فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 19 (بهار و تابستان 1397)
 • پیاپی 19 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمد صالح ترکستانی، منا زندمهر *، سید محمد افصحی زاده صفحات 1-17
  توسعه اینترنت تاثیر شدیدی بر محیط بازاریابی در سطح جهان داشته است. گسترش پذیرش اینترنت و رشد سریع کانال های خرده فروشی اینترنتی، مصرف کنندگان را با انبوه محرک هایی مواجه ساخته است که تمایل به خرید آنلاین را در آنان افزایش می هد. ظهور اینترنت به عنوان یک کانال خرید جایگزین، به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا با فراغت خاطر به امر خرید بپردازند. همین موضوع سبب پیدایش فرصت های جدیدی برای خرید ناگهانی در محیط اینترنت شده است. علیرغم رشد قابل ملاحظه خریدهای اینترنتی و فراگیری هر چه بیشتر رفتار خرید ناگهانی، هیچ پژوهش قابل ملاحظه ای در زمینه بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان ایرانی در محیط اینترنت انجام نشده است. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید ناگهانی آنلاین در بین کاربران وب سایت خرید گروهی تخفیفان پرداختیم. نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه و سنجش مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل نشان دادند که تحریک پذیری مصرف کننده و کیفیت وب سایت رابطه ای مثبت با تمایل به خرید ناگهانی آنلاین دارند. رابطه مثبت میان کیفیت وب سایت و تحریک پذیری مصرف کننده تایید نشد.
  کلیدواژگان: تحریک پذیری مصرف کننده، تمایل به خرید ناگهانی، کیفیت وب سایت
 • حبیب شهبازی *، بابک شکیبانیا، اکرم عباسی فر صفحات 19-38
  عملکرد صادراتی، برنامه های تشویقی دولت، صادرات مصالح ساختمانی ایران با وجود برخورداریاز ظرفیت های بالای صادراتی،سهم کمی از بازارهای بین المللی رادر اختیارداردوبا وجود روند صعودی آن از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، همچنان فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. با توجه به اهمیت نقش توسعه صادرات غیرنفتی، سیاست تشویق صادرات و راه های اثربخش تر کردن آن به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در راستای سیاست کلان رشد اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است. در این مطالعه نیز با هدف بررسی اثر برنامه های توسعه صادرات ایران بر عملکردصادراتی، عملکرد صادرکنندگان مصالح ساختمانی با تاکید بر اثر برنامه های تشویقی صادرات مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور، 38 شرکت نمونه برگزیده در سال 1393 در زمینه صادرات مصالح ساختمانی به عنوان جامعه آماری، انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به روش پرسشنامه ای، جمع آوری و از طریق معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای «ادراک مدیر از بازار صادرات»، «دانش صادراتی»، «استراتژی صادراتی» و «بکارگیری مشوق های صادراتی» حدود 71 درصد از متغیر «عملکرد صادراتی» این شرکت ها را تبیین می کنند که با توجه به ضرایب بدست آمده اثر «استراتژی صادراتی» بر افزایش «عملکرد صادراتی» بیشتر از سایر متغیرها است. همچنین افزایش یک درصدی «برنامه های تشویقی دولت» می تواند ضمن افزایش به ترتیب 33/0 و 51/0 درصدی درک مدیران شرکت ها از بازار صادارات و دانش صادراتی آن ها، بر «تعهد صادراتی»، 29/0، بر «استراتژی صادرات»، 22/0 و بر «عملکرد صادراتی» 29/0 درصد موثر باشد.
  کلیدواژگان: عملکرد صادراتی، برنامه های تشویقی دولت، صادرات مصالح ساختمانی
 • مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی، یونس جعفرپور * صفحات 39-63
  هدف از این تحقیق شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شرکت های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر تشکیل می دهند. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل از حجم جامعه، تعداد جامعه آماری به صورت نامحدود در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها جهت انجام آزمون فرضیه ها از ابزار پرسش نامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMARTPLS استفاده گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد که «موانع سازمانی» شامل کمبود زمان، عدم آگاهی و اطمینان کافی از منافع و مزایا، هزینه، عدم اشتیاق برای نوآوری و سواد و مهارت فنی ناکافی کارکنان، «موانع فنی» شامل عدم سازگاری با محصولات، خدمات و روش کسب و کار شرکت، فقدان امنیت لازم و پایین بودن سطح تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری و «موانع محیطی» شامل رقابت اندک، استفاده اندک توسط مشتریان، حمایت ناکافی دولت، استفاده اندک توسط شرکا و عرضه کنندگان و ضعف قانون در زمینه تجارت الکترونیک، بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت های کوچک متوسط تاثیر منفی دارند.
