تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر

چکیده:
زمینه و هدف
بهره گیری از مشتقات استروئیدی به یکی از معضلات جامعه ورزش تبدیل شده است ، لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تزریق استروئید تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیم رخ آنزیم های کبدی موش های صحرائی نر می باشد.
روش تحقیق : تحقیق حاضر از نوع تجربی بوده و در برگیرنده 35 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار (سن ده هفته و وزن 12±200 گرم) می باشد که در قالب 5 گروه شامل گروه اول، کنترل+دارونما )7 (n=گروه دوم، تمرین+دارونما )7(n=، گروه سوم استروئید بدون تمرین )7 (n=، گروه چهارم، تمرین+ استروئید دوز متوسط)7 (n=و گروه پنجم تمرین + استروئید دوز بالا (7n=) تقسیم شدند،که در پایان برای اندازه گیری آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترانسفراز و گاما - گلوتامیل ترانسفراز نمونه خونی از شبکه وریدی چشمی، تهیه گردید و به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد.
یافته ها
مقادیر آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در گروه تمرین + استروئید دوز بالا به نسبت گروه های کنترل، تمرین، و استروئید بدون تمرین به طور معنا داری بالاتر بود (P
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -239
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865685 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.