مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق

چکیده:
زمینه و هدف
هورمون آیریزین یک نوع مایوکاین است که بلافاصله بعد از فعالیت بدنی در عضلات اسکلتی ترشح شده و در گردش خون جریان می یابد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق بود.
روش بررسی
در این مطالعه نیمه تجربی، 36 نفر زن چاق با میانگین (سن: 6/82±33/27 سال، وزن: 9/73±76/11 کیلوگرم، قد: 5/21±156/18 سانتی متر و درصد چربی 48/3±38/61) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به سه گروه تمرین مقاومتی (12n=)، هوازی (12n=) و ترکیبی 12=n) تقسیم شدند. ابتدا وزن، قد، شاخص توده بدنی، WHR، Vo2max و درصد چربی و نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد. سپس برنامه تمرینی مقاومتی، هوازی و ترکیبی به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته اجرا گردید. برنامه مقاومتی با وزنه 55% تا 75% یک تکرار بیشینه، برنامه تمرین هوازی 55% تا 75% ضربان قلب ذخیره و برنامه تمرین ترکیبی، ترکیبی از برنامه تمرینی گروه هوازی و مقاومتی اجرا گردید. 24 ساعت پیش و پس از 8 هفته تمرین نمونه خونی آیریزین، C-reactive protein (CRP) و شاخص های تن سنجی اندازه گیری شد. برای بررسی تغییرات از پیش آزمون تا پس آزمون از t همبسته در هر گروه و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. در صورت مشاهده ی نتایج معنی دار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معنی داری 0/05P≤ در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج نشان داد، انجام 8 هفته برنامه تمرینی هوازی و ترکیبی باعث افزایش آیریزین سرمی و کاهش CRP در هر سه گروه شد (0/05≥P). افزایش آیریزین در گروه مقاومتی معنی دار نبود (0/05≤P). همچنین، آیریزین و CRP در بین سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05≤P).
نتیجه گیری
درمجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت ورزشی هوازی با شدت 55% تا 75% ضربان قلب ذخیره و کار با وزنه با شدت 55% تا 75% یک تکرار بیشینه احتمالا محرکی برای ترشح آیریزین است و از طریق ترشح مایوکاین هایی مانند آیریزین، باعث کاهش CRP شد این نتیجه نشان دهنده نقش ضدالتهابی آیریزین می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1837253 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!