  کلیدواژگان: تجارت، الکترونیک، شرکت های کوچک و متوسط، موانع سازمانی، موانع فنی، موانع محیطی
 • هادی تیموری *، مریم گودرزوند چگینی صفحات 65-97
  ارائه ی خدمات بانکداری الکترونیکی، موضوعی قابل تامل جهت ادامه ی رقابت در بازار جهانی است. انتظارات روزافزون مشتریان جهت دریافت خدمات ایده آل در زمینه ی بانکداری الکترونیکی و همچنین وجود رقبای تجاری نشان از اهمیت این حوزه دارد. راضی نگه داشتن مشتریان الکترونیکی مستلزم شناسایی و تحلیل عواملی است که خود تا حد زیادی تعیین کننده ی وفاداری مشتریان می باشد. از این رو، مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر روی وفاداری الکترونیکی با نقش متغیر میانجی رضایت الکترونیکی می پردازد. برای این هدف، بر پایه مطالعات انجام شده و بررسی محیط بانکی در ایران مدلی طراحی گردید که به طور خاص، بر روی عوامل فردی از جمله: سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده و نگرش نسبت به استفاده و عوامل سازمانی از جمله: فناوری، ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمانی و فرایندهای کاری تمرکز می نماید. جهت جمع آوری داده های موردنیاز و آزمون مدل، پرسشنامه ای الکترونیکی طراحی و در میان کاربرانی که تجربه ی استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران را داشتند توزیع گردید و 352 پرسشنامه قابل قبول جهت تجزیه تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری حاکی از آن است که عوامل فردی و سازمانی منتخب به استثنا استراتژی سازمانی، منجر به ایجاد رضایت الکترونیکی می گردند و رضایت الکترونیکی نیز به نوبه ی خود بر روی وفاداری الکترونیکی مشتریان تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیکی، رضایت الکترونیکی، عوامل سازمانی، عوامل فردی، وفاداری الکترونیکی
 • اسماعیل شاه طهماسبی، سیدحمید خدادادحسینی*، اسدالله کردنائیج صفحات 99-121
  امروزه شرکت ها به عنوان قسمتی از شبکه ی روابط نگریسته می شوند که می توانند از این شبکه مزیت رقابتی کسب کنند. تحقیق حاضر با هدف تحلیل نقش قابلیت های پویا در رابطه ی روابط بیرون سازمانی با مزیت رقابتی سازمان و کمی سازی این روابط انجام شده است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. ابزار کمی سازی روابط، پرسشنامه بوده است که با روش های مختلف روایی و پایایی آن بررسی گردید. پرسشنامه در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در تهران به صورت تصادفی توزیع گردید که 352 مورد از آن کامل برگدانده شد. نتایج نشان از تاثیر بسیار بیشتر مسیر غیر مستقیم تبدیل سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان به مزیت رقابتی نسبت مسیر مستقیم آن دارد. قابلیت های پویا نقش میانجی معنادار و مکمل را در این رابطه ایفا می کند. حمایت های دولت، عدم کارایی اجباری و عدم اطمینان از تقاضا از جمله متغیرهای تعدیلگر محیطی تاثیرگذار بر مدل تحقیق بوده اند.
  کلیدواژگان: رویکرد رابطه ای، مزیت رقابتی، قابلیت های پویا، تئوری نهادی
 • معصومه حسین زاده شهری *، صاحبه شاهینی صفحات 123-141
  محیط رقابتی امروز به دلیل اینکه به شدت درحال تغییر بوده و نوع تغییرات بسیارمتنوع شده است ، نیازمند قابلیت هایی هستند که بتوانند برای بنگاه ها مزیت رقابتی به وجودآورند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت های پویا و قابلیت های نوآوری در دستیابی به مزیت رقابتی است. پنج قابلیت ادراک، یادگیری، ادغام، هماهنگی و پیکربندی مجدد به عنوان قابلیت های پویا و قابلیت های بهره برداری و کشف به عنوان قابلیت های نوآوری شناسایی شدند و برای مزیت رقابتی سه بعد استراتژی رهبری هزینه، تمایز و تمرکز در نظر گرفته شده است. نمونه آماری شامل 217 شرکت تولیدکننده سیستم های سرمایشی و گرمایشی در شهر تهران است؛ که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری برای کلیت مدل، مدل اندازه گیری PLS، آزمون همبستگی، مقایسه میانگین یک گروهی و مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده شده است. یافته ها نشان داد که در رسیدن به استراتژی رهبری هزینه و تمرکز تمام ابعاد قابلیت پویا اثر مثبت و معنادار دارند اما در رسیدن به استراتژی تمایز فقط قابلیت ادراک اثر مثبت و معنادار دارد و هر دو بعد قابلیت نوآوری بر ابعاد مزیت رقابتی اثر مثبت و معنادار دارند.
