اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی یادگیری خودتنظیمی بر اساس الگوی پینتریچ برحل مسئله/برنامهریزی/سازماندهی و سازماندهی رفتاری-هیجانی دانشآموزان ابتدایی نارساخوان بود. روش پژوهش، نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانشآموزان پسر ابتدایی دارای اختلال خواندن ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی نفر بهصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 03 بود، که از بین آنها 59-59 آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای جمعآوری داده های پژوهش از آزمون عصب- روانشناختی جلسه یک ساعته آموزش خودتنظیمی مبتنی 8 )استفاده شد. گروه آزمایش 4339( کانرز برالگوی پینتریچ را دریافت کرد؛ درحالیکه گروه کنترل مداخلهای را دریافت نکرد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که روش خودتنظیمی براساس الگوی پینتریچ تاثیر مثبتی بر حل مسئله/برنامهریزی/سازماندهی و سازماندهی رفتاری- هیجانی این دانشآموزان دارد. بر اساس این یافته ها میتوان نتیجه گرفت آموزش خودتنظیمی بهعنوان روشی موثر میتواند در بهبود کارکردهای اجرایی و در نهایت بهبود مشکلات یادگیری دانشآموزان دارای نارساخوانی استفاده گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1883758 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.