شواهد گسلش همزمان با رسوب گذاری و محیط تشکیل احیایی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج- سیرجان

پیام:
چکیده:
کانه زایی روی- سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ در جنوب خاوری ترین بخش کمربند فلززایی ملایر- اصفهان، در توالی رسوبی آواری- کربناته ژوراسیک بالایی-کرتاسه زیرین و کربناته کرتاسه زیرین در دو افق کانه زایی با جایگاه چینه ای متفاوت تشکیل شده است. افق 1 کانه زایی روی- سرب با سنگ میزبان شیل و سیلتستون سیاه حاوی مواد آلی با سن ژوراسیک بالایی- کرتاسه زیرین به شکل گوه ای کشیده و افق 2 کانه زایی سرب و روی، با سنگ میزبان آهکی به سن کرتاسه زیرین به صورت هم روند با سنگ میزبان و به شکل عدسی تشکیل شده است. گسل های همزمان با رسوب گذاری، حوضه های نیمه گرابنی و محیط های احیایی حاصل از فعالیت این گسل ها در تشکیل کانسار روی و سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ و ته نشست سولفید ها نقش اساسی داشته اند. جریانات واریزه ای و برش های همزمان با رسوب گذاری در سنگ میزبان کانه زایی و تغییر ضخامت واحدهای چینه ای در امتداد گسل همزمان با رسوب گذاری در کانسار آب باغ نشان دهنده گسلش نرمال در زمان رسوب گذاری و تشکیل حوضه های نیمه گرابنی در محل کانسار است. تشکیل ساختارهای نیمه گرابنی، یکی از عوامل اصلی کنترل کننده شرایط اکسایش- کاهشی محیط تشکیل کانسار است که موجب ایجاد بسترهای عمیق تر درون حوضه شده و شرایط بدون اکسیژن درون این نیمه گرابن ها را گسترش و توسعه می دهد. بررسی ژئوشیمی عناصر کمیاب و نادر خاکی سنگ میزبان، اندازه پیریت های فرمبوییدال و حضور مواد آلی در سنگ میزبان افق های کانه دار کانسار آب باغ، بیانگر شرایط Anoxic و Euxinic در این حوضه است که عمق زیاد حاصل از گسل های نرمال همزمان با رسوب گذاری و فعالیت های باکتریایی ایجاد شده است. مقایسه شواهد گسل نرمال همزمان با رسوب گذاری و همچنین محیط ته نشست احیایی کانسار آب باغ با سایر کانسارهای تیپ رسوبی-بروندمی ایران حاکی از شباهت محیط تشکیل کانسار آب باغ با این کانسارهاست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
233 -244
لینک کوتاه:
magiran.com/p1880213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.