  کلیدواژگان: قابلیت پویا، قابلیت نوآوری، مزیت رقابتی
 • محمدمهدی ملکی*، مسعود کرمی، محمد حقیقی صفحات 143-168
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر انتظارات مصرف کنندگان بر ادراک آن ها از کیفیت رویارویی خدماتی است. برای این منظور از مقیاس پاکسرو برای سنجش انتظارات و ادراک مصرف کنندگان استفاده شده است. به همین جهت برای آزمون و تایید ابعاد این مدل تحلیل عاملی تاییدی به کار گرفته شده است. داده های تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی از طریق بیش از 200 مطب و کلینک درمانی در سطح شهر تهران جمع آوری شده است که در نهایت 317 پرسشنامه قابل قبول مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آنکه تحلیل عاملی تاییدی به خوبی امکان استفاده از مقیاس پاکسرو را تایید کرد، نتایج تحقیق به خوبی حاکی از آن بودند که انتظارات مصرف کنندکان بر ادراک های آن ها از کیفیت رویارویی خدماتی به شکل معناداری تاثیرگذار است. با بررسی نتایج به دست آمده مشخص گردید که انتظارات مصرف کنندگان به مراتب از کیفیت خدمات دریافتی شان بالاتر است و خدمات زیبایی تا حد بسیار زیادی قادر به پاسخگویی به نیازهای مشتریان نمی باشد. ملموس بودن خدمات، قابلیت اطمینان به خدمات و همچنین تضمین های مورد نیاز از مهمترین انتظارات مصرف کنندگان هستند که به خوبی برآورده نمی شوند.
  کلیدواژگان: ادراک، انتظارات، خدمات بهداشتی، کیفیت رویارویی خدماتی
 • سید محمد باقری *، صفیه لطیفی، شکوفه محسنی ملردی صفحات 169-187
  در طول دهه گذشته بازارگرایی بسیار مورد توجه پژوهشگران بازاریابی قرار داشته و بعنوان یکی از موضوعات اصلی پژوهش در حوزه بازاریابی استراتژیک مطرح می باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مزیت رقابتی و متغیر وابسته تعهد سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران شرکت های صنعتی کوچک و متوسط در مجموعه ای از شهرک های صنعتی استان مازندران تشکیل داده و 220 نفر از مدیران به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، به عنوان نمونه آماری پژوهش مورد نظر انتخاب شده اند. همچنین در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزارگردآوری اطلاعات استفاده شده است. ضمنا در این تحقیق، تحلیل مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بازارگرایی داخلی موجب توسعه و بهبود تعهد سازمانی می شود و همچنین توسعه مزیت رقابتی منتج از تاثیرات مثبت ابعاد بازارگرایی داخلی و خارجی، به شرکت های صنعتی کوچک و متوسط در راستای بهبود عملکرد سازمانی کمک می کند.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، تعهد سازمانی، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی
 • علی دلشاد*، فرزانه ابوهاشم آبادی، ایمن قاسمیان صاحبی، مهدی اجلی صفحات 189-212
  در سال های اخیر فناوری اطلاعات روش های عمل را در تمامی سازمان ها و به ویژه در صنعت گردشگری متحول ساخته است. امروزه فناوری اطلاعات به دلیل تسهیل فعالیت های بسیار مهم تولید، جمع آوری، پردازش، اجرا و تبادل اطلاعات یکی از مهم ترین عناصر اجرای عملیات صنعت گردشگری به حساب می آید. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت گردشگری الکترونیک، شناسایی موانع بکارگیری آن می تواند اولین گام برای توسعه همه جانبه این صنعت باشد. این پژوهش با ترکیب روش های کیفی (دلفی) و کمی (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم)، مدلی رابرای تبیین ارتباط بین موانع توسعه گردشگری الکترونیک، تبیین کرد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو دسته، خبرگان و مدیران ارشد صنعت گردشگری (دسته اول) و کارکنان و مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور (دسته دوم) هستند. برای انتخاب خبرگان از روش نمونه گیری گلوله برفی (10 نفر) استفاده شد و جامعه نمونه دسته دوم به روش نمونه گیری تصادفی ساده (60 نفر) انتخاب گشتند. در ادامه و با مرور ادبیات پژوهش و استفاده از تکنیک دلفی، 7 مانع اصلی و 22 مانع فرعی شناسایی گشت و با استفاده از نرم افزار SMART PLS2 مدل اصلی پژوهش ساختاردهی شد. بر اساس مدل ایجاد شده با تکنیک FISM، موانع اقتصادی به عنوان تاثیرگذارترین و موانع نرم افزاری و آموزشی و رفتاری به عنوان تاثیرپذیرترین موانع شناخته شدند. بر اساس نتایج به دست آمده مدیران و برنامه ریزان گردشگری قادر خواهند بود تا به روشنی دریابند که برای توسعه گردشگری الکترونیک چه اقداماتی را باید در کانون توجه خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: گردشگری الکترونیک، مدل سازی ساختاری تفسیری فازی، موانع توسعه، تحلیل مسیر
 • مهدی نداف، منظر خواجه * صفحات 213-232
  در شرایط فرا رقابتی امروز، تامین کنندگان باید برای حفظ و بهبود جایگاه خود در برابر سایر تامین کنندگان داخلی و خارجی، از ارزش ویژه برندشان بهره بگیرند، اما مسئله این است که تامین کنندگان صنعتی نمی دانند که چه عواملی بر ایجاد و ارتقای ارزش ویژه برند صنعتی آن ها اثر گذار است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های شرکت و ارزش های مشارکتی بر ارزش ویژه برند صنعتی است. روش پژوهش از نظر گردآوری داده ها توصیفی (از نوع همبستگی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های تولیدی فعال در شهرک های صنعتی استان بوشهر می باشد براساس آمار دریافت شده از مدیر شهرک های صنعتی استان بوشهر (95-1394) تعداد کل شرکت های تولیدی فعال در شهرک های صنعتی استان بوشهر 169 می باشد با توجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه حجم نمونه 118 تایی تعیین گردید. جهت آزمون فرضیه ها، میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ادامه تجزیه وتحلیل ها مدل معادلات ساختاری پیشنهادی با استفاده از نرم افزار LISREL اجرا گردید و همه فرضیه ها تایید شدند.
