تاثیر تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در شرایط کاشت بین ردیف درختان سیب در فیروزآباد یاسوج

پیام:
چکیده:
رشد و نمو زعفران تا حدودی با فصل خواب درختان خزان دار از جمله سیب مطابقت و زمان ثمردهی و رشد رویشی آن با درخت کم ترین تداخل را دارد. با توجه به انطباق بالای فصل رشد آن با بارندگی ها، می توان از آن در شرایط کم آبی حداکثر بهره را برد. جهت بررسی اثر تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد زعفران، آزمایشی طی سال های زراعی 95-94 و 96-95 در باغ سیبی در فیروز آباد یاسوج به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول شامل تراکم در 3 سطح (8/30 ، 40 و 1/57 بنه در مترمربع) و عامل دوم شامل وزن بنه در 4 سطح (وزن بنه کمتر از 6 ، وزن بنه 1/6 تا 8 ، وزن بنه 1/8 تا 10 و وزن بنه بالاتر از 10 گرم) بود. نتایج نشان داد بیشترین و کم ترین تعداد گل، عملکرد گل تر و خشک، عملکرد کلاله تر و خشک، عملکرد بنه، تعداد بنه دختری، و عملکرد کلاله نسبت به سطح باغ در هر دو سال به ترتیب در ترکیب تیماری 1/57 بنه در متر مربع و وزن بنه بالای 10 گرم و ترکیب تیماری 8/30 بنه در متر مربع و وزن بنه زیر 6 گرم به دست آمد. در هر دو سال بالاترین و پایین ترین درصد سبز شدن به ترتیب در بنه های با وزن بالاتر از 10 گرم و پایین تر از 6 گرم مشاهده شد. از آنجایی که عملکرد اصلی زعفران، میزان کلاله خشک و بنه هست، با توجه به نتایج به نظر می رسد که با کاشت بنه های با وزن بالای 10 گرم و تراکم 1/57 بنه در متر مربع، با کوتاه نمودن فاصله زمانی کاشت تا تولید اقتصادی زعفران، در سال های اول که باغ عملکرد اقتصادی ندارد و هنوز سایه انداز درخت کامل نشده است، می توان عملکرد مناسبی از زعفران به دست آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.