اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
افسردگی پس از زایمان شرایط مضری است که بر مادران و نوزادان آنان تاثیر منفی می گذارد. تمایل به استفاده از داروهای ضدافسردگی، با توجه به عوارض جانبی آن ها به ویژه در مادران شیرده کاهش یافته است. با توجه به نقش روی در خلق وخو، پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی نانوذره اکسید روی بر افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده طراحی و اجرا شده است.
مواد و روش ها
در این تحقیق تجربی موش های سوری ماده بالغ نژاد NMARI (gr30-25) به 6 گروه (8=n): 1) کنترل 2) گروه افسرده، 3، 4 و 5) گروه های افسرده درمان شده با یک دوز از نانوذره اکسید روی شامل ( mg/kg5، 10 و 20) و 6) گروه های افسرده درمان شده به مدت 8 روز با دوز mg/kg 5 نانوذره اکسید روی تقسیم شدند. ابتدا حیوانات موردنظر با دریافت mg/kg 5 از پروژسترون به مدت 5 روز به صورت داخل صفاقی افسرده شدند. گروه کنترل هیچ گونه دارو یا حلالی را دریافت نکرد. ارزیابی میزان افسردگی در روز هشتم پس از شروع تجویز پروژسترون، با تست شنای اجباری انجام شد.
نتایج
نانوذره اکسیدروی در دوزهای mg/kg20 (05/0P<) و mg/kg10 (01/0P<) و هم چنین در دوز mg/kg 5 به مدت 8 روز (01/0P<)، باعث کاهش معنی دار در زمان بی حرکتی در موش های سوری افسرده شد.
نتیجه گیری
تجویز پروژسترون سبب القای افسردگی و بنابراین افزایش مدت بی حرکتی در موش های سوری شد. نانوذره اکسیدروی سبب کاهش علائم افسردگی پس از زایمان در آزمون شنای اجباری گردید. این یافته ها می توانند استفاده از نانوذره اکسید روی جهت کم کردن علائم افسردگی پس از زایمان را موردتوجه قرار دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
666 -673
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838893 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.