  کلیدواژگان: ارزش مشتری، ارزش ویژه برند، رفتار هم خلقی ارزش مشتری، قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری
 • عبدالله اسدزاده * صفحات 233-251
  اداره کسب و کارهای تابعه از جمله وظایف اصلی هر شرکت هولدینگ است که تناسب آن با جهت گیری های کلی بنگاه مادر که در قالب نقش های استراتژیک تبلور می یابد ضروری می باشد. این پژوهش درصدد است تا تاثیر نقش های یاد شده را بر الگوهای اداره کسب و کارها یا شیوه های مادری مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از منظر نتیجه، پژوهشی توسعه ای، از منظر هدف، توصیفی و از منظر داده کمی می باشد. در این پژوهش پس از توسعه مدل تحقیق و استخراج فرضیه های مربوطه، پرسشنامه ای مشتمل بر 30 سوال جهت احصاء نقش های استراتژیک بنگاه مادر و شیوه مادری طراحی گردید و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 500 هولدینگ ایرانی بود که اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 81 تعیین وطی نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها میان هولدینگ ها توزیع شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل سازی مربعات جزئی و ضرایب مسیراستفاده گردید. نتایج حاصله از معناداری تاثیر نقش های مادری بر شیوه های مادری از یکسو و تاثیر هر دو سازه یاد شده بر عملکرد مالی ستاد مادر حکایت داشت.
  کلیدواژگان: بنگاه مادر، شرکت هولدينگ، شيوه هاي مادري، نقش هاي استراتژيک مادر، عملکرد مالي
 • سید نجم الدین موسوی موسوی، حجت وحدتی وحدتی، سلیمان جعفری * صفحات 253-276
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری شعب بانک صادرات شهر خرم آباد است. این پژوهش به لحاظ هدف، در قالب تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی– علی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد است. با توجه به اینکه جامعه مشتریان بانک نامحدود بوده، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که روایی پرسشنامه ها با بکارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. در این پژوهش، داده های به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و معناداری دارند و از میان این دو، کیفیت خدمات الکترونیک تاثیر مثبت و معنادار بیشتری بر رقابت پذیری دارد. از طرف دیگر بعد قابلیت اطمینان کیفیت خدمات سنتی و بعد حریم شخصی کیفیت خدمات الکترونیک تاثیر مثبت و معنادار بیش تری بر رقابت پذیری دارند. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده بانک صادرات لازم است که توجه ویژه ای بر روی کیفیت خدمات الکترونیک خود داشته باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات سنتی، کیفیت خدمات الکترونیک، رقابت پذیری، بانک صادرات، خرم آباد
 • علیرضا حدادیان *، فرشته صادقی، ناهید سالار باباخانی صفحات 277-306
  هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر ابعاد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد آن ها می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. 128 نفر از مدیران و معاونان بانک های دولتی شهر مشهد پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Amos صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل نظری ارائه شده، برای پیش بینی عملکرد از طریق ابعاد گرایش به کارآفرینی و آمادگی برای خدمت مناسب است. نتایج نشان داد ابعاد گرایش به کارآفرینی از طریق آمادگی برای خدمت، تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد دارد. از طرفی نقش میانجی آمادگی برای خدمت نیز تائید شد.
