بررسی روند جوانه زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه

چکیده:
به منظور بررسی روند جوانه زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی تولید شده در سه مزرعه از آزمون جوانه زنی استاندارد استفاده شد. این مطالعه در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. این تحقیق با استفاده از یکآزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: درصد تجمعی جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، طول ریشه چه، طول هیپوکوتیل، طول ساقه چه، طول گیاهچه، نسبت طولریشه چه به ساقه چه، وزن تر گیاهچه، میزان مصرف مواد ذخیره بذر، میزانتبدیلموادذخیرهشدهبذر و شاخص بنیه گیاهچه. فاکتور اول مزرعه تولید بذر در سه سطح (نقره ده و امشل و بندر کیاشهر) و فاکتور دوم نیز اندازه بذر در سه سطح (بزرگ، متوسطو کوچک) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیشترین جوانه زنی تجمعی (67/86 درصد) در بذر تولید شده در مزرعه امشل بدست آمد. با رسیدن به روزهای آخر جوانه زنی تفاوت بین تیمارهای مختلف از لحاظ صفات طولی گیاهچه کم شد و در روز آخر عدم معنی داری را نشان داد. در کلیه مزارع تولید بذر بادام زمینی بذرهای درشت همواره وزن تر گیاهچه (5/5 گرم) بیشتری را نشان دادند. همچنین در این آزمون اثر مزرعه تولید بادام زمینی در اندازه بذر بر بنیه گیاهچه های بادام زمینی معنی دار بود که بیشترین بنیه گیاهچه (47/1461) از بذرهای درشت تولید شده در مزرعه امشل بدست آمد. اثر اصلی تیمارها نشان داد که بیشترین میزان مصرف مواد ذخیره شده در بذرهای تولید شده در مزرعه امشل (94/61 درصد) و بذرهای کوچک (38/63 درصد) وجود داشت. بیشترین میزانتبدیلموادذخیرهشده (170/55 درصد) بذر نیز در بذرهای کوچک تولید شده در مزرعه امشل مشاهده شد. به طورکلی بذرهای درشت تولید شده در منطقه امشل دارای کیفیت بالاتری بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860074 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.