برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این تحقیق، برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولیدمثلی (جفت ماندگی، سقط مکرر و ناباروری) و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی این صفات با صفات تولید شیر، چربی و پروتئین بود. داده های مورد استفاده در این تحقیق که بین سال های 1380 تا 1392 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، مربوط به 63403 راس گاو هلشتاین حذف شده می باشد که 15845 رکود مربوط به اختلالات تولید مثلی است. پس از ویرایش داده ها، برآورد پارامترهای ژنتیکی این صفات با استفاده از مدل های تک صفتی حیوانی و آستانه ای و همچنین برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات مذکور با صفات تولیدی با استفاده از مدل دو صفتی و با نرم افزار ASREML انجام شد. نتایج نشان داد که مقادیر وراثت پذیری صفات جفت ماندگی، سقط مکرر و ناباروری با استفاده از مدل تک صفتی به ترتیب 00012/0، 0085/0 و 051/0 ولی با استفاده از مدل های آستانه ای، تخمین منطقی از مقادیر وراثت پذیری حاصل نشد. مقادیر همبستگی های ژنتیکی بین صفات تولید شیر، چربی و پروتئین با صفت جفت ماندگی به ترتیب 40/0، 32/0 و 38/0، با صفت سقط مکرر به ترتیب 14/0، 25/0 و 1/0 و با صفت ناباروری به ترتیب 01/0، 09/0 و 02/0 برآورد شد. همبستگی های فتوتیپی اختلالات تولیدمثلی ذکر شده با صفات تولیدی نسبتا پایین بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838791 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.