  کلیدواژگان: نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی، آمادگی برای خدمت، عملکرد
 • علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری*، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده صفحات 307-342
  در اقتصاد دانش بنیان مهمترین نوع حمایت از کسب وکارهای نوپا حمایت مالی می باشد. چرا که اصلی ترین چالش کسب وکارهای نوپا تامین مالی در مراحل راه اندازی می باشد. با ظهور وب 2 و شبکه های اجتماعی، تامین مالی جمعی بعنوان جدیدترین روش تامین مالی خارجی مطرح شده است. در دنیا مطالعات مختلفی با استفاده از مطالعات تجربی به بررسی این روش از ابعاد مختلف پرداخته که بیشتر مبتنی بر ویژگی های کشورهای پیشرفته و پلتفرم های برتر تامین مالی جمعی در دنیا بوده است. از این رو ضروری است تا به بررسی تامین مالی جمعی در ایران برای توسعه این روش پرداخته شود. لذا این مقاله بدنبال ارائه گزاره های پیشنهادی و مدل کسب وکار تامین مالی جمعی و نوع شناسی بازیگران این روش در ایران با استفاده از تحلیل داده های تجربی حاصل از بررسی پلتفرم های فعال در ایران می باشد. نتایج تحلیل تجربی داده های 5 پلتفرم فعال و 307 کمپین راه اندازی شده در آن ها نشان داد که پلتفرم های داخلی توانسته اند با جذب 24771 حامی، سرمایه ایی بیش از 20 میلیارد ریال را تامین کنند. نرخ موفقیت تامین مالی جمعی در ایران 54 % می باشد که پلتفرم های با مدل اهدا و جایزه بیشترین نرخ را دارا می باشند. همچنین از آنجا که این مقاله اکتشافی بود مبتنی بر داده های تجربی، 9 گزاره پیشنهادی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، وب 2، تحلیل تجربی اکتشافی، مدل بوم شناسی کسب وکار
 • محمدرضا کریمی علویجه *، رامینه کلهر، محمدمهدی احمدی صفحات 343-360
  امروزه تصمیم خرید بسیار پیچیده و حتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به گذشته است. سبک تصمیم گیری مصرف کنندگان الگویی ثابت از پاسخ های موثر و شناختی است که از فرهنگ تاثیر می گیرد. فرهنگ ملی و خرده فرهنگ ها تاثیر قابل توجهی بر ارزش ها، نگرش های فردی و نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نقش خرده فرهنگ ها بر سبک تصمیم گیری مصرف کنندگان در دو شهر تبریز و سنندج می باشد. تعداد 350 نفر از مشتریانی که از مراکز خرید دو شهر تبریز و سنندج که قصد خرید پوشاک داشته اند، با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos22 استفاده شده است. یافته های پژوهش تفاوت بین خریداران تبریز و سنندج در رابطه بین وفاداری به برند، حساسیت به برند و خرید آنی بر خرید سودمندجویانه را مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: سبک تصمیم گیری، خرید سودمندجویانه، خرید لذت جویانه، خرده فرهنگ
|
 • Mohammad Saleh Torkestani, Mona Zandmehr *, Mohammad Afsahizadeh Pages 1-17
  Internet development has intensely affected marketing processes. A majority of companies focus on this huge source of consumers to sell their goods and services. With the growth of the Internet among the general public and the rapid growth of multi-channel retailing, consumers are constantly exposed to marketing stimuli that promote online purchasing. The Internet is an alternative buying channel serving as a convenient shopping channel that allows the consumer to shop at his or her leisure, offering 24 hour/seven days a week shopping. This approach has created new opportunities for impulse buying in the Internet domain. Despite the rapid progress of buying on the Internet, there is no noticeable research on the evaluation of the factors that affect Iranian consumers’ impulsive buying behavior on the Internet. Consequently, the goal of this research is evaluation of effective factors in the intention for online impulsive buying among the website users of “kharide gorohi takhfifan”. The data were collected using a questionnaire for assessment of a conceptual model. The data analysis by the Lisrel software demonstrated that impulsiveness and website quality have a positive relationship with the intention to buy impulsively. However, there was no positive relationship confirmed between website quality and impulsiveness.
  Keywords: Impulsiveness, Impulsive purchase tendency, Website quality
 • Habib Shahbazi *, Babak Shakibania, Akram Abbasifar Pages 19-38
  Iran, despite having a high potential for exports, holds a small share in international markets and, despite the upward trend since the third Development Plan, is still far from optimal conditions. Given the importance of developing non-oil exports, government stimulus programs for export and making them effective are considered as one of the main strategies in line with the policy of macro-economic growth. This study aims at evaluating the effect of government development programs on export performance as well as assessing the performance of construction materials exporters with an emphasis on stimulus programs. For this purpose, 38 top exporting companies in the field of construction materials in 2014 were chosen as the study population. The data were gathered by questionnaires and analysed by the structural equations method with SPSS and LISREL software programs. The result indicated that the manager's perceptions of the export market, export knowledge export strategies, and stimulus programs using variables determined about 71 percent of the export performance of these companies. According to the derived coefficients, export strategies variable had the greatest effect. Also, a one-percent increase in the government stimulus programs could increase the export commitment for 0.29%, the export strategies for 0.22%, the export performance for 0.29%, the manager's perceptions of the export market for 0.33%, and the export knowledge for0.51%.
