نقش قارچ اندوفیتPirifomospora indica بر میزان گلدهی و پارامترهای رشدی ریشه گیاه توت¬فرنگی در کشت هیدروپونیک

پیام:
چکیده:
کودهای زیستی، متشکل از ریزموجودات مفید، به عنوان جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی در تولید محصولات گلخانه¬ ای در سامانه¬ های کشاورزی پایدار محسوب می¬ گردند. در تحقیق حاضر تاثیر غلظت¬ های 0 (شاهد) ، 80، 160، 250 و 330 اسپور در میلی¬ لیتر قارچ اندوفیت P. indica بر میزان گلدهی و پارامترهای رشدی ریشه گیاه توت¬ فرنگی (رقم گاویتا) تحت شرایط کشت هیدروپونیک در قالب طرح کاملا تصادف در 28 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. قارچ P. indica در غلظت¬ های مختلف بصورت روش تزریق پای بوته به گیاهان توت فرنگی تلقیح شد. میزان گلدهی¬ 8 ماه بعد از تلقیح برای تمام گلدان¬ ها اندازه¬ گیری شد. یک هفته پس از آخرین برداشت طول و وزن تر و خشک ریشه اندازه¬ گیری گردید. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان گلدهی، طول و وزن تر وخشک ریشه مربوط به تیمار 330 اسپور در میلی¬ لیتر و شاهد به ترتیب با 37، 72 ، 71/76 و 52/75 درصد افزایش نسبت به شاهد می¬ باشد و همچنین بین تیمارهای شاهد، 80 و 160 اسپور در میلی لیتر در مورد صفات مذکور اختلاف معنی¬ داری مشاهده نشد در حالی که تیمارهای 330 و 250 اسپور در میلی¬ لیتر با بقیه تیمارها در (01/0P≤) اختلاف معنی داری داشتند. بنابراین می¬ توان نتیجه گرفت که غلظت های بالای قارچ P. indica می¬ تواند باعث افزایش صفات مذکور و در نتیجه بر رشد و عملکرد گیاه تاثیر مثبت داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -249
لینک کوتاه:
magiran.com/p1880378 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.