پاسخ ارقام گلابی به حمله سویه های جهش یافته عامل بیماری آتشک (Erwinia amylovora) بر اساس تولید پراکسیدهیدروژن

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
درخت گلابی (Pyrus communis) مهم ترین میزبان بیماری آتشک است و واکنش ارقام گلابی نسبت به این بیماری تا حد زیادی به پاسخ های میزبان در رابطه با تولید گونه های فعال اکسیژن و به ویژه پراکسیدهیدروژن وابسته است. به منظور درک بهتر این واکنش ، در تحقیق حاضر سطح کمی تولید پراکسیدهیدروژن در ارتباط با نوع واکنش بافت ارقام گلابی در برهمکنش با سویه های شاهد باکتریErwinia amylovora و جهش یافته های hrpN–، hrpW– و dspA/E– در دو شرایط کلروپلاست فعال و غیرفعال در میزبان اندازه گیری شد. مقایسه نتایج شاخص های سرعت پیشرفت نکروز و سرعت و شدت تولید H2O2 در زمان های پس از آلودگی نشان داد که دو پروتئین موثره DspA/E و HrpN بیش ترین و HrpW کم ترین سهم را در بیماری زایی و تولید پراکسیدهیدروژن در میزبان داشتند و HrpN در برهمکنش با کلروپلاست میزبان نقش کلیدی داشت. ارزیابی کمی تاثیر پروتئین های موثره باکتری روی شاخص های تولید پراکسیدهیدروژن نشانگر نقش مکمل پروتئین های موثره DspA/E و HrpN در ایجاد تنش اکسیداتیو در ارقام گلابی بود. به نظر می رسد تنش اکسیداتیو میزبان توسط پروتئین موثره HrpN ایجاد و با نقش تکمیلی DspA/E به سطح مخربی برای بافت های میزبان افزایش می یابد. بر اساس شاخص شدت تولید پراکسیدهیدروژن، توسعه این گونه فعال اکسیژن در میزبان به تنهایی برای ایجاد نکروز کافی نبوده و افزایش شدت به بالاتر از شاخص 3، برای ایجاد نکروز و حساسیت ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
315 تا 333
لینک کوتاه:
magiran.com/p1844220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!