  Keywords: Export performance, Government stimulus programs, Construction materials export
 • Majid Esmailpoor, Seyed Yaaghoob Hoseini, Younes Jafarpoor * Pages 39-63
  The purpose of this study is to identify the barriers of adopting e-commerce in small and medium enterprises. The target population consisted of the managers and the staff of the active companies based in the Industrial town of Bushehr city. Due to the lack of complete information from the population, an unlimited number of cases were taken into consideration. Questionnaires were used to collect the required data. For data analysis, the structural equation modeling approach, the partial least square and the SMARTPLS software were used. The results showed that certain barriers have a negative impact on the adoption of electronic commerce by small to medium sized enterprises. These barriers are 1) "institutional barriers" including lack of time, lack of knowledge and certainty of benefits, costs, lack of enthusiasm for innovation, and inadequate staff education and technical skills, 2) "technical barriers" including lack of compatibility with products, services and business methods, lack of proper security and low-level hardware and software technology, and 3) "environmental barriers" including insufficient competition, limited use by customers, inadequate support from the government, limited use by partners and suppliers, and the weakness of the laws of electronic commerce.
  Keywords: Electronic, Commerce, Small, medium enterprises, Organizational barriers, Technical barriers, Environmental barriers
 • Hadi Teimouri *, Maryam Goodarzvand Chegini Pages 65-97
  Providing electronic banking (E-banking) services is of a noteworthy role in continuing the competition in the market. Increasing expectations of customers for ideal services in the field of E-banking and the presence of rival trades show the importance of this issue. Satisfying electronic customers requires identifying and analyzing of the factors that largely determine the loyalty of customers. Hence, the current study examines the individual and organizational factors that affect electronic loyalty (E-loyalty) with the role of electronic satisfaction (E-satisfaction) mediation. To this end, based on the already performed studies and considering the banking conditions in Iran, a model was designed to specially focus on factors such as perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes toward use, and organizational factors including technology, organizational structure, organizational strategy, organizational culture and business processes. In order to gather the data and test the model, an electronic questionnaire was designed and delivered to the users who had an experience of E-banking services. As many as 352 acceptable questionnaires (with the acceptable reliability of 0.94) were used for the analysis. The results of the data analysis by the method of route analysis suggested that the chosen individual and organizational factors, except the organizational strategy variable, lead to E-satisfaction, which, in turn, influences the E-loyalty of customers.
  Keywords: E-banking, E-loyalty, E-satisfaction, Individual factor, Organizational factor
 • Esmaeil Shahtahmasbi, Seyed Hamid Khodad Hoseini *, Asadollah Kordnaije Pages 99-121
  Nowadays, companies are seen as a part of the relationships network from which competitive advantages can be gained. This study aims to analyze the role of dynamic capabilities with regard to the external relationships of organizations with competitive advantage. For this aim, a mix method was used, and a questionnaire was served to quantify those relationships. The reliability and validity of the questionnaire was checked by different methods. The questionnaire was distributed in the 13th international construction fair in Tehran through random sampling. As many as 352 were completed and returned for quantitative analysis. The findings showed that external social capital affects competitive advantage much more indirectly than directly. It was also shown that dynamic capabilities play a significant complementary and mediating role in this relationship. Government supports, enforcement inefficiency, and demand uncertainty are the environmental moderating variables that have impacts on the research model.
  Keywords: Relational view, Competitive advantage, Dynamic capabilities, Institutional theory
 • Masoumeh Hoseinzadeh Shahri *, Sahebeh Shahini Pages 123-141
  Due to its highly changing nature and variety, competition nowadays requires capabilities that can provide competitive advantages for firms. The purpose of this research is to investigate the effect of dynamic capabilities and innovation capabilities on competitive advantage. Sensing, learning, integration, coordination and reconfigured capabilities are taken into account as the dynamic capabilities, and exploitation and exploration capabilities were taken into account as the innovation capabilities. As for competitive advantage, three dimensions including cost leadership, differentiation and focus strategy were taken into consideration. The sample consisted of 217 companies which manufactured heating and cooling systems in Tehran. They were selected by Sampling Available. The research is an applied study and, in terms of data collection, it is a descriptive and correlational study. To analyze the data, the structural equation model was used. PLS measurement, correlation test, mean comparison of one group and comparison of the mean of two independent groups were conducted too. The findings indicate that, to achieve a cost leadership strategy, all the dimensions of dynamic capabilities are of positive and significant effects. However, to reach the differentiation strategy, only the sensing capability has a positive and significant effect, and both dimensions of innovation capability have a positive and significant effect on the dimensions of competitive advantage.
