خرده فرهنگ ها و سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه تصمیم خرید بسیار پیچیده و حتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به گذشته است. سبک تصمیم گیری مصرف کنندگان الگویی ثابت از پاسخ های موثر و شناختی است که از فرهنگ تاثیر می گیرد. فرهنگ ملی و خرده فرهنگ ها تاثیر قابل توجهی بر ارزش ها، نگرش های فردی و نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نقش خرده فرهنگ ها بر سبک تصمیم گیری مصرف کنندگان در دو شهر تبریز و سنندج می باشد. تعداد 350 نفر از مشتریانی که از مراکز خرید دو شهر تبریز و سنندج که قصد خرید پوشاک داشته اند، با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos22 استفاده شده است. یافته های پژوهش تفاوت بین خریداران تبریز و سنندج در رابطه بین وفاداری به برند، حساسیت به برند و خرید آنی بر خرید سودمندجویانه را مورد تایید قرار داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
343 تا 360
لینک کوتاه:
magiran.com/p1875555 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!