بررسی مخازن و فراوانی لیشمانیوز جلدی در شهرستان ابرکوه، استان یزد

پیام:
چکیده:
مقدمه

لیشمانیوز پوستی روستایی از مهم ترین بیماری های انگلی در ایران است که در نواحی روستایی17 استان از 31 استان وجود دارد. در سال های اخیر لیشمانیوز پوستی روستایی یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی استان یزد به حساب می آید. به دنبال اپیدمی این بیماری در شهرستان ابرکوه مطالعاتی در زمینه عفونت انسانی و مخازن حیوانی این بیماری انجام گرفت. این تحقیق برای نخستین بار به منظور تعیین وضع لیشمانیوز جلدی شهر ستان ابرکوه اجرا گردید. هدف این مطالعه بررسی فراوانی بیماری و سایر خصوصیات آن نزد انسان ومخزن معین گردید.

روش کار

این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی طی سال های 1389-1388 در شهرستان ابرکوه انجام گرفت. جهت بررسی فراوانی بیماری، در پایان پاییز اقدام به بازدید خانه به خانه از 300 خانوار شامل 1130 نفر در شهر ابرکوه و روستاهای اسفندآباد و هارونی گردید. در این بازدیدها وضعیت افراد هر خانواراز نظر بیماری بررسی و در فرم های مخصوص ثبت می شد. به منظور بررسی فون جوندگان منطقه و تعیین مخازن بیماری در فصول تابستان و پاییز سال 1388 هر 15روز یکبار اقدام به نصب 20 عدد تله زنده گیر در مجاورت لانه های فعال جوندگان گردید. جوندگان صید شده، تعیین هویت شده و از نظر آلودگی به انگل لیشمانیا مورد آزمایش میکروسکپی قرار گرفتند.

نتایج

18 نفر (59/1%) به سالک حاد مبتلا شدند که از این تعداد، 5 نفر مرد (77/27%) و 13 نفر زن (23/72%) بودند، 353 نفر دارای جای زخم بودند که از این تعداد 173 نفرمرد (%49) و 180 نفر زن (%51) بودند. میزان ابتلاء به زخم حاد و جای زخم سالک در بین خانوارهای بررسی شده با جمعیت 1130 نفر به ترتیب 59/1 و 23/31 درصد محاسبه شد. فراوانی بیماری 328 در هر هزارنفر مشخص گردید که بیش ترین درصد آلودگی به زخم حاد در گروه سنی زیر 4 سال (82/%8). می باشد. در طی این بررسی جمعا 40 سر جونده از گونه ی رومبو میس اپیموس صید گردید که در 14 سر (%35) ، آلودگی به فرم آماستیگوت انگل لیشمانیا مشاهده گردید.

نتیجه گیری

لیشمانیوز جلدی روستایی در شهرستان ابرکوه شایع شده است. رومبومیس اپیموس احتمالا مخزن اصلی بیماری در این شهرستان می باشد. جونده کشی طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بیماری های واگیر،آموزش عمومی افراد ساکن در منطقه و بهسازی محیط از جمله مواردی است که می تواند در کنترل بیماری موثر واقع گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882350 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.