  Keywords: Competitive advantage, Dynamic capability, Innovation capability
 • Mohamad Mehdi Maleki *, Masoud Karami, Mohammad Haghighi Pages 143-168
  The purpose of this study is to examine the impact of consumers’ service encounter expectations on their service encounter perceptions in healthcare service (especially in cosmetic surgeries). PAKSERV scale was used for measuring service encounter expectation and perception. CFA analysis was conducted to test and validate the dimensions of PAKSERV scale. The data were gathered from more than 200 health clinics in Tehran city. All the respondents were consumers of cosmetic surgeries in these clinics. Finally, all the analyses were conducted by using 317 questionnaires.
  A confirmatory factor analysis successfully confirmed all the dimensions of PAKSERV scale. The results show that consumers’ expectations have a considerable impact on their perceptions in service encounters. It is also revealed that consumers’ perceptions from services are much lower than their expectations, and that they experience low-quality services which may cause dissatisfaction from healthcare services. Tangibility, reliability and assurance are the key issues that they expect, which have not been met successfully in cosmetic services. Furthermore, it should be noted that for providing high-quality services and achieving customers’ satisfaction, healthcare services (i.e. cosmetic clinics) should consider costumers’ expectations with respect to the aforementioned criteria.
  Keywords: Service encounter, Expectation, Perception, Health care
 • Seyed Mohammad Bagheri *, Safieh Latifi, Shokoufeh Mohseni Melerdi Pages 169-187
  Market orientation is one of the major research streams developed in strategic marketing during the past ten years. This research aims at the effect of internal and external market orientations on organizational performance. With regard to intermediate variables, competitive advantages and the dependent variable of organizational commitment are evaluated. The statistical population of this research consists of the managers of small and medium sized enterprises in the Complex of Industrial Parks in Mazandaran Province. Totally, 220 managers are selected as a sample, using available non-probable sampling. Also, questionnaires have been used to collect the data. The analysis of the survey model has been done using the Lisrel software. The results show that internal market orientation leads to the development and improvement of organizational commitment. It is also found that the competitive advantage obtained from the positive effects of internal and external marketing helps small and medium industrial companies to improve their organizational performance.
  Keywords: Market orientation, Organizational performance, Organizational commitment, Competitive advantage
 • Ali Delshad *, Farzaneh Abohashem Abadi, Iman Ghasemian Sahebi, Mehdi Ajali Pages 189-212
  In recent years, information technology has changed the practical methods in all corporations especially in the tourism industry. Nowadays, information technology is considered as one of the most important factors of everyday running processes in the tourism industry as the result of facilitating such important activities as producing, gathering, processing, applying, and communicating information. Therefore, to realize the importance of e-tourism industry, identifying the barriers of its application can be the first step, which contributes to the process of comprehensive development of the tourism industry. The research has offered a model by combining qualitative (Delphi) and quantitative (the second order of the confirmatory factor analysis) approaches which can be used by managers as planning and decision making guidelines. The statistical population was divided into two categories. The first was tourism experts and senior managers. The sampling method was snowball, and the sample size was 10. The second was the staffs and managers of ICHHTO. Its sampling method was simple probability, and the sample size was 60. For the purpose of this research, seven main barriers and 21 secondary barriers were identified by reviewing the literature and using the Delphi technique. Then, the main research model was structured by using SMART PLS. Also, the economic barriers were recognized as the most effective barriers, and software, educational and behavioral barriers were recognized as the most influenced ones, based on the created model by using the FISM technique. As the results indicated, tourism planners and managers are able to take proper actions to develop E-tourism.
  Keywords: Development barriers, E-tourism, Fuzzy interpretive structural modeling, Path analysis
 • Mahdi Nadaf, Manzar Khajeh * Pages 213-232
  Nowadays, in the world of hyper-competition, every supplier has to maintain and improve its position against other domestic and foreign suppliers and take advantage of brand equity. However, the problem is that industrial suppliers do not recognize what creates and promotes the industrial brand equity that they hold. The aim of this study was to evaluate the influence of firms’ capacity and collaborative values on industrial brand equity. In terms of data gathering and analysis, the method of the study is descriptive and based on correlations. The research population consists of the manufacturing companies operating in the industrial estate of Bushehr province. According to the statistics received from the manager of Bushehr industrial estate during 2015-2016, the total number of the active manufacturing companies in the industrial estate of Bushehr was 169.Considering the limited population, a sample of 118 companies were selected. To test the hypothesis, the mean, standard deviation and the correlations among the variables were calculated by using the SPSS software. Moreover, the proposed structural model was run by utilizing the LISREL software, and all the hypotheses were confirmed.
