت بستری درICU و بیمارستان و مرگ ومیر بیماران با و بدون خونریزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه تفاوت معنی دار آماری وجود داشت.P<0.05))
بحث و نتیجه گیری
علیرغم دریافت درست و یا نادرست پیشگیری از زحم استرسی در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه ، خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی بکرات اتفاق افتاده که می تواند پیامد بیماران فوق الذکر را دچار چالش کند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1829101 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.