شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند.

پیام:
چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در دانش محورسازی شرکتهای تولیدی منطقه آزاد اروند با استفاده از نظریه داده بنیاد است روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد یک شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله ی آن با استفاده از یک دسته داده ها، نظریه ای تکوین می یابد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها با 30 نفر از مدیران عامل یا مدیران تولید شرکتهای موجود در منطقه آزاد اروند مصاحبه های عمیقی انجام گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی موفقیت دانش محورسازی شرکتهای تولیدی منطقه آزاد اروند شکل گرفت. براساس نتایج این تحقیق 7 مولفه کلیدی درونی و بیرونی شناسایی شدند که عبارت اند از منطقه آزاد اروند (بسترسازی کسب وکار ، ایجاد زیرساخت و...) ، دانشگاه ها )نقش پژوهشی، آموزش و تربیت نیروی انسانی (، مراکز آموزشی) آموزشهای کسب و کار (، ویژگی های سازمانی) فرهنگ، ساختار، فرآیند (، مشتری گرایی، سرمایه لازم) جذب سرمایه( و در نهایت نیروی انسانی خلاق، دانشور و متخصص.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1883803 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!