  Keywords: Brand equity, Customer value, Innovation capability, Marketing capability, Value co-creation
 • Abdollah Asadzadeh * Pages 233-251
  Directing subsidiaries is one of the key tasks of a holding company, and the alignment of this task with overall firm directions, reflected in strategic roles, is crucial. This study aims to investigate the effects of such roles on the types of directing subsidiaries or parenting styles. The present research is a developing study from the viewpoint of results, a descriptive one from the viewpoint of goals, and a quantitative study from the viewpoint of data. To do the research, after the research model was generated and the corresponding hypotheses were extracted, a questionnaire including 30 questions was made to determine the parenting strategic roles and the parenting styles. The validity and the reliability of the questionnaire were confirmed. The statistical population of research included 500 Iranian corporate parents. The sample size was determined by the Cochran’s formula as 81 units. The questionnaires were distributed through simple random sampling. To test the hypotheses, structural equation modeling was done using partial least squares and path coefficients. The results confirmed that parental roles have a significant influence on parenting styles. There were also proofs for the influence of both mentioned variables on corporate parent financial performance.
  Keywords: Corporate parent, Holding company, Parenting strategic roles, Parenting styles, Financial performance
 • Sayed Najmodin Mousavi, Hojat Vahdati, Soleiman Jafari * Pages 253-276
  This study aims at the effect of traditional service quality and electronic service quality on the competitiveness of Saderat banks in the city of Khorramabad. In terms of purpose, the research is an applied one, and, in terms of method, it is of a descriptive causal type. The study population consisted of Saderat bank customers selected in a sample of 384 people. The data collection instrument was a questionnaire whose content validity and reliability was confirmed by Cronbach's alpha. In this study, to investigate and test the hypotheses, the data was analyzed using the SPSS software. The results showed that the quality of traditional and electronic services has a significant positive impact on competitiveness. Of these two types of services, electronic services proved to have a significantly greater impact than traditional services on the competitiveness of Saderat banks. On the other hand, it was found that the reliability of traditional service quality, components privacy, and quality of service more significantly and positively impact competitiveness of the banks, as compared to other dimensions. Thus, according to the results, it is necessary to pay special attention to the quality of electronic services.
  Keywords: Traditional service quality, Electronic services quality, Competitiveness, Saderat bank, Khorramabad
 • Ali Reza Hadadian *, Fereshte Sadeghi, Nahid Salar Babakani Pages 277-306
  The aim of this study is to investigate the effect of innovativeness, risk taking and proactiveness on performance with the mediating role of readiness to serve in governmental banks in Mashhad. From the viewpoint of objectives, the study is an applied piece of research, and the method of data collection is a descriptive and statistical. The population of the research consists of the managers and deputies of governmental banks in Mashhad. The sample size comprises 128 managers and deputies who completed the questionnaire. Structural equation modeling (SEM) has been used for the data analysis. The results confirm the mediator role of readiness to serve in the efficacy of innovativeness, risk taking and proactiveness in performance.
  Keywords: Innovativeness, Risk taking, Proactivness, Readiness to serve, Performance
 • Ali Haji Gholam Saryazdi, Ali Rajabzadeh Ghatari *, Ali Naghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh Pages 307-342
  The most important support for knowledge-based start-up businesses is their financing, as the most important challenge of those businesses lies in the financing stage. With the advent of Web 2 and social networks, crowd funding has risen as the latest method of external financing. So far, many exploratory empirical studies have examined various aspects of this method mostly based on the features of advanced countries and superior crowd funding platforms in the world. Hence, it is necessary to study crowd funding and to develop the method in Iran too. This paper aims to provide propositions, crowd funding business models, and a typology of actors of this method in Iran by analyzing the exploratory empirical data obtained from active crowd funding platforms in the country. The analysis is conducted of the empirical data of five active platforms and 307 campaigns. The results show that the internal platforms, although recently launched, have been able to attract 24771 funders and to raise approximately 20,379,773,066 Rials. The success rate of crowd funding in Iran is 54 percent, and platforms with reward and donation models have the highest success rates. Since this paper is an exploratory study based on empirical data, only nine propositions have been made.
  Keywords: Crowd funding, Web 2.0, Exploratory empirical Study, Business model
 • Mohammad Reza Karimi Alavijeh *, Ramine Kalhor, Mohammad Mehdi Ahmadi Pages 343-360
  Nowadays, purchase decision making is much more complicated and even more important than in the past. Consumers’ decision-making style is a constant and effective pattern of responses influenced by culture. National culture and subcultures have significant impacts on consumer's values, attitudes and decision making. The aim of this study is to investigate the effects of subcultures on consumer's decision-making styles in Tabriz and Sanandaj. In terms of data collection and analysis, the research method is descriptive and correlational. To test the research hypotheses, structural equation modeling and Amos22 are used. The results show a difference between the consumers in Tabriz and those in Sanandaj in terms of the relationships among brand loyalty, brand sensitivity and hedonic shopping styles.
  Keywords: Decision-making styles, Hedonic shopping styles, Utilitarian shopping styles, Subcultures