اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خون، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی

چکیده:
این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا شیدیگرا در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خونی، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دوره آغازین (10-1روزگی)، رشد (24-11روزگی) و پایانی (42-25روزگی) انجام شد. از تعداد 250 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل مکمل کردن 5 سطح پودر عصاره گیاه یوکا شیدیگرا (0، 01/0، 015/0، 02/0و 025/0 درصد) به جیره بود. نتایج نشان داد که پودر عصاره گیاه یوکا اثر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد دارد و جوجه ها در تیمار 01/0 درصد پودر عصاره یوکا بهترین و در تیمار شاهد و 025/0 درصد پودر عصاره یوکا بالاترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند. میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه در دوره رشد بین تیمارها اختلاف معنی داری داشتند. وزن جوجه ها در تیمار 01/0 درصد پودر عصاره یوکا نسبت به تیمار 025/0 درصد بطور معنی داری بیشتر بود. میزان ایمنوگلوبولین M در تیتر اول (35روزگی) در تیمار 01/0 درصد پودر عصاره یوکا بطور معنی داری بیشتر از تیمارهای 02/0 و 025/0 درصد پودر عصاره یوکا بود. غلظت LDL خون بین تیمارها اختلاف معنی داری داشت. کمترین غلظت مربوط به جوجه های تیمار 015/0 درصد پودر عصاره یوکا و بیشترین مربوط به جوجه های تیمار 025/0درصد بود. سطوح مختلف پودر عصاره یوکا در جیره تاثیر معنی داری بر صفات لاشه و ایمنی سلولی جوجه ها نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده، سطح 02/0 درصد پودر عصاره یوکا عملکرد بهتری نسبت به سایر سطوح داشت ولی اختلاف آن تیمار شاهد معنی دار نبود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870253 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.